Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur

SFS nr
2007:630
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1493

Godkännande och återkallelse av godkännande

1 § Statens jordbruksverk beslutar om godkännande och
återkallande av godkännande enligt 5 § andra och tredje
styckena lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Informationsskyldighet

1 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna
information till verket om sådana tävlingar eller evenemang
som avses i 4 § första stycket lagen (2007:629) om tävling med
hästdjur. Förordning (2011:1493).

2 § En organisation som godkänts enligt 5 § andra stycket lagen
(2007:629) om tävling med hästdjur är skyldig att lämna
information till Jordbruksverket i fråga om villkoren för
fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst
vid en hästtävling.

Tillsyn

3 § Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av
lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Avgifter

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgifter
får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629)
om tävling med hästdjur.

Verkställighetsföreskrifter

5 § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om
tillämpningen av bestämmelserna i 5 § lagen (2007:629) om
tävling med hästdjur.

Överklagande

6 § Bestämmelser om överklagande finns i 11 § lagen (2007:629)
om tävling med hästdjur.