Förordning (2007:834) med instruktion för Statens utlandslönenämnd

SFS nr
2007:834
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1033
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Statens utlandslönenämnd har till uppgift att, i den
utsträckning som framgår av Arbetsgivarverkets föreskrifter,
besluta om anställnings- och arbetsvillkor för sådana
arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för information och
upplysningar samt hålla sig underrättad om förhållandena inom
ansvarsområdet.

Samverkan

3 § Myndigheten ska i lämpliga former samverka med de svenska
statliga myndigheter och enskilda organ som har arbetstagare
stationerade utomlands eller som av andra skäl följer pris- och
kostnadsutvecklingen där.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Nämnden ska bestå av fyra ledamöter. För varje ledamot ska
det finnas en personlig ersättare.

Organisation

6 § Arbetsgivarverket utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter åt
myndigheten enligt 6 § att avgöra ärenden som inte behöver
beslutas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett
enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 8 § inte
behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

10 § Ordföranden och ytterligare en ledamot samt ersättare för
dem utses av regeringen efter förslag av Arbetsgivarverket.
Övriga ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen
efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation-
Staten (SACO-S) och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).

Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.

Överklagande

13 § Myndighetens beslut får inte överklagas.