Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden

SFS nr
2007:783
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01

Uppgifter

1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen
av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga
redovisning.

2 § Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt
ansvarsområde.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför
administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan
myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen
(2007:515).