Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

SFS nr
2007:662
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2007-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:261

1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till
kommuner som under 2007 träffar överenskommelser med
Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
som gäller för åren 2007, 2008 och 2009.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt
förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 § Extra ersättning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har
tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en
förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser, och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin
anknytning till en utlänning som avses i 1-3 och ansökt om
uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han
eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

3 § Den extra ersättningen är

1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun
under åren 2007, 2008 och 2009, och

2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun
under åren 2007, 2008 och 2009 och som vid mottagandet fyllt 18
år men inte 65 år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.

4 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för
personer som inom en tolvmånadersperiod

1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i
minst fem månader på minst halvtid, eller

2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för
invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100) enligt något av följande alternativ:

a) kurs B på studieväg 1,

b) kurs C på studieväg 2, eller

c) kurs D på studieväg 3.
Förordning (2010:261).

5 § En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för
mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen.
Tidpunkten för mottagandet skall anses vara den dag utlänningen
togs emot från en förläggning eller då utlänningen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i kommunen.

Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från
mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen, skall
tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
folkbokfördes i den kommun som utlänningen flyttat till.

6 § För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari till
och med den månad under 2007 som en överenskommelse om
flyktingmottagande enligt 1 § träffats skall extra ersättning
enligt 3 § första stycket 1 betalas ut senast två månader efter
det att en sådan överenskommelse träffats. För utlänningar
mottagna därefter skall extra ersättning enligt 3 § första
stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att
utlänningen har tagits emot i en kommun.

7 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter
redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter
som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda.
Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången
av det kvartal under vilket redovisningen enligt första
stycket har lämnats.

Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett
senast den 31 december 2011.
Förordning (2009:1563).

8 § Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till
Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva
deras rätt till ersättning enligt denna förordning.
Förordning (2009:1563).

9 § Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning
får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till
följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter
beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting
och med länsstyrelserna.