Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

SFS nr
2007:831
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1441

Uppgifter

1 § Statens ansvarsnämnd ansvarar för de uppgifter som framgår
av 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 §
lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter. För varje ledamot, utom
ordföranden och vice ordföranden, ska det finnas en personlig
ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
erfarenhet som domare.

Organisation

4 § Vid nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 § Svea hovrätt utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren.
Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett
ärende.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett
enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 9 § inte
behöver föredras.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på
detta sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

Ett beslut enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

9 § Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar
eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som
uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller sekreteraren att

1. besluta i fråga om anmälningar som inte ska prövas av
nämnden,

2. besluta i fråga om anmälningar som har gjorts av någon som
inte är behörig, eller

3. utföra sådana uppgifter för nämnden som inte följer av 1 §.
Förordning (2008:1441).

10 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning
av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

11 § Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit
anställd ska i ärendet anses som arbetstagarens motpart, om
inte särskilda skäl talar för något annat.

Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan
av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern.

Årlig redogörelse

12 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 § Vice ordföranden och sekreteraren utses av regeringen för
en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.

Överklagande

16 § När det gäller beslut enligt 10 § andra stycket finns i
22 a § förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.