Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

SFS nr
2007:781
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1550

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar
Kronofogdemyndigheten för frågor om

1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra
författningar,

2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar,

3. betalningsföreläggande och handräckning,

4. skuldsanering,

5. tillsyn i konkurs, samt

6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd
åt eller bistånd av andra staters myndigheter för
verkställighet och indrivning samt utbyte av information och
delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och
indrivning.

2 § Kronofogdemyndigheten har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan
föreskrift enligt särskilda bemyndiganden,

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

3. verka för att betalningsförpliktelser och andra
förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i
tid och på rätt sätt.

När Kronofogdemyndigheten meddelar föreskrifter och andra
beslut ska myndigheten även i övrigt följa riksdagens och
regeringens riktlinjer för att uppnå samordning,
rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndigheten.

3 § Kronofogdemyndigheten får inom ramen för full
kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

4 § Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket
avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt
stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1550).

Ledning

5 § Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 § Har upphävts genom förordning (2011:1550).

8 § Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 1 § första
stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs ska ledas av
kronofogdar.

Rikskronofogden får i det enskilda fallet besluta om undantag
från kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda
skäl.

Anställningar och uppdrag

9 § Rikskronofogden är myndighetschef.

10 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande
rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare.
Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av
regeringen.

11 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som
rikskronofogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande
kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie,
kronoinspektör eller kronoassistent.

12 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386)
om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen
(1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som
Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer i samråd
med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om
undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns
särskilda skäl.

13 § Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som
uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och
som har genomgått kronofogdeutbildning.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
behörighet till viss antagning.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) och
internrevisionsförordningen (2006:1228).

16 § Vid ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten
som i tjänsten tillfogats skada på egendom ska förordningen
(1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och
anställda inom kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om
ersättning prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

17 § Kronofogdemyndigheten beslutar i frågor om tillstånd som
avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara
rättsgångsombud.

18 § Vid exekutiv försäljning får en anställd vid
Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom, om han eller hon har
tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.