Lag (2007:772) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

SFS nr
2007:772
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-01

1 § Muntlig bevisning skall vid vissa allmänna domstolar
dokumenteras enligt denna lag. Regeringen meddelar föreskrifter
om vilka domstolar som omfattas av lagen.

2 § I tingsrätt skall en berättelse som lämnas i bevissyfte
dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, om det inte
finns särskilda skäl mot det. En berättelse som lämnas i högre
rätt får dokumenteras på samma sätt.

Om en berättelse som lämnas i bevissyfte inför domstol inte
dokumenteras enligt första stycket, tillämpas 6 kap. 6 §
rättegångsbalken.

3 § Det som föreskrivs i 5 kap. 9 § rättegångsbalken om förbud
mot fotografering hindrar inte att en ljud- och bildupptagning
görs enligt 2 §.