Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

SFS nr
2007:713
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1759

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om

1. regionalt tillväxtarbete,

2. regionala utvecklingsprogram, och

3. statliga myndigheters roll i det regionala
tillväxtarbetet.

Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken finns i förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.

Bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder för att
genomföra strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt strukturfondsprogram för
territoriellt samarbete finns i förordningen (2007:14) om
förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2010:493).

2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning
insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och
utveckling.

Det regionala tillväxtarbetet består bland annat av att
regionala utvecklingsprogram utarbetas och genomförs. Inom
ramen för tillväxtarbetet kan regionala tillväxtprogram
utarbetas.

Det regionala tillväxtarbetet benämndes tidigare regionalt
utvecklingsarbete.

3 § Det regionala tillväxtarbetet bedrivs i syfte att uppfylla
den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar
regional tillväxt.

Den nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 är vägledande för
det regionala tillväxtarbetet.

4 § Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i
sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och
nationell nivå. Arbetet kan också utformas och bedrivas i
samarbete med aktörer på europeisk nivå. Samordning med
regionala planer inom ramen för det nationella
strukturfondsprogrammet, kommunernas översiktsplanering,
landsbygdsprogrammet, program för de areella näringarna, lokala
utvecklingsavtal samt länsplaner för regional
transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet.
Vidare ska samordning med arbetet för energiomställningen
eftersträvas.

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

5 § De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i dessa län.

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka
uppgifter på området regionalt tillväxtarbete som
samverkansorganen har i de län där sådana har inrättats.

I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala
tillväxtarbetet. Förordning (2010:1759).

6 § Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet innefattar
skyldighet att

1. utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna
genomförandet av programmet,

2. löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella
analysregionerna i länet i förhållande till regionala och
nationella mål, och

3. följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Med funktionell analysregion avses en region där människor kan
bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor
mellan hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella
analysregioner görs av Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser med utgångspunkt från omfattningen
av arbetspendlingen över kommungränserna.
Förordning (2009:160).

Regionala utvecklingsprogram

7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad
strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete.
Utvecklingsprogrammet binder samman planeringsprocesser med
betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar
samverkan mellan länen.

Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för
regionala strukturfondsprogram, territoriella program,
regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala
program och insatser.

8 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska upprättas utifrån
en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i länen.

9 § I det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar
och prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en
plan för uppföljning och utvärdering.

10 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utarbetas i samråd
med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med näringsliv
och organisationer. Programmet ska ligga till grund för
samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter,
näringsliv och organisationer.

11 § När det regionala utvecklingsprogrammet har fastställts
ska den länsstyrelse eller det organ som ansvarar för
programmet samordna insatserna för genomförandet. Samordningen
ska ske i samverkan med kommuner och landsting. Samordning bör
även ske med näringsliv, organisationer och statliga
myndigheter.

12 § Den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska löpande följa upp det regionala
utvecklingsprogrammet och se till att det utvärderas på ett
ändamålsenligt sätt.

13 § När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller
ändrats ska det gällande programmet ges in till regeringen.

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

14 § Statliga myndigheter ska, inom sina verksamhetsområden,
verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås.
I myndigheternas verksamhetsplanering ska därför insatser som
bidrar till att uppnå målen i de regionala
utvecklingsprogrammen och till det regionala tillväxtarbetet i
övrigt beaktas.

15 § Statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet ska grundas på prioriteringarna i den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Myndigheternas
medverkan ska ske i samverkan med den länsstyrelse eller det
organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet.

16 § De statliga myndigheterna ska

1. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala
tillväxtarbetet,

2. beakta möjligheter till decentralisering av sina
verksamheter,

3. i god tid samråda med länsstyrelsen samt, i förekommande
fall, det organ som samordnar det regionala tillväxtarbetet i
länet i frågor om kommande beslut som är av väsentlig betydelse
för regionens tillväxt,

4. när verksamhetsminskningar övervägs samråda med andra
berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv
och organisationer om möjligheter att genom samordning eller
samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och

5. informera den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret
för det regionala tillväxtarbetet om pågående eller planerad
verksamhet som har betydelse för regionens tillväxt.

17 § De regionala statliga myndigheterna ska informera sig om
det regionala utvecklingsprogrammets mål för länets utveckling
och redovisa för den länsstyrelse eller det organ som ansvarar
för det regionala tillväxtarbetet hur myndigheterna i sina
verksamhetsplaner avser att bidra till målen i de regionala
utvecklingsprogrammen.

Särskilt om länsstyrelsens ansvar

18 § Länsstyrelsen har i samtliga län ansvaret för att

1. följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det
regionala utvecklingsprogrammet,

2. främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet, och

3. i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet
eller självstyrelseorganet om andra statliga myndigheters
insatser för regional tillväxt i länet.