Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

SFS nr
2007:759
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1012

Uppgifter

1 § Konjunkturinstitutet har till uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och
utom landet samt i anslutning till detta göra prognoser för
den svenska ekonomin,

2. analysera finans- och penningpolitikens inriktning vid
framtagandet av prognoser och medelfristiga kalkyler,

3. analysera den förda finanspolitikens effekter med särskild
tonvikt på hur de offentliga finanserna förhåller sig till
budget- och finanspolitiska mål,

4. genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga
finanserna och bedöma de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet,

5. göra miljöekonomiska analyser, utvärdera den ekonomiska
politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål
för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar
utveckling, pröva olika strategier för att nå dessa mål samt
utveckla miljöekonomiska modeller,

6. göra samhällsekonomiska analyser, som ska omfatta miljö-
och klimatpolitiska styrmedel, och andra miljöekonomiska
analyser av relevans för svensk miljö- och klimatpolitik,

7. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som
berör institutets verksamhet och bedriva forskning i syfte
att utveckla analys- och prognosmetoder,

8. underhålla och utveckla metoder och modeller så att
kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser förbättras,

9. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls-
och prognosdata för Regeringskansliets makroekonomiska
verksamhet, med prognosmodeller och med miljöekonomiska
analyser,

10. framställa rapporter om de samhällsekonomiska
förutsättningarna för lönebildningen,

11. framställa en årlig rapport om miljöpolitikens
samhällsekonomiska aspekter,

12. framställa månatlig statistik om svenska företags och
hushålls syn på ekonomin,

13. varje månad upprätta och publicera en indikator som
sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin,

14. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid
bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda,

15. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som
arbetar inom närliggande områden verka för att statistiskt
material av betydelse för studiet av den ekonomiska
utvecklingen samlas in och bearbetas,

16. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, och

17. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt
tillhandahålla varor och tjänster. Förordning (2013:1012).

Samverkan

2 § Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens
inkomster och utgifter samverka med Ekonomistyrningsverket.
Förordning (2013:280).

3 § Myndigheten ska samverka med Riksgäldskontoret när det
gäller prognoser över statens lånebehov.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Rådgivande organ

4 a § Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet ska
bistå myndigheten i frågor om metoder och relevanta modeller
när det gäller myndighetens miljöekonomiska verksamhet samt
den ekonomiska politikens lång- och kortsiktiga effekter på
riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt
miljömässigt hållbar utveckling.

Rådet består av högst sex ledamöter som ska vara erfarna
akademiskt verksamma forskare. Inom rådet ska minst en av
ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet ekonomi, minst en
av ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet naturvetenskap
och minst en av ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet
statskunskap. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.
Förordning (2011:473).

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

5 a § Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av
myndigheten. Förordning (2011:473).

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 § Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster samt
för uppdrag åt andra än regeringen. Myndigheten beslutar om
avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515).