Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

SFS nr
2007:830
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:124

Uppgifter

1 § Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till uppgift
att pröva frågor om tvister om tillämpningen av avtalet den
31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA).
Skiljenämnden prövar också överklaganden av beslut av
Kammarkollegiet enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
m.m.,

2. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid
personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,

3. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid
ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och

4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Nämnden prövar även andra frågor i den utsträckning det
framgår av avtal, andra författningar eller beslut.
Förordning (2014:124).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av tre ledamöter. För ordföranden ska det
finnas en personlig ersättare (vice ordförande) och för varje
övrig ledamot ska det finnas två personliga ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

5 § Kostnaderna för myndighetens verksamhet betalas av
Kammarkollegiet.

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelserna i 7, 8, 30-34 och 43 §§ lagen (1999:116) om
skiljeförfarande gäller för handläggningen, om inte något annat
följer av denna förordning.

7 § Staten som arbetsgivare företräds inför nämnden av
Arbetsgivarverket.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

9 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning
av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

10 § Ordföranden eller vice ordföranden får pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden
som inte ska handläggas av nämnden enligt 1 §.

11 § Myndigheten ska lämna underrättelser om sina beslut till
Kammarkollegiet och den av parterna inrättade nämnden för
bedömning av ärenden om personskadeersättning inom det statliga
avtalsområdet (PSA-nämnden).

Årlig redogörelse

12 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 § En ledamot, dock inte ordföranden och vice ordföranden,
utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas
huvudorganisationer.

Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet,

20 § om föredragning, och

21 § om myndighetens beslut.

Överklagande

16 § När det gäller beslut enligt 9 § andra stycket finns i
22 a § förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.