Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder

SFS nr
2007:721
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2007-09-19

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde
enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.

Övergångsbestämmelser

2007:721

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Genom
förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 15 december 1967
om bemyndigande för Försäkringsinspektionen att fastställa
försäkringstekniska grunder.