Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

SFS nr
2007:842
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2007-11-08

Uppgifter

1 § Krigsförsäkringsnämnden ansvarar för frågor om försäkring
mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2 § Myndigheten ska

1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det
gäller behovet av statlig krigsförsäkring,

2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden
meddelar, och

3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och
återförsäkringsavtal.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. För ledamöterna
ska det finnas ersättare.

Organisation

5 § Finansinspektionen utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Anställningar och uppdrag

6 § Ledamöter och ersättare utses av Finansinspektionen för en
bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och
en till vice ordförande.

Ärendenas handläggning

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får i
arbetsordningen bestämma eller i ett enskilt fall besluta att
ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

9 § Vid sammanträdena ska protokoll föras.

Delegering

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon som utför
uppgifter åt nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning,

22 § om anställning av ledamöter m.m. i nämnder, och

24 § om myndighetschef.

Överklagande

12 § Myndighetens beslut i försäkringsärenden får enligt 5 kap.
1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet
under krig eller krigsfara m.m. inte överklagas. Myndighetens
beslut i andra ärenden överklagas hos regeringen med undantag
av beslut i anställningsärenden.