Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

SFS nr
2007:725
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-09-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1043

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns föreskrifter om

1. expediering av beslut vid regeringssammanträden (2-8 §§),

2. upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden
(9 §),

3. protokollföring vid regeringssammanträden (10-16 §§),

4. protokollföring vid konseljer (17 §),

5. expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en
departementschef avgör (18 och 19 §§), och

6. underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där
statsministern beslutar (20-22 §§).

Expediering av beslut vid regeringssammanträden

Vilka beslut som ska expedieras

2 § Beslut vid regeringssammanträden ska expedieras, om
besluten gäller något annat än förhållandena inom
Regeringskansliet eller kommittéväsendet.

Hur beslut ska expedieras

3 § Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet
eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

Huvudregler om vem som skriver under beslut

4 § Ordföranden vid regeringssammanträdet och det statsråd som
varit föredragande skriver under beslut om

1. extra val till riksdagen, beslut att begära ett uppehåll i
kammarens arbete och beslut att begära att ett uppehåll i
kammarens arbete ska avbrytas,

2. propositioner och skrivelser till riksdagen,

3. utfärdande av grundlag eller riksdagsordning och utfärdande
av lagar om ändring i en grundlag eller riksdagsordningen,

4. utfärdande av andra lagar när dessa inte gäller ändring,
förlängning eller upphävande av en lag, och

5. anställningar som justitieråd, hovrättspresident,
kammarrättspresident, landshövding eller chef för en myndighet
som lyder direkt under regeringen och anställningar som är
jämförbara med dessa. Förordning (2010:1809).

5 § Andra beslut än som avses i 4 § och som ska expedieras
enligt 2 §, skrivs under av det statsråd som varit föredragande
vid regeringssammanträdet och av en huvudman eller annan
tjänsteman som berett ärendet. En chefstjänsteman kan dock
bestämma att själv skriva under beslutet tillsammans med
statsrådet.

Vem som skriver under när ordföranden har förhinder

6 § Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut
enligt 4 §, ska ett annat statsråd som deltagit i
regeringssammanträdet skriva under beslutet i ordförandens
ställe. Den turordning som anges i 6 kap. 10 § regeringsformen
ska användas. Förordning (2011:445).

Vem som skriver under när ordföranden är föredragande

7 § När ordföranden är föredragande ska ett beslut som avses i
4 § skrivas under av ordföranden och ett annat statsråd som
deltagit i regeringssammanträdet. Ordföranden eller den som
enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av
de andra statsråden som ska göra detta.

Vem som skriver under när den som varit föredragande har
förhinder

8 § Om det statsråd som varit föredragande är förhindrad att
skriva under ett beslut enligt 4 eller 5 §, ska ett annat
statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under
beslutet i den föredragandes ställe. Ordföranden eller den som
enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av
de andra statsråden som ska göra detta.

Upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden

9 § För varje sådant beslut vid ett regeringssammanträde som
inte ska expedieras enligt 2 § ska det finnas en handling
(koncept) som innehåller beslutet i original.

Protokollföring vid regeringssammanträden

Huvudprotokoll och underprotokoll

10 § Protokollet vid ett regeringssammanträde ska bestå av ett
huvudprotokoll och ett underprotokoll för varje departement.

Underprotokollet för varje departement ska delas in i två
serier, serie A och serie B. De delar av underprotokollet som
innehåller uppgifter för vilka sekretess kan gälla bildar serie
B. Övriga delar bildar serie A.

Vad huvudprotokollet ska innehålla

11 § Huvudprotokollet ska innehålla

1. uppgifter om vilka statsråd som är närvarande, vem som är
ordförande och vem som är protokollförare, och

2. en förteckning över de ärenden som handläggs vid
sammanträdet och för varje ärende en uppgift om vilket statsråd
som är föredragande.

Vad underprotokollen ska innehålla

12 § Underprotokollen ska för varje ärende återge det beslut
som expedierats enligt 2 § eller som finns i ett koncept enligt
9 §.

Skiljaktiga meningar ska också antecknas i underprotokollen.

Undantag för ärenden som hör till två eller flera departement

13 § Regeringens beslut i ett ärende som hör till två eller
flera departement kan tas in i huvudprotokollet och inte i
underprotokollet. Detsamma gäller skiljaktiga meningar i ett
sådant ärende.

Protokollförare

14 § Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som
rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Underskrift och justering av protokoll

15 § Protokollen skrivs under av protokollföraren.

16 § Varje föredragande justerar underprotokollet för de
ärenden som han eller hon har föredragit. Om ett beslut har
tagits in i huvudprotokollet enligt 13 §, justerar
föredraganden också huvudprotokollet.

Ordföranden justerar därefter huvudprotokollet.

Protokollföring vid konseljer

17 § Protokoll förs vid konseljer.

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som
rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Protokollen skrivs under av protokollföraren och justeras av
statsministern.

Expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en
departementschef avgör

Expediering av beslut

18 § Beslut i de regeringsärenden som en departementschef
avgör med stöd av lagen (2014:341) om beslut i särskilda
regeringsärenden skrivs under av departementschefen och
av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet.

Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet
exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet
exemplar. Förordning (2014:1043).

Protokollföring

19 § Protokoll ska föras vid handläggningen av de
regeringsärenden som avses i 18 §.

Protokollet ska upprättas i form av en förteckning över de
ärenden som har avgjorts under en kalendermånad. Förteckningen
ska ange när varje ärende avgjordes och vem som fattade
beslutet. För varje ärende ska ett exemplar av det beslut som
har expedierats fogas till förteckningen.

Protokollet skrivs under av departementschefen och visas upp
för statsministern för påteckning före utgången av följande
kalendermånad.

Underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där
statsministern beslutar

Underskrift av beslut

20 § Statsministern skriver under förordnanden för övriga
statsråd, för departementschefer och för ställföreträdare för
statsministern.

Protokollföring

21 § Protokoll ska föras vid handläggningen av de ärenden där
statsministern beslutar om

1. förordnanden eller entlediganden av statsråd,
departementschefer eller ställföreträdare för statsministern,
och

2. förordnanden att ett ärende eller en grupp av ärenden, som
hör till ett visst departement, ska föredras av ett annat
statsråd än departementschefen.

22 § Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som
rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Protokollet skrivs under av protokollföraren och justeras av
statsministern.