Förordning (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare

SFS nr
2007:753
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-10-25

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på
forskarnivå som anordnas med särskilda medel och som syftar
till att erbjuda lärare möjlighet att delta i utbildning på
forskarnivå, så att de inom en tid av högst två år och sex
månader ska kunna uppnå licentiatexamen.

2 § Utbildningen ska ges för att bidra till att bygga upp
skolans och läraryrkets kunskapsbas och öka antalet
forskarutbildade lärare i skolan och ska avse sådana ämnen som
medför en förstärkning av lärarens kunskaper och kompetens så
att elevers måluppfyllelse därigenom ökar.

3 § Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är
huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,

2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen
(1985:1100) eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8
eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen,
eller

4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen
(1994:519) om bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar.

Var utbildningen anordnas

4 § Utbildningen ska anordnas vid de universitet och högskolor
som regeringen beslutar.

Tillämpliga bestämmelser

5 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat
följer av denna förordning.

Behörighet

6 § För behörighet till utbildning gäller, utöver de krav på
grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt
7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100) och den särskilda
behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, att en
sökande ska vara anställd hos skolhuvudman som lärare tills
vidare eller för en begränsad tid och ha en sådan behörighet
som anges i 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100).

Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från
behörighetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda
skäl.

Antagning

7 § Frågor om antagning avgörs av universitetet eller
högskolan.

Utbildningens genomförande

8 § Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar
minst 80 procent av studier på heltid.

Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad
som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Redovisning av studier

9 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.