Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti

SFS nr
2007:656
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-06-28
Ändring införd
t.o.m SFS 2011:302

Förutsättningar för beviljande av exportkreditgaranti

1 § I syfte att främja svensk export av varor och tjänster samt
det svenska näringslivets internationalisering och
konkurrenskraft får Exportkreditnämnden utfärda statsgaranti
(exportkreditgaranti) för täckning av förlust i anslutning till
exportaffärer om det föreligger ett betydande svenskt intresse.

Ett svenskt intresse föreligger om den verksamhet som skall
garanteras bedöms vara av svenskt samhällsintresse eller på
annat sätt till gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

2 § Exportkreditgaranti får beviljas för täckning av förlust i
verksamhet som avser export eller indirekt avser export vilken
genomförs av svenskt företag, av företag med säte utomlands i
vilket det finns ett betydande svenskt intresse eller av
företag som köper varor och tjänster från Sverige.

3 § Exportkreditgaranti skall beviljas i överensstämmelse med
Sveriges internationella åtaganden om statsstödd
exportfinansiering.

4 § Exportkreditgaranti får beviljas som ett komplement till
utbudet av garantier på den privata marknaden och normalt inte
omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas genom
sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på
annat liknande sätt.

5 § Exportkreditgarantier får endast beviljas för transaktioner
vars utformning inte strider mot lag eller andra författningar.

6 § Har upphävts genom förordning (2011:302).

7 § Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust som är
föranledd av

1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär inte har
fullgjort sina förpliktelser mot garantitagaren,

2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller
opåräknat hindrat eller fördröjt export, import eller
överföring av betalning eller vidtagit annan liknande åtgärd,

3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller
liknande åtgärd,

4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan
extraordinär händelse i utlandet,

5. annan händelse som bedömts vara väsentlig inom ramen för
återförsäkringsavtal, eller

6. annan jämförbar händelse.

8 § Exportkreditgaranti får inte avse sådan förlust enligt 7 §
som garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till.

Om rätten till ersättning på grund av en exportkreditgaranti
som har beviljats överlåts till någon som säkerhet vid
finansiering av den export som omfattas av
exportkreditgarantin, får exportkreditgarantin avse varje
utebliven betalning från köparens sida.

Premier m.m.

9 § Har upphävts genom förordning (2011:302).

Exportkreditnämnden

10 § Ärenden enligt denna förordning prövas av
Exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får
nämnden med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens
prövning.

11 § Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta
exportkreditgarantin skall lämnas.

12 § Beslut av Exportkreditnämnden enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:302

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011 i fråga om 6 §
och i övrigt den 1 januari 2012.