Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

SFS nr
2007:827
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:198

Uppgifter

1 § Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra
utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och
statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om
den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår
att

1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett
effektivitetsperspektiv,

2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och

3. ge underlag för omprövning och effektivisering.
Förordning (2013:198).

1 a § Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för
utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland
annat att

1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns
utveckling,

2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen
i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av
samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen,
och

3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och
verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.
Förordning (2013:198).

1 b § Myndigheten ska följa upp systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Förordning (2013:198).

2 § Myndigheten ska

1. lämna förslag till regeringen på utredningar,
utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt
finansierad verksamhet, och

2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga
kommittéer med metod- och utredningsstöd.
Förordning (2013:198).

3 § Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och
mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte
att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
Förordning (2008:1261).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 a § Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som
avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till
myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1152).

9 § Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och
utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek
och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198).

10 § Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och
offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första
stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de
begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning.
Förordning (2011:1152).