Förordning (2007:82) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

SFS nr
2007:82
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-03-08

1 § Beslut av Skatteverket enligt lagen (2004:629) om
trängselskatt som överklagas till länsrätt skall, om beslutet
avser förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti
2006, tas upp av Länsrätten i Stockholms län.

2 § Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har
tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet
och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utan medverkan av
nämndemän handlägga mål enligt lagen (2004:629) om
trängselskatt.

Vid tillämpning av förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion skall ett förordnande enligt första
stycket jämställas med förordnanden enligt 20 och 21 §§ i
förordningen.

Övergångsbestämmelser

2007:82

1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2007 och gäller
till och med den 30 juni 2007.

2. Denna förordning tillämpas även på överklaganden som kommit
in till länsrätten före ikraftträdandet.