Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

SFS nr
2007:758
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:529

Uppgifter

1 § Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del
av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för
försvarsändamål.

Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning
och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på
fastigheterna ska inte dras ned för att frigöra medel för
hyresgästen. Förordning (2011:1528).

2 § Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra
nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens
räkning förvärva fast egendom.

3 § Myndigheten ska bistå Försvarsmakten i
lokalförsörjningsfrågor.

4 § Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för
etablering, förvaltning och avyttring av byggnader,
anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med
internationella fredsbevarande och humanitära insatser.

5 § Myndigheten ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete
så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds-
och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.

6 § Myndigheten ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag
för inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende
skydds- och anläggningsteknik.

7 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att
bedriva uppdragsverksamhet.

Samverkan

8 § Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information med
andra myndigheter i syfte att öka civila och militära
synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2014:529).

10 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2014:529).

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en
militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:529).

Avgifter

15 § Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för
fastighetsförvaltningen och den verksamhet som avses i 7 §.
Verket beslutar om avgifternas storlek utom i de fall som
avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får
disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1528).

Övergångsbestämmelser

2014:529

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om
14 § och i övrigt den 1 september 2014.