Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket

SFS nr
2007:782
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:151

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Tullverket för
tullfrågor.

Tullverket ska

1. fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra
skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan
säkerställas, och

2. övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så
att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

När Tullverket fullgör sina uppgifter ska det verka för att
kostnaderna för tullprocedurerna minimeras såväl för näringsliv
och allmänhet som inom Tullverket. Tullverket ska vidare
tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med
tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och så
att det legitima varuflödet inom Europeiska unionen inte
hindras.

2 § Tullverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan
föreskrift enligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Tullverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska
verket även i övrigt följa riksdagens och regeringens
riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet vid arbetet inom verket.

3 § Tullverket ska bedriva viss utrednings- och
åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och
utförsel av varor. Tullverket får, efter samråd med
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela
föreskrifter om hur denna åklagarverksamhet ska utövas.

Tullverket ska även bedriva viss verksamhet i fråga om
rattfylleribrott. Lag (2008:334).

4 § Tullverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva
sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och
verksamhetsområde.

Ledning

5 § Tullverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Tullverket finns ett insynsråd som består av högst tolv
ledamöter.

Organisation

7 § Tullverket ska ha den geografiska spridning som motiveras
av uppdraget. Tullverket bestämmer den närmare utformningen av
organisationen.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaltulldirektören är myndighetschef.

9 § Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

10 § I 9 kap. 1 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om
att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter
anmälan av det allmänna ombudet.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Tullverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

13 § Vid ersättning till tulltjänsteman som i tjänsten
tillfogas skada på egendom ska förordningen (1998:1379) om
ersättning för sakskada till polismän och anställda inom
kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om ersättning prövas av
Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Tullverket får meddela föreskrifter om

1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses
i 24 kap. brottsbalken,

2. uniformer och annan personlig utrustning för Tullverkets
personal, och

3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.
Förordning (2012:151).