Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

SFS nr
2007:762
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:501

Uppgifter

1 § Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik
och för annan statlig statistik.

2 § Utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken har myndigheten till uppgift att

1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik,

2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till
internationella organisationer, och

3. samordna det statliga statistiksystemet.

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med
myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

3 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. fastställa konsumentprisindex, och

2. göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda
beslut av regeringen.

4 § Myndigheten ska i mån av resurser utföra uppdrag inom
ramen för sin statistikverksamhet åt andra myndigheter.

Myndigheten får åta sig uppdrag enligt första stycket även
från andra uppdragsgivare. Förordning (2014:501).

4 a § Utöver verksamheten enligt 1–4 §§ bedriver myndigheten
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Förordning (2014:501).

5 § Myndigheten får behandla uppgifter i följande register:

1. registret över totalbefolkningen (RTB),

2. register med folk- och bostadsräkningar (FoB),

3. fastighetstaxeringsregistret,

4. utbildningsregistret (UREG),

5. arbetskraftsundersökningarna (AKU),

6. företagsdatabasen (FDB),

7. utrikeshandelsregistret,

8. inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),

9. sysselsättningsregistret (ÅRSYS),

10. mervärdesskatteregistret,

11. kontrolluppgiftsregistret,

12. yrkesregistret,

13. register med undersökningar om levnadsförhållandena i
samhället (ULF),

14. lantbruksregistret vid Jordbruksverket,

15. registret över för brott lagförda personer vid
Brottsförebyggande rådet,

16. bilstatistikregistret vid Trafikanalys, och

17. registret med data för integrationsstudier (STATIV).
Förordning (2010:157).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Särskilda organ

Rådet för den officiella statistiken

8 § Vid myndigheten finns ett råd för den officiella
statistiken. Rådet har till uppgift att bistå de
statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den
officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och
användbarhet samt i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet.

Rådet ska årligen utarbeta en rapport om den officiella
statistiken, sammanställa en årlig publiceringsplan och föra en
förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter.
Vidare ska rådet verka för samarbete mellan de
statistikansvariga myndigheterna samt för utveckling och
förvaltning av ett statistiknätverk.

Rådet för den officiella statistiken består av myndighetens
chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter.

9 § Ledamöterna i rådet för den officiella statistiken utses av
myndigheten efter samråd med samtliga statistikansvariga
myndigheter och förordnas för längst tre år.

Vetenskapliga rådet

10 § Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har
till uppgift att bistå myndigheten i frågor om metoder och
kvalitet i statistiken. Rådet får även bistå andra myndigheter
med ansvar för officiell statistik i sådana frågor.

Vetenskapliga rådets sammansättning bestäms av myndigheten.

Nämnderna för konsumentprisindex och byggnadsindex

11 § Till myndigheten är en nämnd för konsumentprisindex och en
nämnd för byggnadsindex knutna.

12 § Nämnden för konsumentprisindex ska handlägga frågor om
beräkningar av konsumentprisindex och därvid

1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av
de grunder som gäller för indexberäkningarna, och

2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av
konsumentprisindex.

Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande och åtta
andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För
varje ledamot finns en ersättare.

13 § Nämnden för byggnadsindex ska handlägga frågor om
beräkningar av byggnadsindex och därvid

1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av
de grunder som gäller för indexberäkningarna, och

2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av
byggnadsindex.

Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och tio andra
ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje
ledamot finns en ersättare.

14 § Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna
förordnas av myndigheten för längst tre år.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.
Förordning (2013:500).

15 § Av ledamöterna i Nämnden för konsumentprisindex
förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av
Konjunkturinstitutet och en efter förslag av
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen.
Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig
skicklighet att de sammantaget har kompetens inom områdena
nationalekonomi och statistik.

Första stycket gäller också ersättare för ledamöter.
Förordning (2013:500).

16 § Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och
deras ersättare förordnas efter förslag av

1. Boverket,

2. föreningen Byggherrarna,

3. Byggmaterialindustrierna,

4. HSB Riksförbund, gemensamt med Riksbyggen,

5. Svenska byggnadsarbetareförbundet,

6. Sveriges Byggindustrier,

7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), och

8. Företagarna.
Förordning (2013:500).

17 § Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

18 § Ärenden i nämnderna avgörs efter föredragning.

19 § Nämndernas beslut får inte överklagas.

Anställningar

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Har upphävts genom förordning (2013:500).

Personalansvarsnämnd

22 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Myndigheten ska tillämpa

1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och

2. internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:1270).

Avgifter

24 § Myndigheten ska ta ut avgifter för uppdrag enligt 4 § och
för tjänsteexport.

Övergångsbestämmelser

2013:500

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013 i fråga om
14–16 §§ och i övrigt den 1 september 2013.