Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

SFS nr
2007:832
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1154

Uppgifter

1 § Statens tjänstepensionsverk ansvarar för frågor som rör
den statliga tjänstepensioneringen och statens
tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor
inte hör till någon annan myndighet.

Myndigheten har det övergripande ansvaret för att
försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de
åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna
till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de
anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av
sådana åtaganden beräknas. Förordning (2010:561).

2 § Myndigheten ska

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner,
tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättningar och
särskilda pensionsersättningar enligt avtalet om
trygghetsfrågor,

2. svara för en automatisk matrikelföring av dem som omfattas
av statliga tjänstepensionsbestämmelser,

3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,

4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är
anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premier samt
svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa
försäkringar kan redovisas och

5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter,
kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska
belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.
Förordning (2010:561).

2 a § Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa
statistik avseende de statsanställdas utgående förmåner inom
myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska omfatta
kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stödkompetens.
Förordning (2010:561).

3 § Myndigheten får på uppdrag av en annan myndighet vidta
åtgärder för att underlätta den administrativa hanteringen av
förmåner och ersättningar enligt 2 § 1.

Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i
begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än
statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget
avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de
för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestämmelserna
liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.
Förordning (2001:1154).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

6 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter
åt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Ärendenas handläggning

7 § Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses
fattade av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 a § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna.

Avgifterna för sådana uppdrag som avses i 3 § andra stycket ska
bestämmas med det ekonomiska mål som regeringen uppställt för
verksamheten. Förordning (2001:1154).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bestämmelserna i 21 § 3-5 myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på beslut som fattas av
myndigheten genom automatiserad behandling.

Överklagande

12 § Myndighetens beslut enligt 2 § 3 och 4 får inte
överklagas.