Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS nr
2007:824
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:163

Uppgifter

1 § Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service
inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik,
kapitalförvaltning, riskhantering och administration.

Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs här eller
i någon annan författning uppgifter bland annat avseende
miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av
trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom
begravningsområdet, fastställande av resegarantier och
auktorisation av tolkar och översättare.

Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och
förvaltar fondens kapital.

2 § Myndigheten ska företräda staten

1. i ärenden om ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301)
om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, och

2. i andra ärenden som Justitiekanslern uppdrar åt myndigheten
att handlägga.

Myndigheten ska även företräda allmänt vattenområde, i den
utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att
göra det.

3 § Myndigheten ska föra talan för det allmänna

1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna
intressen i enlighet med vad som anges i miljöbalken,

2. mot beslut som avses i

– 19 kap. 22 § jordabalken,

– 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988),

– 4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt

– 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2010:1870).

4 § Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
m.m.,

2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av
sjukdom eller skada som ådragits utom riket,

3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid
personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,

4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid
ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och

5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning
för inställelsekostnader till den som kan lämna upplysningar
i ett sådant ärende hos myndigheten. Förordning (2014:123).

5 § Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter,
om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta
vissa bestämmelser i gåvobrev, testamenten och
stiftelseförordnanden samt avgöra vissa andra ärenden som rör
stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn
inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i
strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen och
föra talan för denna samt avgöra ärenden om
nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan
har till uppgift att göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och
skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess
särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som
förvaltas av Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,

b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör
det, och

c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar,
aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen
eller Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och
följa upp de villkor som kan vara förenade med bidragen samt
besluta om uppskov med den ekonomiska redovisningen i de fall
revisionen inte är klar inom föreskriven tid, och

7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen
(1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i
småhus, m.m. samt hantera arkivering av ärenden.
Förordning (2011:120).

6 § Myndigheten ska vidare ansvara för

1. att på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås
förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt
särskilda förteckningar,

2. att förvara förteckningar över sådan lös egendom i de
kungliga slotten och hovstallet som tillhör staten,

3. att förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som
står under myndighetens förvaltning,

4. att föra liggare över Sveriges indelning,

5. att göra fastighetsrättsliga arkivutredningar, och

6. att bevaka statliga lån som anförtrotts myndigheten.

6 a § Har upphävts genom förordning (2014:123).

7 § Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga
myndigheter och stiftelser med statlig anknytning
tillhandahålla

1. ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster,

2. fordringsbevakning,

3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och

4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i
myndigheternas riskhantering.

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla
kapitalförvaltning, inklusive redovisning och andra
administrativa tjänster, för myndigheter, stiftelser eller
fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får
tillhandahålla tjänster enligt andra stycket för andra
organisationer. Förordning (2014:123).

7 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten utför administrativa och handläggande
uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,

2. Statens skaderegleringsnämnd,

3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,

4. Statens överklagandenämnd,

5. Resegarantinämnden,

6. Arvsfondsdelegationen,

7. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och

8. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt

1. Alkoholsortimentsnämnden,

2. Kärnavfallsfonden,

3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,

4. Nämnden mot diskriminering, och

5. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet.
Förordning (2014:123).

7 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten utför administrativa och handläggande
uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,

2. Statens skaderegleringsnämnd,

3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,

4. Statens överklagandenämnd,

5. Resegarantinämnden,

6. Arvsfondsdelegationen, och

7. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt

1. Alkoholsortimentsnämnden,

2. Kärnavfallsfonden,

3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,

4. Nämnden mot diskriminering, och

5. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet.
Förordning (2015:163).

8 § Myndigheten ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar
och översättare, fullgöra de uppgifter som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat
genom rådets direktiv 2006/100/EG.

8 a § Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade
ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom
området informationsteknik gäller ansvaret den offentliga
förvaltningen.

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas
för myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Inom
området informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta
förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av
innovationer och teknikneutrala lösningar.
Förordning (2014:123).

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
åtta ledamöter.

11 § Ny beteckning 7 a § genom förordning (2014:123).

Fonddelegationen

12 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för
kapitalförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till
uppgift att besluta om

1. långsiktig placeringsinriktning,

2. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är
förenade med kapitalförvaltningen, och

3. andra strategiska frågor. Förordning (2011:496).

13 § Fonddelegationen ska årligen i samband med
årsredovisningen lämna en redovisning av sina beslut till
regeringen.

14 § Fonddelegationen består av högst sju ledamöter.

Myndighetschefen ingår i delegationen och är dess ordförande.

15 § Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Andra ledamöter i fonddelegationen än myndighetschefen
utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:1260).

Avgifter

20 § Myndighetens verksamhet enligt 4, 7, 8 a §§ och 11 § andra
stycket ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden
som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
Förordning (2008:1260).

Överklagande

21 § Myndighetens beslut enligt 5 § 6 får inte överklagas.
Förordning (2011:120).