Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret

SFS nr
2007:755
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-10-25

Regeringen föreskriver följande.

1 § Statistiska centralbyrån ska föra ett register över
statliga myndigheter. Registret ska innehålla uppgifter om dels
domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter.
Även uppgifter om myndigheter som avses i 1 § första stycket
förordningen (1992:247) med instruktion för
utrikesrepresentationen ska ingå i registret.

Registret ska inte innehålla uppgifter om kommittéer och
särskilda utredare som regleras i kommittéförordningen
(1998:1474).

2 § Registret ska innehålla följande uppgifter om
myndigheterna:

– organisationsnummer

– namn

– besöks- och postadress

– telefonnummer

– faxnummer

– e-postadress

– webbadress.

3 § Uppgifter till registret ska, i den utsträckning det är
möjligt, hämtas från det allmänna företagsregistret, som
regleras i förordningen (1984:692) om det allmänna
företagsregistret.

4 § Statistiska centralbyrån ska avgiftsfritt hålla det
allmänna myndighetsregistret tillgängligt för allmänheten genom
en publik webbplats.

5 § Statistiska centralbyrån ska fastställa organisationsnummer
för statliga myndigheter i enlighet med 3 § lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Ett
organisationsnummer ska inte fastställas om det redan finns ett
organisationsnummer som myndigheten använder eller kan använda
eller om det annars är uppenbart att det inte behövs.

6 § En myndighet under regeringen som avses i 1 § ska anmäla
till Statistiska centralbyrån när den påbörjar sin verksamhet
om organisationsnummer inte har fastställts för den.

När en registrerad myndighet under regeringen upphör, ska
myndigheten anmäla detta till Statistiska centralbyrån och ange
tidpunkten för upphörandet.