Förordning (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS nr
2007:761
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1764
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:388

Uppgifter

1 § Ekonomistyrningsverket ansvarar för ekonomisk styrning av
statlig verksamhet.

2 § Myndigheten har till uppgift att bistå regeringen med det
underlag regeringen behöver för att säkerställa att
statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen
och kontrollen är betryggande.

Myndigheten ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för
en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten.
Myndigheten ska även analysera och lämna information om den
statliga ekonomin.

Myndigheten ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-
medel.

3 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

4 § Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god
redovisningssed i staten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av
statlig verksamhet,

3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje
myndighet,

4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska
rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som
helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella
utvecklingen,

6. utveckla och förvalta statens informationssystem för
budgetering och uppföljning (Hermes), utom när det gäller de
verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515)
med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd),
samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och support
avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med
Regeringskansliet och i enlighet med dess behov,

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa
statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga
administrativa system, med tillhörande stöd,

8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga
redovisningsorganisationen,

9. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp,
leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller
tjänster från andra än statliga myndigheter,

10. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,

11. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen
samt i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av
förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning,

12. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av
lokaler som staten hyr i de fall regeringen beslutar att ge
myndigheten ansvar för detta samt svara för avveckling av
lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon myndighet
som själv kan svara för avvecklingen inte finns,

13. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga
lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna, och

14. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor.

Det som sägs i första stycket 6 gäller inte om annat följer
av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2009:1445).

5 § Myndigheten ska också

1. vara revisionsmyndighet för

a) Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1260/1999,

b) Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i
rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om
Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

c) Fonden för yttre gränser och som sådan fullgöra uppgifter
enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för
perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet
”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

d) Europeiska integrationsfonden och som sådan fullgöra
uppgifter enligt rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007
om inrättande av Europeiska fonden för integration av
tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar”,

e) Europeiska flyktingfonden och som sådan fullgöra uppgifter
enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för
perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet
”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om
upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

f) Europeiska återvändandefonden och som sådan fullgöra
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar”,

2. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för
jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning
(EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den
gemensamma jordbrukspolitiken,

3. genomföra substansgranskningar som avses dels i artikel
62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala
programmen och det nationella programmet, dels i artikel 61.1
b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det nationella
programmet samt säkerställa att sådana granskningar genomförs
för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är
placerad i Sverige,

4. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i
artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr
1783/1999 för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige,

5. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och
redovisningar som framgår av punkt 44 i det
interinstitutionella avtalet (2006/C 139/01), och

6. utföra kontroll och vidta övriga åtgärder som avses i
artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en
europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) samt i
de kompletterande bestämmelser som finns i 9 § lagen
(2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete och i förordningen (2010:387) om kontroll av
förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar
för territoriellt samarbete. Förordning (2010:388).

6 § Myndigheten har till uppgift att inom området ekonomisk
styrning ge stöd till andra myndighet genom metoder,
riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning.

Myndigheten får på uppdrag utföra utredningar åt andra
myndigheter inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
Förordning (2009:1445).

8 § Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens
inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och
bistå institutet med att förklara större skillnader mellan
myndigheternas prognoser.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Särskilda organ

11 § Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till
uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen
av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av
högst sju ledamöter.

12 § Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har
till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja
utvecklingen av god internrevision i staten.
Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är
ordförande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet
samt ordförande i redovisningsrådet utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters
redovisningssystem, och

2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

18 § Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet hänförlig
till de system som avses i 4 § 6 och 7 och för tjänsteexport.

19 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådant stöd och sådana
utredningar som avses i 6 §.

Rapportering

20 § Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

1. en sammanställning och analys av utfallet på statsbudgeten
och för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

2. prognoser över statsbudgeten och ålderspensionssystemet,

3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre
nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som
Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör,

4. underlag till årsredovisning för staten,

5. underlag till pris- och löneomräkning,

6. fastställda ekonomiadministrativa värden för varje
myndighet,

7. en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje
inkomsttitel,

8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig
avgiftsbelagd verksamhet, samt

9. en redovisning över den statliga internrevisionen.

21 § Myndigheten ska varje år lämna

1. information om statens finanser till internationella
organisationer, och

2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska
centralbyrån samt redovisa skillnaden mellan det underlag som
lämnas och statsbudgeten.

Rätt att få upplysningar

22 § Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter
få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Rätt att meddela föreskrifter

23 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om
verkställigheten av författningar om den statliga
redovisningen, finansieringen och resultatstyrningen.

Övergångsbestämmelser

2008:76

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2008.