Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

SFS nr
2007:833
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:562

Uppgifter

1 § Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd har till uppgift
att

1. utöva arbetsgivarens befogenheter enligt statliga
pensionsbestämmelser i deras lydelse den 31 december 1991 eller
tidigare i den omfattning regeringen eller, när det gäller
arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter,
riksdagsstyrelsen beslutar,

2. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om
statens tjänstegrupplivförsäkring eller enligt regeringens
beslut ska handläggas av nämnden,

3. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om
tjänstegrupplivförsäkring inom riksdagens eller dess
myndigheters arbetstagarområde eller enligt riksdagsstyrelsens
beslut ska handläggas av nämnden, och

4. pröva frågor om beräkning av pensionen enligt punkt 6 i
övergångsbestämmelserna till pensionsplan för arbetstagare hos
staten m.fl. (PA-91) när det gäller fall där tjänstetidsfaktorn
är större än den allmänna tilläggspensionens poängårsfaktor och
pensionen till följd av övergången från brutto- till
nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha
blivit.

Nämnden prövar också frågan om beräkning av pensionen enligt
första stycket 4 för sådana arbetstagare som har pensionsrätt
enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av åtta ledamöter. För varje ledamot,
utom ordföranden och vice ordföranden, ska det finnas en
personlig ersättare.

Organisation

4 § Statens tjänstepensionsverk utför administrativa och
handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2010:562).

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Av de
ledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande ska
halva antalet vara förordnade efter förslag av de
statsanställdas huvudorganisationer.

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter åt
myndigheten enligt 4 § att avgöra ärenden som inte behöver
beslutas av nämnden.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett
enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte
behöver föredras.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

9 § Myndigheten ska lämna underrättelse om sina beslut till
Statens tjänstepensionsverk samt till Arbetsgivarverket eller,
när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess
myndigheter, till riksdagsförvaltningen. Underrättelse om
beslut enligt 1 § första stycket 1 ska även lämnas till den
myndighet där arbetstagaren är anställd.
Förordning (2010:562).

Årlig redogörelse

10 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

11 § Vice ordföranden utses av regeringen.

Tre ledamöter och deras ersättare, dock inte ordföranden och
vice ordföranden, utses av regeringen efter förslag av de
statsanställdas huvudorganisationer.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.

Överklagande

14 § Myndighetens beslut i ärenden som avses i 1 § får inte
överklagas.