Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

SFS nr
2007:828
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1439
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Verket för förvaltningsutveckling har till uppgift att
bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att
utveckla en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

2 § Myndigheten ska

1. samordna myndigheternas IT-arbete i syfte att utveckla den
elektroniska förvaltningen och säkra en hög effektivitet och
god hushållning i statens samlade verksamhet,

2. säkerställa att myndigheterna har tillgång till en
ändamålsenlig infrastruktur när det gäller standarder eller
liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt
informationsutbyte,

3. följa och analysera kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen,

4. stödja och utveckla arbetet med den strategiska
kompetensförsörjningen och verksamhetsutvecklingen i
statsförvaltningen,

5. utforma eller erbjuda utbildningar för enskilda myndigheter,

6. följa upp och analysera förvaltningsutvecklingen nationellt
och internationellt och ha ett beställaransvar för statistik
som beskriver den offentliga sektorns utveckling,

7. ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de
uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen
(1999:175),

8. svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning
inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga
villkor för anskaffning och användning av informationsteknik
inom offentlig sektor och se till att den offentliga
förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt
beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar,
och

9. samråda med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med
hänsyn till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen
(1990:782).

3 § Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och
mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 § Myndigheten ska skapa förutsättningar för samverkan mellan
statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan
statliga myndigheter och näringsliv. Vidare ska myndigheten
verka för informations- och erfarenhetsutbyte inom sitt
verksamhetsområde. Myndigheten ska samverka med Statskontoret
och Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv
och ändamålsenlig statsförvaltning.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § Myndigheten får ta ut avgifter för den verksamhet som
avses i 2 § 4 och 5. Myndigheten ska ta ut avgifter för
verksamhet som avses i 2 § 8.