Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

SFS nr
2007:786
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:748

Uppgifter

1 § I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap.
23 a § inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om
Forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter,
beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande,
val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för
Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett
gemensamt kansli för Forskarskattenämnden och
Skatterättsnämnden. Förordning (2010:748).

Ärendenas handläggning

4 § Ärenden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter
beredning och föredragning av personal vid kansliet.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tilllämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,

5 § om delegation,

6 § om allmänna uppgifter,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning.