Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

SFS nr
2007:835
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1001

Uppgifter

1 § Statens överklagandenämnd har till uppgift att pröva
överklaganden av

1. beslut i anställningsärenden,

2. beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i
skydd mot olyckor, och

3. beslut som rör totalförsvarspliktiga i enlighet med vad som
föreskrivs särskilt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. I den
utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för
ledamöterna.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande.

När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska
samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2013:1001).

6 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

7 § Ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt
myndigheten enligt 4 § får avgöra ärenden som har återkallats
samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller någon som utför handläggande
uppgifter åt myndigheten enligt 4 § att avgöra ärenden som inte
ankommer på nämnden enligt 1 §.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock
besluta om muntlig handläggning av ett ärende.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller
i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7
eller 8 §§ inte behöver föredras. Förordning (2013:1001).

Årlig redogörelse

10 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret. Förordning (2013:1001).

Anställningar och uppdrag

11 § Vice ordförande utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.