Förordning (2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd

SFS nr
2007:784
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1309
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Statens personadressregisternämnd ansvarar för det statliga
personadressregistret (SPAR).

Av förordningen (1998:1234) om det statliga
personadressregistret framgår att nämnden också är
personuppgiftsansvarig för SPAR.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

4 § Av 9 § andra stycket förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket framgår att verket svarar för ett
kansli åt nämnden. Chefen för kansliet utses av nämnden i
samråd med Skatteverket.

Avgifter

5 § Avgifter från verksamheten med SPAR ska tillföras statens
centralkonto i Riksbanken.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen
(2007:515).