Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2007:659) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

SFS nr
2007:659
Departement/myndighet
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2007-06-20

Statens bostadskreditnämnd (BKN) föreskriver med stöd av 3 §
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala
hyresgarantier följande.

1 § Ansökningar om bidrag för tecknade hyresgarantier skall
lämnas till BKN enligt dessa föreskrifter.

2 § Ansökningar om preliminär årlig tilldelning av bidrag för
hyresgarantier skall inges årligen till BKN senast den 10
december och avse tiden från 1 december till och med 30
november påföljande år.

3 § Ansökan om bidrag för utfärdade hyresgarantier skall lämnas
på av BKN fastställt formulär och innehålla de uppgifter som
anges i formuläret. Ansökan skall inges senast den 10 mars, 10
juni, 10 september och 10 december.