Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

SFS nr
2007:841
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:93
Upphävd
2009-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1028

Uppgifter

1 § Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera
utvecklingen inom verksamhetsområdet. Om myndigheten bedömer
att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka
det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen
underrättas. Myndigheten har till uppgift att verka för ett
gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

3 § Utöver det som följer av 1 § denna förordning och 22 §
första stycket atomansvarighetslagen (1968:45), 10 kap. 12 §
sjölagen (1994:1009), förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken samt förordningen (2006:942) om krisberedskap och
höjd beredskap, ska myndigheten

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,

2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober
varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det
finansiella området,

3. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni
varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom
det finansiella området, och

4. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för
en bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande
och en till vice ordförande.

4 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av
sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

Samverkan

5 § Myndigheten ska samverka med

1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där
myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,

2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen
(1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden,

3. Sveriges riksbank i viktigare frågor som har samband med
betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens
ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för
betalningsväsendet,

4. Sveriges riksbank och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, och

5. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för
insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen
(1999:158) om investerarskydd. Förordning (2008:1028).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

8 § Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa
uppgifter åt Bokföringsnämnden.

9 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter
åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

10 § Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

12 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten
får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett
företag som driver verksamhet som är tillstånds-,
registrerings- eller anmälningspliktig hos myndigheten eller
motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den
anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig
uppdrag för ett sådant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen
bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står
under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av regeringen
i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga
ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av
myndigheten i annat fall.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228), med
undantag av 2 § andra stycket.

Rätt att meddela föreskrifter

15 § Utöver det som följer av andra förordningar får
myndigheten meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och
besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen
(1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.