Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

SFS nr
2007:785
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:747

Uppgifter

1 § I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns
bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och
uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice
ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för
Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett
gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och
Forskarskattenämnden. Förordning (2010:747).

Ärendenas handläggning

4 § Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och
föredragning av personal vid kansliet.

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får
inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även
om ingen av ledamöterna har förhinder.

Avgifter

5 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000
kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får
avgiften bestämmas till ett lägre belopp än 1 000 kronor.

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom
vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tilllämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,

5 § om delegation,

6 § om allmänna uppgifter,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2007:785

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor ska
upphöra att gälla. I fråga om avgifter gäller dock fortfarande
äldre föreskrifter, om ansökan om förhandsbesked har kommit in
till Skatterättsnämnden före den 1 juli 2006.