Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

SFS nr
2007:704
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:174

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och
andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa
sanktioner mot Iran som har antagits av Europeiska
unionens råd genom rådets beslut 2010/413/GUSP av den 26
juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om
upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP.
Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar
bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den
25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om
upphävande av förordning (EG) nr 423/2007.
Förordning (2011:174).

Definitioner m.m.

2 § För tillämpningen av denna förordning gäller samma
definitioner som har beslutats genom artikel 1 i rådets
förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot
Iran.

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel
som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är
upptagen i bilagan till denna förordning.
Förordning (2011:174).

3 § Bestämmelsen om tillståndsmyndigheter i 6 § gäller i
stället för motsvarande bestämmelse i 3 § förordningen
(1997:969) om import- och exportreglering.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera
krigsmateriel och paramilitär utrustning

4 § Det är inte tillåtet att från Iran köpa, importera
eller transportera krigsmateriel och paramilitär
utrustning samt reservdelar till sådan materiel och
utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller
utrustningen har sitt ursprung inom Irans territorium
eller inte.

Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid,
som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert
material och som är avsedda som skydd för Europeiska
unionens och dess medlemsstaters personal i Iran.
Förordning (2011:174).

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär
utrustning till Iran

5 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera,
sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär
utrustning till Iran eller för användning i eller till förmån
för Iran, oavsett om utrustningen har sitt ursprung inom
Sverige eller inte.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss materiel
och teknik samt vissa tjänster

6 § Det är inte tillåtet att utan tillstånd till iranska
personer, enheter eller organ eller för användning i Iran

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller
exportera sådana varor eller sådan teknik som avses i
artikel 3.1 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om
restriktiva åtgärder mot Iran, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt
bistånd, sådana förmedlingstjänster, sådan finansiering
eller sådant ekonomiskt stöd som avses i artikel 5.2 i
rådets förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder
mot Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen
för strategiska produkter eller, beträffande kärnämnen och
material m.m. som finns i bilaga IV till rådets förordning
(EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och som
tillhör kategori A0, av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Förordning (2011:174).

6 a § Det är inte tillåtet att utan tillstånd göra sådana
investeringar i iranska personer, enheter eller organ som
avses i artikel 12 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om
restriktiva åtgärder mot Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen
för strategiska produkter. Förordning (2011:174).

Förbud mot vissa överföringar

6 b § Det är inte tillåtet att utan tillstånd enligt
artikel 21 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om
restriktiva åtgärder mot Iran göra, ta emot, utföra eller
förmedla sådana överföringar av tillgångar till eller från
iranska personer, enheter eller organ som överstiger
40 000 euro eller motsvarande värde och som kräver
förhandstillstånd enligt artikel 21.1.c i
rådsförordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen
för strategiska produkter. Förordning (2011:174).

Förbud mot handelsstöd

6 c § Det är inte tillåtet att ingå nya medelfristiga
eller långfristiga åtaganden om ekonomiskt stöd till
handel med Iran, inklusive beviljande av exportkrediter,
garantier eller försäkringar.

Förbudet gäller inte ekonomiskt stöd till handel som
gäller livsmedels- eller jordbruksändamål eller medicinskt
eller annat humanitärt ändamål.

Förbudet gäller inte kreditinstituts och finansiella
instituts eller försäkringsbolags verksamhet som rör
handelsfinansiering genom exportkrediter, remburser,
försäkringar eller andra garantiliknande förbindelser som
inte åtnjuter offentligt stöd. Förordning (2011:174).

Förbud mot tillträde till svenska flygplatser

6 d § Tillträde till svenska flygplatser får inte medges
för godstransporter som utförs av iranska
lufttrafikföretag eller godstransporter som har sitt
ursprung i Iran.

Förbudet gäller inte kombinationer av passagerarflyg och
godstransport.

Luftfartyg som avses i 7 kap. 7 § luftfartsförordningen
(2010:770) berörs inte av förbudet. Förordning (2011:174).

Gemensamma bestämmelser om transporter

7 § Förbuden enligt 4 och 5 §§ gäller även transport av
materiel på fartyg och luftfartyg som är registrerade i
Sverige.

Tillsyn m.m.

8 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket
ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbuden enligt 4 och 5 §§. Inspektionen för strategiska
produkter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Finansinspektionen
ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbudet enligt 6 §. Inspektionen för strategiska produkter och
Finansinspektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde
för tillsyn över förbuden enligt 6 a och 6 b §§.
Transportstyrelsen ansvarar inom sitt ansvarsområde för tillsyn
över förbudet enligt 6 d §. Tullverket ansvarar inom sitt
ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn
över förbudet enligt 7 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna
varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.
Förordning (2011:174).

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den
inte samtidigt upptas i bilagan till förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel:

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm. 2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1. 3. Vapensikten. 4. Bomber och andra explosiva laddningar. 5. Explosiva ämnen. 6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel. 7. Övningsmateriel för militär verksamhet. 8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker. 9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8. 10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1-9.