Förordning (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet

SFS nr
2007:652
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:760
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta
administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd
som skall finnas vid myndigheten.

Myndighetens ledning

2 § Kanslichefen är chef för Finanspolitiska rådet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på myndigheten:

3 § om myndighetens ledning,

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om myndighetens organisation,

21 § om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut,

32 § om anställningar m.m. och

35 § om överklagande.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 § Rådet skall bestå av högst åtta ledamöter. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 § Rådet skall följa upp och bedöma måluppfyllelsen i
finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regering och
riksdag beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och
tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och
effektivitet.

6 § Rådet skall, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen,

1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås,
vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser,
överskottsmålet och utgiftstaket, samt hur finanspolitikens
inriktning förhåller sig till dessa mål och till
konjunkturutvecklingen,

2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt
uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar
sysselsättning,

3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder
för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till
åtgärder,

4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de
modeller som ligger till grund för prognoserna.

7 § Rådet skall vidare verka för en ökad offentlig diskussion i
samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 § Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem
ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av
regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en
bestämd tid.

Rapportering

10 § Det särskilda rådet skall senast den 15 mars varje år
lämna en rapport till Finanspolitiska rådet. I rapporten skall
rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort.
Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna skall framgå av
rapporten.

Finanspolitiska rådet skall utan dröjsmål lämna det särskilda
rådets rapport med eget yttrande till regeringen.

Överklaganden

11 § Beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:652

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Den rapport
som avses i 10 § skall under 2008 lämnas senast den 1 maj.