Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

SFS nr
2007:780
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1549

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för
frågor om

1. skatter,

2. socialavgifter,

3. vägavgift för vissa tyngre fordon,

4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,

5. fastighetstaxering,

6. folkbokföring,

7. registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden
enligt 16 kap. ärvdabalken,

8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar,

9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt förordningen
(2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,

11. registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken, och

12. äktenskapsregistret.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om
pensionsgrundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts
tillgängliga på marknaden och som faller inom myndighetens
ansvarsområde i syfte att säkerställa att dessa varor uppfyller
gällande krav. Förordning (2011:991).

1 a § Skatteverket ansvarar för det statliga
personadressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om
det statliga personadressregistret framgår att Skatteverket
också är personuppgiftsansvarigt för SPAR.
Förordning (2008:1309).

2 § Skatteverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan
föreskrift enligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten
vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska
verket även i övrigt följa riksdagens och regeringens
riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör
pensionsgrundande inkomst, sköts uppgifterna av
Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1199).

3 § Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens
ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rätthjälp hos
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

4 § Skatteverket får inom ramen för full kostnadstäckning
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets
uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

5 § Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten
avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt
stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1549).

Ledning

6 § Skatteverket leds av en myndighetschef.

7 § Vid Skatteverket ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tolv ledamöter.

Organisation

8 § Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara
indelat i regioner. I varje region ska det finnas minst ett
skattekontor. Vid verket ska det finnas en eller flera
särskilda enheter för uppgiften att medverka i
brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar. I övrigt får Skatteverket
bestämma sin organisation.

I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns
bestämmelser om att det vid varje skattekontor ska finnas en
skattenämnd. Förordning (2011:1468).

9 § Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för
Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av
en kanslichef.

Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och
handläggande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket
ska efter samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd
vid verket att ansvara för kansliet. Förordning (2010:1498).

Särskilda organ

Skattenämnderna

10 § I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns
bestämmelser om skattenämndens sammansättning och uppgifter,
beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande
samt val av ledamöter. Förordning (2011:1468).

11 § Skatteverket ska

1. fastställa det antal valda ledamöter i skattenämnd som ska
finnas vid varje skattekontor,

2. fastställa det antal vice ordförande som ska finnas vid
varje skattekontor, och

3. besluta om en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar.

Beslut enligt första stycket ska avse en period på fyra år,
räknat från och med året efter det år då val i hela landet till
landstings- och kommunfullmäktige har ägt rum.

Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det
finns särskilda skäl. Nytt beslut ska avse återstoden av den
period som anges i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande
av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd.

12 § Beslut enligt 11 § första stycket 1 ska meddelas senast
den 30 september året före periodens början.

Beslut enligt 11 § första stycket 2 och 3 ska meddelas senast
den 30 november året före periodens början.

Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda
skäl.

13 § Skatteverket ska bestämma ordförandens, vice ordförandens
och övriga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. De övriga
ledamöternas tjänstgöring ska dock beslutas först efter samråd
med dem.

Till sammanträde med skattenämnden ska fem övriga ledamöter
kallas.

Vid skattenämndens sammanträden ska protokoll föras.

14 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

15 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter i den
skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. När
ersättningen ska beräknas tillämpas bestämmelserna i
förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa
andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I fråga om
arvode tillämpas bestämmelsen för nämndemän i
förvaltningsrätterna. Förordning (2009:888).

Nämnden för dödförklaring

16 § I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om
att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall
fattas av en särskild nämnd (nämnden för dödförklaring).

17 § I nämnden för dödförklaring ska det finnas en ordförande
och ytterligare fyra ledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.
Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.

18 § Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden
eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.

19 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

20 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som
deltagit i sammanträde med nämnden för dödförklaring.

SPAR-nämnden

20 a § I förordningen (1998:1234) om det statliga
personadressregistret finns bestämmelser om att Skatteverkets
beslut i frågor om SPAR i vissa fall ska fattas av en särskild
nämnd (SPAR-nämnden). Förordning (2008:1309).

20 b § I SPAR-nämnden ska det finnas en ordförande och
ytterligare fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller
ha varit riksdagsledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.
Förordning (2008:1309).

20 c § SPAR-nämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande.
Förordning (2008:1309).

20 d § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om omröstning och avvikande mening.
Förordning (2008:1309).

Anställningar och uppdrag

21 § Generaldirektören är myndighetschef.

22 § Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör.

23 § I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en
bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos
Skatteverket.

Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket
efter anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2011:1468).

24 § Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av
Skatteverket. De utses att tjänstgöra för en viss tid, som inte
får överstiga två år.

Skatteverket ska bestämma ledamöternas tjänstgöring i nämnden.

24 a § Ledamöterna i SPAR-nämnden utses av regeringen.

Regeringen utser även ordförande i nämnden.
Förordning (2008:1309).

25 § Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och
Forskarskattenämndens kansli beslutas av regeringen.

Personalansvarsnämnd

26 § Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 § Skatteverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

28 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Skatteverket:

21 § 3-5 om myndighetens beslut på beslut som fattas genom
automatiserad behandling, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

29 § Skatteverkets beslut enligt 11 § får inte överklagas.