Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet

SFS nr
2007:760
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:446
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m SFS 2009:51

Uppgifter

1 § Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta
administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd
som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 § Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 § Rådet ska bestå av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 § Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i
finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen
föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en
ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens
syften och effektivitet.

6 § Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen,

1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås,
vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser,
överskottsmålet och utgiftstaket för staten, samt hur
finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och
till konjunkturutvecklingen,

2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med god långsiktigt
uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar hög
sysselsättning,

3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder
för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till
åtgärder, och

4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de
modeller som ligger till grund för prognoserna.

7 § Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i
samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 § Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem
ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av
regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en
bestämd tid.

Rådet ska lämna förslag som möjliggör att en majoritet av
ledamöterna har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet
ekonomi och att en jämn könsfördelning uppnås. Rådets förslag
ska ges in till regeringen senast tre månader innan
förordnandena går ut. Förordning (2009:51).

Rapportering

10 § Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna
en rapport till myndigheten. De år när val hålls till
Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som
rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland
ledamöterna ska framgå av rapporten.

Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport
med eget yttrande till regeringen. Förordning (2009:51).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

20 § om föredragning av ärenden, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.
Förordning (2009:51).

Övergångsbestämmelser

2007:760

Denna förordningen träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska
rådet ska upphöra att gälla. Den rapport som avses i 10 § ska
under 2008 lämnas senast den 15 maj.