Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall

SFS nr
2007:73
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-03-01

1 § När det av lag eller annan författning följer att behörig
domstol är tingsrätten i den ort där en juridisk person eller
dess styrelse har sitt säte gäller, om kommunen där sätet finns
ingår i mer än en domsaga, att den tingsrätt inom vars domsaga
den juridiska personen har sin postadress skall vara behörig.

Saknar den juridiska personen postadress inom någon av de
domsagor som kommunen ingår i, skall i stället den tingsrätt
vara behörig inom vars domsaga kommunens fullmäktige
regelmässigt sammanträder.

2 § Om den juridiska personen är registrerad i
handelsregistret, aktiebolagsregistret eller ett liknande
offentligt register, skall den juridiska personen anses ha den
postadress som är antecknad i det registret.