Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

SFS nr
2007:836
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:546
Upphävd
2012-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:244

Uppgifter

1 § Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att

1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som nämnden
utfärdat,

2. bevaka att kreditförsörjningen, vid ny- och ombyggnad samt
vid förvärv av bostäder, stöds i tillräcklig omfattning av
statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i
detta syfte,

3. i stödärenden enligt förordningen (2002:664) om statligt
stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

a) överlägga med kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för
stöd,

b) för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens
medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett
kommunalt bostadsföretag,

4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av
omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs
med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av de åtgärder
som har genomförts,

5. redovisa beslutade bidrag för kommunala hyresgarantier,

6. biträda Regeringskansliet i nationella och internationella
frågor inom bostadsmarknadsområdet,

7. utbyta kunskap och erfarenheter med aktörer, både på
nationell och internationell nivå, inom myndighetens
verksamhetsområde, och

8. bidra till ökad kunskap om frågor som har betydelse för
myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2011:244).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

3 § Inom myndigheten finns en avtalsdelegation som har till
uppgift att för Statens bostadskreditnämnds räkning ingå de
avtal som avses i 6 § förordningen (2002:664) om statligt stöd
för vissa kommunala åtaganden för boendet samt bevaka att
ingångna avtal följs och i övrigt ta till vara statens
intressen enligt 12 § samma förordning.

Avtalsdelegationen består av myndighetens chef, som är
ordförande, och högst sju ledamöter.

Myndighetens ledning är inför regeringen ansvarig för att
avtalsdelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för
sin verksamhet, verksamheten bedrivs författningsenligt och
effektivt samt redovisas på ett tillförlitligt sätt.

4 § Avtalsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

6 § Ledamöterna i avtalsdelegationen utses av regeringen för en
bestämd tid.