Förordning (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

SFS nr
2007:773
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:788
Upphävd
2008-11-01

1 § Följande domstolar omfattas av lagen (2007:772) om
dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och
bildupptagning:

Göta hovrätt

Linköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Eksjö tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Växjö tingsrätt

Kalmar tingsrätt

Örebro tingsrätt

2 § En ljud- och bildupptagning ska bevaras i två månader efter
det att domstolen avgjort målet eller ärendet. Om avgörandet
överklagas ska dock upptagningen bevaras till dess att målet
eller ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som
har vunnit laga kraft.