Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

SFS nr
2007:813
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:148

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det
arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgaranti för ungdomar.

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar
särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt
stadium för att de så snabbt som möjligt ska få arbete
motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja eller återgå
till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning. Förordning (2012:690).

2 § Arbetsförmedlingen ska för deltagare i jobbgarantin för
ungdomar genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar
den individuella handlingsplan som redan upprättats enligt
6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten. Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka
aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna
stärka sin position på arbetsmarknaden.

Någon fördjupad kartläggning behöver dock inte göras för den
som har

1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, om motsvarande kartläggning
redan har gjorts inom ramen för det programmet, eller

2. omfattats av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare, om motsvarande kartläggning redan
har gjorts enligt den lagen.

Den individuella handlingsplanen ska revideras utifrån
resultatet av den fördjupade kartläggningen. Sedan
handlingsplanen reviderats ska Arbetsförmedlingen lämna
deltagaren det intensifierade stöd som han eller hon bedöms
behöva för att kunna uppfylla det som framgår av
handlingsplanen. Förordning (2013:688).

Anvisningar till jobbgarantin för ungdomar

3 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den
som anvisas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för
garantin kan den enskilde ta del av aktiviteter där
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

Så snart den enskilde uppfyller förutsättningarna för en
anvisning till jobbgarantin enligt 5 §, ska Arbetsförmedlingen
pröva om en sådan anvisning ska göras.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.
Förordning (2010:2033).

4 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse
verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den
enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som
motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga,

2. föräldraledighet, eller

3. annat hinder som anmälts till och godtagits av
Arbetsförmedlingen.

I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den
tid som motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som
understiger arbetsutbudet om den enskilde samtidigt

1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt
till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och att arbetstiden och tiden i
garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud,
eller

2. studerar inom ramen för utbildning i svenska för invandrare
eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800) eller har fyllt 20 år och studerar inom
ramen för kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att
studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans
eller hennes arbetsutbud. Förordning (2012:171).

4 a § För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av
sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den
enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast
under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning
enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen
eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är
inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett
nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat
hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen
eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde
stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning
att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.
Förordning (2010:1732).

4 b § Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska
skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de
uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras
hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:64).

Vem som får anvisas till jobbgarantin för ungdomar

5 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för
en arbetslös person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har
varit arbetslös och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en
ramtid om fyra månader.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har
fyllt 16 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och som har

1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program,

2. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt
enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller blivit
villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden,
eller

3. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och
etableringsplanen har upphört att gälla för att tiden för
etableringsplanen har löpt ut. Förordning (2012:986).

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för ungdomar

6 § Aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar, inklusive
sådant arbete eller sådan utbildning som enligt 10 § andra
stycket får ingå i garantin, ska täcka den enskildes
arbetsutbud inom garantin och omfatta

1. fördjupad kartläggning,

2. studie- och yrkesvägledning,

3. jobbsökaraktiviteter med coachning,

4. arbetspraktik,

5. utbildning,

6. stöd till start av näringsverksamhet,

7. arbetslivsinriktad rehabilitering,

8. arbetsträning, och

9. förstärkt arbetsträning.

Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik, utbildning och
arbetslivsinriktad rehabilitering motsvara minst fyra timmar
per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen. Förordning (2015:148).

7 § Med arbetspraktik enligt 6 § första stycket 4 avses
praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den
som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med. Sådan
arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk
kompetensutveckling.

Arbetspraktik, även i form av praktisk kompetensutveckling,
inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under
längst tre månader. Förordning (2015:148).

7 a § Har upphävts genom förordning (2010:1465).

8 § Med utbildning enligt 6 § första stycket 5 avses

1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att
underlätta för den enskilde att få ett arbete,

2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att
underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till en
utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning, eller

3. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 §
andra stycket 7 förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program. Förordning (2015:148).

9 § Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till
en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av
näringsverksamheten. Sådant stöd får lämnas

1. till den som har fyllt 20 år, bedöms ha goda
förutsättningar att driva näringsverksamheten med
tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan
få varaktig sysselsättning, och

2. under förutsättning att det sker i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse och 18-20 §§ förordningen (1988:764)
om statligt stöd till näringslivet.

Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde
och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan
Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av
näringsverksamhet.

Stöd till start av näringsverksamhet får lämnas under längst
sex månader. Tiden kan dock förlängas om det behövs på grund
av sjukdom eller av att myndighets tillstånd som behövs för
verksamheten blivit försenat. Förordning (2010:82).

9 a § Arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för
jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst sex månader.

Närmare bestämmelser om arbetslivsinriktad rehabilitering
finns i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Förordning (2009:1604).

9 b § Med arbetsträning enligt 6 § första stycket 8 avses att
den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning
får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse med.

Arbetsträning får pågå under längst tre månader.
Förordning (2015:148).

9 c § Med förstärkt arbetsträning enligt 6 § första stycket 9
avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning
av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt
arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen
ingår överenskommelse med. Arbetsgivaren har inget inflytande
över vilken person som erbjuds arbetsplatsen.

Förstärkt arbetsträning får pågå under längst sex månader.
Förordning (2015:148).

Hur lång tid man får ta del av jobbgarantin för ungdomar

10 § Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får
ta del av aktiviteterna inom garantin till dess att han eller
hon

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt
stöd,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,

5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader,
eller

6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring.

Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för
utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800) eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för
kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att studietiden
och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes
arbetsutbud.

Den som inte längre får ta del av aktiviteterna i garantin
ska skrivas ut ur den. Vid en sådan frånvaro enligt första
stycket 1, 2 eller 3 som kan antas vara kortvarig, får
Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att
frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid
frånvaro enligt första stycket 4 ska utskrivning ske först
när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.
Förordning (2014:879).

10 a § I fråga om den som är frånvarande från jobbgarantin
för ungdomar på grund av sjukdom ska Arbetsförmedlingen inom
30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en
utskrivning enligt 10 § tredje stycket kan undvikas genom
att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde
åter kan delta i garantin. Förordning (2009:1604).

Återinträde i jobbgarantin för ungdomar

11 § Den som har skrivits ut ur jobbgarantin för ungdomar
enligt 10 § första stycket 1 har möjlighet att återinträda i
garantin, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller
ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en
anställning.

Den som har skrivits ut ur garantin enligt 10 § första stycket
2–4 har möjlighet att återinträda i garantin, under
förutsättning att avbrottet har varat i högst ett år.

Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske
dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade
garantin. Förordning (2010:398).

Återkallelse av anvisning till jobbgarantin för ungdomar

12 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska
återkallas om den som anvisats missköter sig eller stör
verksamheten eller om det i övrigt finns särskilda skäl för
att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
Förordning (2014:879).

Ny anvisning till jobbgarantin för ungdomar

13 § Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har
återkallats därför att den som anvisats misskött sig eller
stört verksamheten, får den enskilde på nytt anvisas till
garantin om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen,
och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos
den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar som det
skulle ha lämnats aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde
utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin
dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade
den. Förordning (2014:879).

Ersättning till den enskilde

14 § Ersättning till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar
kan lämnas i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Ekonomiskt stöd till anordnare

14 a § Arbetsförmedlingen får besluta om och betala ut
ekonomiskt stöd till

1. en kommun som anordnar studie- och yrkesvägledning eller
jobbsökaraktiviteter med coachning, och

2. den som anordnar arbetsträning eller förstärkt
arbetsträning.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller
offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller
viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel
107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2015:148).

14 b § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna
förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2010:82).

Återbetalning och återkrav

14 c § En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat
att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med
ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig
endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett
felet. Förordning (2010:398).

14 d § Om en mottagare av ekonomiskt stöd är
återbetalningsskyldig enligt 14 c §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2010:398).

14 e § Vid återkrav enligt 14 d § får Arbetsförmedlingen
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:398).

14 f § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 c §
inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 14 e § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:398).

14 g § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 14 d § eller ett krav på ränta enligt
14 e eller 14 f §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet
ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2010:398).

14 h § Vid återkrav enligt 14 c § får Arbetsförmedlingen, vid
en senare utbetalning till den återbetalningsskyldige, besluta
att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som betalats
ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta
enligt 14 d eller 14 e §. Förordning (2010:398).

Tillsyn

15 § Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse
för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna
för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar
till jobbgarantin för ungdomar. Förordning (2007:933).

Omprövning och överklagande

16 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:398).

16 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10, 11,
12 och 14 h §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:398).

Bemyndigande

17 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:933).

Övergångsbestämmelser

2007:813

1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

2. För ungdomar som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för
deltagande enligt 5 §, och som har varit arbetslösa och anmälda
som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under
en sammanhängande period som överstiger tre månader, gäller i
stället för 3 § andra stycket att anvisning till jobbgarantin
ska ske senast den 31 maj 2008.

3. För en person som fullföljt deltagande i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt punkten 2 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:816) om ändring
i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
ska i den period som avses i 5 § första stycket 2, inräknas den
tid som personen deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt
program.

2009:1604

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Vid tillämpning av 10 § första stycket 5 och andra
stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010
beaktas.

2010:398

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2010:1465

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före
ikraftträdandet påbörjat den det arbetsmarknadspolitiska
aktiviteten lyft.

2012:171

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

2. Vid tillämpningen av 4 och 10 §§ jämställs med utbildning i
svenska för invandrare motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100).

2012:609

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för frånvaroperiod som
påbörjats före ikraftträdandet.

2014:879

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat
före ikraftträdandet.