Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS nr
2007:81
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:538
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:66

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vad som gäller i
fråga om vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i
Sverige och som skall tas emot i förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna och i det
offentliga skolväsendet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för
kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i
vissa verksamheter och utbildningar.

Barn och ungdomar som omfattas

2 § Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för
grundskola, obligatorisk särskola, specialskola, sameskola och
motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige och som är familjemedlemmar till en
person som tillhör en främmande makts beskickning eller lönande
konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3 § Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och motsvarande utbildningar
omfattar barn och ungdomar som avses i 2 § och som dessutom
har rätt till utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg till följd av EU-rätten, avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer. Förordning (2010:66).

Hemkommun

4 § Vid tillämpningen av denna förordning avses med hemkommun
den kommun där barnet eller eleven stadigvarande vistas.
Detsamma gäller vid tillämpning av skollagen (1985:1100) och
övriga författningar som rör verksamheten eller utbildningen.

Utbildning och annan verksamhet

Grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola

5 § Barn som avses i 2 § har, efter ansökan, rätt att få
utbildning i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola
och sameskola på samma villkor som barn som är bosatta i
Sverige.

Denna rätt att få utbildning medför inte någon skolplikt.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,
gymnasieskola och gymnasiesärskola

6 § Barn och ungdomar som avses i 3 § skall, efter ansökan,
utöver sådan utbildning som avses i 5 § även erbjudas
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt utbildning i
förskoleklass, gymnasieskola och gymnasiesärskola på samma
villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Hemkommunens ansvar

7 § Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande i
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning sker efter
en ansökan enligt 5 och 6 §§.

Tillämpliga bestämmelser

8 § Bestämmelserna i skollagen (1985:1100) och övriga
författningar som gäller för de barn och elever som är bosatta
i Sverige tillämpas på verksamheten och utbildningen.
Avvikelser från dessa bestämmelser får göras om det är
nödvändigt med hänsyn till den enskildes behov och
förutsättningar.

Ändrade förhållanden

9 § Kommunen har inte någon skyldighet att erbjuda fortsatt
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg eller utbildning om
förhållandena efter mottagandet ändras på sådant sätt att
hemkommunen inte längre har något ansvar enligt bestämmelserna
i denna förordning.

Statsbidrag

Syftet med statsbidraget

10 § Statsbidrag lämnas för barn och ungdomar som med stöd av
5–9 §§ har tagits emot i följande verksamheter och
utbildningar som anordnas av det allmänna:

– förskola,

– fritidshem,

– pedagogisk omsorg,

– förskoleklass,

– grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller
sameskola, eller

– gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Förordning (2009:385).

11 § Statsbidrag lämnas även för barn och ungdomar som har
tagits emot i en enskild förskola, i ett enskilt fritidshem,
i enskild pedagogisk omsorg, i utbildning motsvarande
förskoleklass som bedrivs av enskild, av en internationell
skola eller av en annan fristående skola, om

1. barnet eller eleven ska tas emot i motsvarande offentlig
verksamhet eller utbildning enligt 5–9 §§, och

2. huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag för den
aktuella verksamheten eller utbildningen enligt
bestämmelserna i skollagen (1985:1100).
Förordning (2009:385).

Statsbidragets storlek

12 § Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar
hemkommunens kostnad för barnets eller elevens verksamhet eller
utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser
i skollagen (1985:1100) i en annan kommuns verksamhet eller
utbildning eller utbildning som anordnas av ett landsting eller
av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller
det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till
den andra kommunen, landstinget eller staten enligt
bestämmelser i skollagen och övriga skolförfattningar.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser
i skollagen i sådan statsbidragsberättigad verksamhet eller
skola som avses i 11 §, avses med hemkommunens kostnad det
bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till
verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och
övriga skolförfattningar.

13 § Om det belopp som avses i 12 § oskäligt överstiger
hemkommunens kostnad för andra barn eller elever i motsvarande
verksamhet eller utbildning reduceras statsbidraget med ett
belopp som motsvarar den överskjutande delen.

Utbetalning

14 § Statsbidraget betalas till barnets eller elevens
hemkommun.

Ansökan m.m.

15 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag
enligt denna förordning.

Uppgiftsskyldighet

16 § En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de
uppgifter som behövs för bedömningen av kommunens rätt till
statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning

17 § Statens skolverk får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka utbetalat statsbidrag om

1. den mottagande kommunen genom att lämna oriktiga eller
ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf skall tas in i
beslutet om statsbidrag.

Bemyndigande

18 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:81

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2007 och tillämpas
på verksamhet, utbildning och bidrag som avser den 1 juli 2007
eller senare.