Förordning (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

SFS nr
2007:843
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1173
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Premiepensionsmyndigheten ansvarar för frågor om
premiepension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension och lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten.

2 § Myndigheten ska upprätta en beskrivning av de huvudsakliga
risker som är förenade med verksamheten och interna
instruktioner för hantering av dessa risker. Myndigheten ska
fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna och följa
upp hur dessa följs.

3 § Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan i frågor om
det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för
respektive myndighets verksamhet.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Regeringen utser vice ordförande i styrelsen.

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

9 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten
får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller
suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder
eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får
inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en
sådan förvaltare.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

12 § Myndighetens verksamhet ska finansieras genom avgifter
från varje pensionssparare. Myndigheten får ta ut avgifter som
per år motsvarar högst 0,3 procent av de sammanlagda
tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.
Avgifterna ska fördelas skäligt mellan spararna.

Rätt att meddela föreskrifter

13 § Myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av 7-11 kap. och 14 kap. 2-6 §§
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension samt
25-25 b §§ och 37-40 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen
om inkomstgrundad ålderspension.

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

14 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten
vid domstol om inte något annat följer av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Bestämmelsen i 27 § första stycket myndighetsförordningen
(2007:515) om myndighetens rätt att företräda staten vid
domstol ska inte tillämpas på myndigheten.