Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

SFS nr
2007:754
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:607
Upphävd
2011-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
utbildning enligt förordningen (2007:753) om utbildning på
forskarnivå för lärare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av
tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,

2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen
(1985:1100) eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8
eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen,
eller

4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen
(1994:519) om bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar.

En huvudman som avses i första stycket benämns i denna
förordning skolhuvudman.

3 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

1. är anställda hos skolhuvudmannen tills vidare eller för en
begränsad tid,

2. har behörighet att anställas utan tidsbegränsning som lärare
enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100),

3. deltar i utbildning enligt förordningen (2007:753) om
utbildning på forskarnivå för lärare eller motsvarande
utbildning som anordnas av enskild utbildningsanordnare som har
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina, och

4. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som
lärare hos skolhuvudmannen i en omfattning som motsvarar minst
20 procent av en heltidstjänstgöring.

4 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att skolhuvudmannen
betalar lärarens lön för den tid då läraren deltar i
utbildningen.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 § Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av
skolhuvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 §.

6 § De statliga universitet och högskolor som regeringen
bestämmer beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan
från skolhuvudmannen.

7 § Statsbidrag betalas ut två gånger per termin för den
utbildning enligt 3 § 3 som avses bli genomförd under den
termin som bidraget avser.

Återkrav och omfördelning

8 § Ett universitet eller en högskola får kräva tillbaka
utbetalat statsbidrag helt eller delvis, om en lärare för
vilken statsbidrag har lämnats avbryter utbildningen.

Högskolan får även kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt
eller delvis, om

1. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett
detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i
beslutet om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

9 § En skolhuvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig
att till universitetet eller högskolan lämna de uppgifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

10 § En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig
att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Överklagande

11 § Universitetets eller högskolans beslut enligt denna
förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:607

Den upphävda förordningen ska dock tillämpas i fråga om
statsbidrag till utbildning på forskarnivå som en lärare före
utgången av 2010 har antagits till enligt bestämmelserna i
förordningen (2007:753) om utbildning på forskarnivå för
lärare, dock längst till och med utgången av 2012.