Artskyddsförordning (2007:845)

SFS nr
2007:845
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1240

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 1 §
miljöbalken i fråga om 4-6, 10, 12, 13-15 och 67 §§, med stöd
av 8 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 7-9, 11, 14, 15 och 67 §§
samt med stöd av 8 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 16-57, 59-65
och 67 §§.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

1. fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar,

2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av
den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,

3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG)
nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda
djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

4. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006: kommissionens
förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG)
nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem,

5. CITES-konventionen: konventionen den 3 mars 1973 om
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur
och växter (SÖ 1974:41),

6. import: införsel till Sverige från ett område utanför
Europeiska unionen,

7. export: utförsel från Sverige till ett område utanför
Europeiska unionen,

8. reexport: återutförsel från Sverige till ett område utanför
Europeiska unionen,

9. djurpark: permanent anläggning, som inte är en cirkus eller
djuraffär, där levande djur av vilda arter förvaras i syfte
att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.
Förordning (2011:197).

Andra bestämmelser om artskydd

3 § Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och
kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Bestämmelser som
innebär artskydd finns också i jaktlagen (1987:259) och
fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med
stöd av de lagarna.

Fridlysning

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande
djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats
med N eller n är det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller
viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I
fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd
i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första
stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns
bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

5 § I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1
till denna förordning har markerats med N, n eller F är det
förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller
metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att
populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig
störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i
rörelse eller från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller
däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande
av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i
jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första
stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns
bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och
ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är
det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar,
och

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

7 § I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna
förordning har markerats med N är det förbjudet att avsiktligt
plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra
växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.

8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är
det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada
exemplar av växterna, och

2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

9 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är
det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan

1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och

2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för
försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Undantag från fridlysning

10 § Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark

1. infångas och flyttas, eller

2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte
finns någon annan lämplig lösning.

11 § Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre
vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och
åkergroda

1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om

a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller
larvens utveckling till djur,

b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till
djur, djuret snarast återutsätts på den plats där materialet
samlades in, och

c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller

2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om
exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och
snarast släpps tillbaka på den platsen.

12 § Trots förbudet i 8 § får markägaren och den som har
nyttjanderätt till marken skörda exemplar av mistel för
försäljning, om

1. det sker för att vårda värdträdet, och

2. den berörda populationens fortbestånd inte påverkas
negativt.

I fråga om tovsippa gäller förbudet i 8 § inte markägaren eller
den som har nyttjanderätt till marken.

13 § Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av
djurarterna bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred
paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända,
grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samt enstaka
exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styvnate, grön
sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa,
nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om

1. det har betydelse för dokumentering av arten,

2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och
den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt,

3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari
kalenderåret efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen

a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen,

b) antalet insamlade exemplar av varje art,

c) var exemplaren har tagits, och

d) syftet med insamlingen,

4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till
Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet

a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för
arten, och

b) var de insamlade exemplaren förvaras, och

5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.

14 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser länet eller en del av länet.
En dispens får ges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde, och

3. dispensen behövs

a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara
livsmiljöer för sådana djur eller växter,

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap,
skog, fiske, vatten eller annan egendom,

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra
tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,

d) för forsknings- eller utbildningsändamål,

e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för
den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning
av en växtart som krävs för detta, eller

f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt
och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa
exemplar i en liten mängd.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om
det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Införsel, import, export och reexport

16 § Utöver det som gäller enligt rådets förordning (EG) nr
338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller
reexportera

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av arter som i bilaga 1 till denna
förordning har markerats med N eller n.

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en
bestämmelse i jaktlagen (1987:259).

17 § Det är förbjudet att yrkesmässigt eller annars i
förvärvssyfte importera oberedda pälsskinn, garvade eller på
annat sätt beredda pälsskinn och produkter av sådana skinn av
ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller
klappmyts (Cystophora cristata).

18 § Det är förbjudet att till Sverige föra in levande
sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae,
Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla
levnadsstadier.

19 § Oförtullade levande djur som omhändertagits, därför att de
omfattas av importförbud enligt 16 §, ska förvaras i en
anläggning som är godtagbar från djurskyddssynpunkt och som är
utformad och hålls i sådant skick att djuret inte kan rymma.

Oförtullade växter som omhändertagits, därför att de omfattas
av importförbud enligt 16 §, ska förvaras på en plats som är
lämplig för växten och som är inrättad så att frö eller sporer
inte kan spridas.

20 § När oförtullade levande djur och växter som omfattas av
importförbud enligt 16 § har omhändertagits, ska Tullverket
utan dröjsmål underrätta Statens jordbruksverk,
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Förordning (2011:636).

21 § Import, export och reexport av sådana exemplar av djur-
och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97
eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av
16 §, får endast ske vid de tullkontor som Statens
jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket.

22 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte
får importeras på grund av denna förordning finns bestämmelser
i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 §
första stycket 5 den lagen får ske endast till det land från
vilket varorna fördes in till Sverige.

Förvaring, handel och transport

23 § Det är förbjudet att förvara eller transportera

1. levande fåglar och fågelägg med embryo av arter som lever
vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till
denna förordning har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier
i växternas biologiska cykel.

24 § Det är förbjudet att förvara och att transportera levande
sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae,
Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla
levnadsstadier.

25 § Det är förbjudet att förvara för försäljning eller bjuda
ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens
europeiska territorium,

2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och
växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter.
Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande
dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör
del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där det
finns någon annan omständighet som är ägnad att ge intrycket
att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller
växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier
i växternas biologiska cykel.

26 § Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i
förvärvssyfte bedriva handel med

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till
denna förordning har markerats med N eller n, och

3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A
eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Kravet på tillstånd gäller även om handeln avser något som
enligt 30 § eller enligt föreskrifter eller dispensbeslut som
har meddelats med stöd av 32 § är undantaget från förbudet i
25 §. Förordning (2009:325).

27 § När en hund bjuds ut till försäljning eller annan
överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen
varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt
nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende
eller utseende.

Undantag från bestämmelserna i 16-18 och 23-27 §§

28 § Förbudet i 23 § gäller inte

1. djur och fågelägg, om det visas att exemplaret har tagits
från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen
(1987:259),

2. växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten
eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,

3. växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från
naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

4. vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr
338/97,

5. tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård
och behandling på grund av sjukdom eller skada, eller

6. fasan, rapphöna och gräsand.

29 § Förbudet i 24 § gäller inte flodkräftor (Astacus astacus)
eller signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats
eller odlats i Sverige.

30 § Förbudet i 25 § gäller inte

1. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har
fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i
enlighet med jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33
§ jaktförordningen (1987:905),

2. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det
visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt
sätt före den 1 januari 1999,

3. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har
tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari
1999,

4. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att
varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har
levt vilt,

5. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i en
prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd
för preparering enligt 35 §,

6. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot
kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,

7. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,

8. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva,
bläsgås, grågås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand,
brunand, vigg, bergand, ejder, sjöorre, fjällripa, tjäder,
orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller

9. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav
som bedrivs inbördes mellan sådana museer och andra
institutioner som enligt 36 § har undantagits från kraven på
tillstånd för viss prepareringsverksamhet.
Förordning (2009:325).

31 § Kravet på tillstånd enligt 26 § gäller inte handel med
odlade växter, fasan, rapphöna och gräsand.
Förordning (2009:325).

32 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från
16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet besluta om dispens från 25 och 27 §§.
Innan Naturvårdsverket gör det i fråga om 25 § första stycket
1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna förordning
har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska
kommissionen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från
24 § och 25 § första stycket 2, om det gäller sådana djur,
växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur eller växter som
lever i eller härrör från hav eller vatten.

Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten ska vid behov samråda med varandra.

Föreskrifter om undantag och beslut om dispens får meddelas
endast

1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,

2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning,
och

3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra
vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt
förekommer. Förordning (2011:636).

33 § I ett beslut om dispens enligt 32 § ska det anges

1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som dispensen
avser,

2. vilka medel och metoder som får användas,

3. vilken tid och vilket område som avses,

4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och
förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs
för att en förvaring inte ska innebära ett hot mot vilt levande
djur- och växtarter,

5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt
undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda
artens bestånd, och

6. vilka åtgärder som ska eller kommer att vidtas för att
kontrollera att de angivna villkoren uppfylls.

34 § Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet i 17 §, om den som ansöker om dispens kan visa
att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av
inuiter vid traditionell säljakt.

Preparering

35 § Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt eller
annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens
europeiska territorium,

2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

3. djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna
förordning har markerats med N eller n, och

4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets
förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar,
enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter.

36 § Tillståndskravet i 35 § gäller inte verksamhet som
bedrivs vid statliga museer och statliga
forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
tillståndskravet för verksamhet som bedrivs vid andra
institutioner. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana
föreskrifter ska verket höra

1. Havs- och vattenmyndigheten, om prepareringen gäller sådana
djur och växter som avses i 35 § första stycket 2–4 och som
lever i hav eller vatten, och

2. Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (2011:636).

Anläggningar för hållande av djur för pälsproduktion

37 § En anläggning för djur som hålls i fångenskap för
pälsproduktion ska vara inhägnad med stängsel och i övrigt vara
utformad och hållas i sådant skick att djur som hålls inom
anläggningen inte kan rymma.

38 § Ett stängsel enligt 37 § ska vara

1. utfört av metalltrådsnät, plåt, brädor eller annat
jämförbart material,

2. minst 1 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå
minst 500 millimeter ovan snötäcket, om räv inte hålls i
anläggningen,

3. minst 2 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå
minst 1 500 millimeter över snötäcket, om räv hålls i
anläggningen,

4. nedsänkt i marken minst 300 millimeter eller utfört på annat
sätt för att förhindra att hägnat djur gräver sig ut, och

5. försett med rymningsskydd av slät plåt eller slät plast som
är minst 300 millimeter brett och placerat lodrätt, snett eller
vågrätt inåt anläggningen på stängslets översta del.

Om stängslet är utformat så att ett hägnat djur inte kan få
fäste för klättring och stängslets stolpar är placerade på
stängslets yttersida, krävs inte rymningsskydd enligt första
stycket 5.

Om stängslet inte kan utföras på det sätt som anges i första
stycket, ska ett djurhus byggas in med nät, brädor eller annat
lämpligt material eller utformas på något annat sätt som gör
att djur som kommit lösa i djurhuset inte kan lämna det.

En grind eller en port till anläggningen ska i tillämpliga
delar uppfylla samma krav som anges för stängslet. Det ska
finnas en tröskel av betong med längsgående vinkeljärn som
ansluter till grindens eller portens nedre kant. En grind eller
en port ska hållas stängd och låst när den inte används.

39 § I en anläggning som avses i 37 § ska det finnas fällor för
fångst av djur som kommit lösa i hägnet. Det ska finnas ett
sådant antal fällor som motiveras av anläggningens storlek och
antalet djur i denna. Fällorna ska hållas gillrade och i ett
sådant skick och under sådan tillsyn att fångst kan ske
kontinuerligt.

Djurparker och annan förevisning av djur

40 § Det är förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda
arter i en djurpark.

I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om
förbud mot att föra omkring och förevisa djur.

41 § När en djurpark stängs helt eller delvis ska de berörda
djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt
med bevarandet av den biologiska mångfalden.

42 § En djurpark som är tillståndspliktig enligt 40 § och som
bedrivs utan tillstånd ska stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har
återkallats, ska djurparken stängas för allmänheten i de delar
för vilka tillståndet återkallats.

43 § Tillstånd enligt 40 § krävs inte om förevisningen omfattar
högst sju arter i ett för varje art lämpligt antal exemplar och
förevisningen sker i en verksamhet vars huvudsakliga syfte är
annat än förevisning av djur och förevisningen inte omfattar
däggdjur.

Sådant tillstånd krävs inte heller om förevisningen avser
akvarier med en volym som är mindre än 1 000 liter per akvarium
och som omfattar högst tre akvarier med fiskar och blötdjur
eller någon av dessa djurgrupper.

44 § Det är förbjudet att utan anmälan till länsstyrelsen mot
betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt
inom Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,

3. levande djur av de arter som i bilaga 1 till denna
förordning har markerats med N eller n, och

4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till
rådets förordning (EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket ska göras senast fyra veckor
innan förevisningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på
tillstånd enligt 40 §.

45 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens
från kravet på tillstånd i 40 § första stycket, om dispensen
inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av
den biologiska mångfalden. En dispens får endast avse
anläggningar där det inte förevisas ett betydande antal djur
eller arter.

Innan Naturvårdsverket beslutar om dispens enligt första
stycket ska verket samråda med Havs- och vattenmyndigheten, om
dispensen gäller sådana djur som lever i hav eller vatten.
Förordning (2011:636).

Tillståndsprövningen

46 § Frågor om tillstånd enligt 26 och 35 §§ prövas av
länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska vara personligt och får endast ges till den som
är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen
ska särskilt beaktas

1. om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt
för art- eller djurskyddet, och

2. om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.

47 § Frågor om tillstånd enligt 40 § prövas av länsstyrelsen
efter ansökan.

Tillståndet ska avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid
tillståndsprövningen ska de omständigheter som anges i 46 §
andra stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk
person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter
och verkställande direktör.

I en ansökan om ett tillstånd ska sökanden redovisa hur
sökanden avser att uppfylla sådana villkor som avses i 49 §.

47 a § I ett ärende om tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska
länsstyrelsen besluta i ärendet inom sex månader efter det
att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det
är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden
förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång
i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader
utöver de ursprungliga sex månaderna. I ett ärende om
tillstånd enligt 40 § får dock förlängningen avse sex
månader. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen
för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2009:1329).

48 § I ett tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § och i en anmälan
enligt 44 § ska anges den lokal eller den plats där
verksamheten ska bedrivas. Ett tillstånd ska förenas med de
villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur,
växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter
som hanteras i verksamheten.

49 § För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som
anges i 47 och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för
offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen
(1988:539).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att
säkerställa att

1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter
beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som
främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta
kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om
arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i
fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt
tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos
allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden,
särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade
arterna och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas
biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att
djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,

5. det finns ett program för förebyggande och kurativ
veterinärvård samt näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig
in utifrån, och

7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.
Förordning (2011:636).

49 a § Innan länsstyrelsen enligt 49 § tredje stycket 1
beslutar ett villkor som innebär att en djurpark ska delta i
en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett
liv i vilt tillstånd, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från

1. Naturvårdsverket, och

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller djur som
lever i hav eller vatten. Förordning (2011:636).

50 § Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om
tillstånd enligt 40 §, ska länsstyrelsen inspektera djurparken.
Vid inspektionen ska det bedömas om de villkor som
länsstyrelsen avser att meddela enligt 48 och 49 §§ kommer att
kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i
ett tillstånd. Vid omprövning ska även kontrolleras om de
gällande villkoren i tillståndet uppfylls.

Skyldighet att föra förteckning m.m.

51 § Den som har tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § ska
fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg,
fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras
eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på
tillstånd.

Detsamma gäller den som bedriver en verksamhet som omfattas av
ett undantag från kravet på tillstånd enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 36 § andra stycket, om inte
Naturvårdsverket har föreskrivit annat.

52 § I förteckningen ska platsen för förvar eller preparering
anges, om platsen är en annan än den som angetts i
tillståndsansökan. Förteckningen ska innehålla uppgift om de
exemplar som märkts för att kunna identifieras och på vilket
sätt märkningen gjorts, om detta har föreskrivits av
tillsynsmyndigheten.

För sådana arter som inte behöver identifieras enligt första
stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, ska
tillståndshavaren fortlöpande anteckna antalet exemplar som
hanteras i verksamheten.

Förteckningen ska förvaras åtkomlig för inspektion av
tillsynsmyndigheten.

53 § Den som har tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska årligen
till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur,
växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som
hanteras i verksamheten.

54 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
skyldigheten att föra en förteckning enligt 51 § och om
skyldigheten att lämna uppgifter enligt 53 §. Naturvårdsverket
får meddela föreskrifter om undantag från 51–53 §§.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses
i första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten,
om föreskrifterna gäller sådana djur eller växter som lever i
hav eller vatten. Förordning (2011:636).

Återkallelse av tillstånd

55 § Om den som har ett tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 §
bryter mot en föreskrift som är väsentlig för art- eller
djurskyddet, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta
inte är uppenbart oskäligt.

56 § Om levande djur eller växter eller avkomma av dessa
hanteras i strid mot ett villkor som är väsentligt för art-
eller djurskyddet som Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk
eller Havs- och vattenmyndigheten har bestämt i ett beslut om
dispens enligt 32 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG)
nr 338/97, får den myndighet som beslutat om dispensen
återkalla dispensen om detta inte är uppenbart oskäligt.
Förordning (2011:636).

57 § Om den som har ett tillstånd enligt 40 § inte inom två år
har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten
enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för uppfyllandet av ett
villkor som tillståndet är förenat med, ska länsstyrelsen helt
eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.

Tillsyn

58 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4 och 8 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:50).

59 § Tillsynsmyndigheten ska regelbundet inspektera djurparker
som avses i 40 § för att kontrollera att villkoren i tillståndet
för verksamheten följs. Förordning (2011:50).

Beslag och förverkande

60 § Statens jordbruksverk får, om det behövs av artskydds-
eller djurskyddsskäl, meddela föreskrifter om förvaring och
skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid
misstanke om brott enligt 29 kap. miljöbalken eller som med
tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG)
338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket ska verket höra Naturvårdsverket, Tullverket,
Polismyndigheten och, om föreskriften gäller djur eller
växter som lever i hav eller vatten, Havs- och
vattenmyndigheten. Förordning (2014:1240).

61 § Den som tar ett djur eller en växt i beslag enligt
bestämmelser som avses i 60 § ska underrätta Statens
jordbruksverk och Naturvårdsverket om detta. Havs- och
vattenmyndigheten ska också underrättas, om beslaget gäller
ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten. Om
beslaget gäller levande djur eller växter ska underrättelsen
ske utan dröjsmål. Förordning (2011:636).

62 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta att
levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får
placeras hos den som har tillstånd enligt 40 § eller på någon
annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller
utbildningsändamål. I samband med beslut om placering ska
verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet bestämma
hur exemplaret ska hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller
död växt som har förverkats får efter beslut av
Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet
eller någon annan institution för forskning eller utbildning.
Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos
någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms
vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket
beslutar om placering eller överlämnande ska verket samråda
med

1. Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att
det förverkade inte är av intresse för forskning eller
utbildning, och

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller ett djur
eller en växt som lever i hav eller vatten.
Förordning (2011:636).

Artbestämning

63 § Statens jordbruksverk ska, i den omfattning det behövs,
utse artbestämmare för att biträda vid tillämpning av gällande
artskyddslagstiftning.

En artbestämmare ska ha mycket goda artkunskaper och får inte
ha sådana ekonomiska intressen i handel med eller förevisning
eller preparering av djur eller växter att artbestämmarens
objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket utser en artbestämmare ska verket
samråda med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (2011:636).

63 a § Om artbestämmare utses efter en ansöken, ska Statens
jordbruksverk besluta i ärendet inom tre månader efter det
att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden
förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång
i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än en månad utöver
de ursprungliga tre månaderna. Sökanden ska informeras om
förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2009:1329).

64 § Statens jordbruksverk ska efter samråd med Tullverket
meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med
import och export.

65 § Naturvårdsverket ska med biträde av Naturhistoriska
riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för
rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av
de djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska inom sina
ansvarsområden ta initiativ till att de forsknings- eller
bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att
oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande
negativa följder för de berörda arterna.
Förordning (2011:636).

Avgifter

66 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Verkställighetsföreskrifter

67 § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning, rådets förordning (EG) nr
338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som berör en annan
myndighets verksamhetsområde ska verket samråda med den
myndigheten.

Administrativ och vetenskaplig myndighet

68 § För Sveriges del är Statens jordbruksverk den
administrativa myndighet och Naturvårdsverket den
vetenskapliga myndighet som anges i CITES-konventionen, i
rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens
förordning (EG) nr 865/2006. Havs- och vattenmyndigheten ska
som vetenskaplig myndighet bistå Naturvårdsverket i frågor som
gäller artskydd i havs- eller vattenmiljön. Om Naturvårdsverket
och Naturhistoriska riksmuseet kommer överens om det, får
museet biträda verket som vetenskaplig myndighet.
Förordning (2011:636).

Registrering

69 § Statens jordbruksverk ska besluta i frågor som rör sådan
registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges
i artikel VII 6 i CITES-konventionen. Jordbruksverket ska också
föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

70 § Vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden
av CITES-konventionen om tolkningen eller tillämpningen av
konventionen ska Statens jordbruksverk samråda med den
administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i
den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning
(EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Rapportering

71 § Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses
i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets
förordning (EG) nr 338/97 till Europeiska kommissionen och i
förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i
enlighet med CITES-konventionen. Förordning (2010:1199).

Överklagande

72 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 47 a eller
63 a § får inte överklagas. Förordning (2009:1329).

Straff och förverkande

73 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

2007:845

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
artskyddsförordningen (1998:179) ska upphöra att gälla.

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen
(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör
skyddade arter eller artskyddsförordningen (1998:179) ska anses
meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna
förordning.

3. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt
artskyddsförordningen (1998:179), förordningen (1994:2027) om
åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
eller förordningen (1975:542) om tillämpning av konventionen
den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade
arter av vilda djur och växter gäller till dess den
giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.

2009:1329

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in
till Länsstyrelsen respektive Statens jordbruksverk efter
ikraftträdandet.

Bilaga 1

Förteckning över vissa djur- och växtarter

Detta är en förteckning över samtliga arter som anges i
bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5
till art- och habitatdirektivet. I förteckningen anges också
några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor.
Framför artens namn eller den angivna familje- eller
släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande
innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att
sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar
i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige
finns en population som inte är helt tillfällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda
skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden
(art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2
till art- och habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med
nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens
populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten
finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2
med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater
i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till
artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion.
Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med
angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet ska handel och annan hantering av
dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under
förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns
upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering
av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med
vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett
på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska
kommissionen. Arten finns upptagen i fågeldirektivets
bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt art- och
habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till
art- och habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och
habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till
art- och habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk
bedömning eller till följd av ett internationellt
åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till art-
och habitatdirektivet.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant
unionsintresse att insamling i naturen och exploatering
kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten
finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.

M: Arten anges i art- och habitatdirektivet som en makaronesisk
art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S B – – Gavia stellata smålom

S B – – Gavia arctica storlom

– B – – Gavia immer svartnäbbad islom

S B – – Podiceps auritus svarthakedopping

– B – – Pterodroma feae atlantpetrell

– B – – Pterodroma madeira madeirapetrell

– B – – Bulweria bulwerii spetsstjärtad petrell

– B – – Calonectris diomedea gulnäbbad lira

– B – – Puffinus puffinus mauretanicus
(Puffinus mauretanicus) balearisk lira

– B – – Puffinus yelkouan medelhavslira

– B – – Puffinus assimilis dvärglira

– B – – Pelagodroma marina fregattstormsvala

– B – – Hydrobates pelagicus stormsvala

– B – – Oceanodroma leucorha klykstjärtad stormsvala

– B – – Oceanodroma castro oceanlöpare

– B – – Phalacrocorax aristotelis
desmarestii toppskarv (underart
från Medelhavet)

– B – – Phalacrocorax pygmeus dvärgskarv

– B – – Pelacanus onocrotalus vit pelikan

– B – – Pelacanus crispus krushuvad pelikan

S B – – Botaurus stellaris rördrom

– B – – Ixobrychus minutus dvärgrördrom

– B – – Nycticorax nycticorax natthäger

– B – – Ardeola ralloides rallhäger

– B – – Egretta garzetta silkeshäger

– B – – Egretta alba ägretthäger

– B – – Ardea purpurea purpurhäger

– B – – Ciconia nigra svart stork

S B – – Ciconia ciconia vit stork

– B – – Plegadis falcinellus bronsibis

– B – – Platalea leucorodia skedstork

– B – – Phoenicopterus ruber flamingo

S – x – Cygnus olor knölsvan

S B – – Cygnus bewickii (Cygnus
columbianus bewickii) mindre sångsvan

S B – – Cygnus cygnus sångsvan

S – J – Anser fabalis sädgås

S – x – Anser brachyrhynchus spetsbergsgås

S – J Hs Anser albifrons albifrons bläsgås (kontinental
underart)

– B – – Anser albifrons flavirostris bläsgås (grönländsk
underart)

S B – – Anser erythropus fjällgås

S – J Hs Anser anser grågås

S – J – Branta canadensis kanadagås

S B – – Branta leucopsis vitkindad gås

S – x – Branta bernicla prutgås

– B – – Branta ruficollis rödhalsad gås

– B – – Tadorna ferruginea rostand

S – J Hs Anas penelope bläsand

S – J – Anas strepera snatterand

S – J Hs Anas crecca kricka

S – J Ht Anas platyrhynchos gräsand

S – J Hs Anas acuta stjärtand

S – J – Anas querquedula årta

S – J Hs Anas clypeata skedand

– B – – Marmaronetta angustirostris marmorand

– – x – Netta rufina rödhuvad dykand

S – J Hs Aythia ferina brunand

– B – – Aythya nyroca vitögd dykand

S – J Hs Aythia fuligula vigg

S – x Hs Aythia marila bergand

– B – – Polysticta stelleri alförrädare

S – J Hs Somateria mollissima ejder

S – J – Clangula hyemalis alfågel

S – J Hs Melanitta nigra sjöorre

S – J – Melanitta fusca svärta

S – J – Bucephala clangula knipa

S B – – Mergus albellus salskrake

S – J – Mergus serrator småskrake

S – J – Mergus merganser storskrake

– B – – Oxyura leucocephala kopparand

S B – – Pernis apivorus bivråk

– B – – Elanus caeruleus svartvingad glada

– B – – Milvus migrans brun glada

S B – – Milvus milvus rödglada

S B – – Haliaeetus albicilla havsörn

– B – – Gypaetus barbatus lammgam

– B – – Neophron percnopterus smutsgam

– B – – Gyps fulvus gåsgam

– B – – Aegypius monachus grågam

– B – – Circaetus gallicus ormörn

S B – – Circus aeruginosus brun kärrhök

S B – – Circus cyaneus blå kärrhök

– B – – Circus macrourus stäpphök

S B – – Circus pygargus ängshök

– B – – Accipiter gentilis arrigonii duvhök (underart från
Korsika och Sardinien)

– B – – Accipiter nisus granti sparvhök (underart från
Kanarieöarna och Madeira)

– B – – Accipiter brevipes balkanhök

– B – – Buteo rufinus örnvråk

S B – – Aquila chrysaetos kungsörn

– B – – Aquila pomarina mindre skrikörn

– B – – Aquila clanga större skrikörn

– B – – Aquila heliaca kejsarörn

– B – – Aquila adalberti spansk kejsarörn

– B – – Hieraateus pennatus dvärgörn

– B – – Hieraateus fasciatus hökörn

S B – – Pandion haliaetus fiskgjuse

– B – – Falco naumanni rödfalk

– B – – Falco vespertinus aftonfalk

S B – – Falco columbarius stenfalk

– B – – Falco eleonorae eleonorafalk

– B – – Falco biarmicus slagfalk

– B – – Falco cherrug tatarfalk

S B – – Falco rusticolus jaktfalk

S B – – Falco peregrinus pilgrimsfalk

S B J – Bonasa bonasia järpe

S – J Ht Lagopus lagopus lagopus dalripa (nominatras)

– – J Ht Lagopus lagopus scoticus dalripa (underart
från Skottland)

– – J Ht Lagopus lagopus hibernicus dalripa (underart från
Irland)

S – J Hs Lagopus mutus mutus fjällripa (nominatras)

– B – – Lagopus mutus pyrenaicus fjällripa (underart
från Pyrenéerna)

– B – – Lagopus mutus helveticus fjällripa (underart
från Alperna)

S B J – Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus
tetrix) orre (nominatras)

– – – Hs Tetrao tetrix britannicus orre (brittisk underart)

S B J Hs Tetrao urogallus tjäder

– – x – Alectoris chukar berghöna

– – J – Alectoris graeca stenhöna

– B – – Alectoris graeca saxatilis stenhöna (underart från
Alperna)

– B – – Alectoris graeca whitakeri stenhöna (underart från
Sicilien)

– – J Ht Alectoris rufa rödhöna

– B x Ht Alectoris barbara klipphöna

S – J Ht Perdix perdix rapphöna

– B – – Perdix perdix italica rapphöna (italiensk
underart)

– B – – Perdix perdix hispaniensis rapphöna (underart från
iberiska halvön)

S – x – Coturnix coturnix vaktel

S – J Ht Phasianus colchicus fasan

– – x – Meleagris gallopavo vildkalkon

– B – – Turnix sylvatica springhöna

S – x – Rallus aquaticus vattenrall

S B – – Porzana porzana småfläckig sumphöna

– B – – Porzana parva mindre sumphöna

– B – – Porzana pusilla dvärgsumphöna

S B – – Crex crex kornknarr

S – x – Gallinula chloropus rörhöna

– B – – Porphyrio porphyrio purpurhöna

S – J Hs Fulica atra sothöna

– B – – Fulica cristata kamsothöna

S B – – Grus grus trana

– B – – Tetrax tetrax småtrapp

– B – – Chlamydotis undulata kragtrapp

– B – – Otis tarda stortrapp

S – x – Haematopus ostralegus strandskata

– B – – Himantopus himantopus styltlöpare

S B – – Recurvirostra avosetta skärfläcka

– B – – Burhinus oedicnemus tjockfot

– B – – Cursorius cursor ökenlöpare

– B – – Glareola pratincola rödvingad vadarsvala

S B – – Charadrius alexandrinus svartbent strandpipare

S B – – Charadrius morinellus
(Eudromias morinellus) fjällpipare

S B x Hs Pluvialis apricaria ljungpipare

S – x – Pluvialis squatarola kustpipare

– B – – Vanellus spinosus
(Hoplopterus spinosus) sporrvipa

S – x – Vanellus vanellus tofsvipa

S B – – Calidris alpina schinzii kärrsnäppa (sydlig
underart)

S – x – Calidris canutus kustsnäppa

S B x – Philomachus pugnax brushane

S – J Hs Lymnocryptes minimus dvärgbeckasin

S – J Hs Gallinago gallinago enkelbeckasin

S B – – Gallinago media dubbelbeckasin

S – J Hs Scolopax rusticola morkulla

S – x – Limosa limosa rödspov

S B x – Limosa lapponica myrspov

S – x – Numenius phaeopus småspov

– B – – Numenius tenuirostris smalnäbbad spov

S – x – Numenius arquata storspov

S – x – Tringa erythropus svartsnäppa

S – x – Tringa totanus rödbena

S – x – Tringa nebularia gluttsnäppa

S B – – Tringa glareola grönbena

– B – – Xenus cinereus tereksnäppa

S B – – Phalaropus lobatus smalnäbbad simsnäppa

– B – – Larus melanocephalus svarthuvad mås

S – J – Larus ridibundus skrattmås

S B – – Larus minutus dvärgmås

– B – – Larus genei långnäbbad mås

– B – – Larus audouinii rödnäbbad trut

S – J – Larus canus fiskmås

S – x – Larus fuscus silltrut

S – J – Larus argentatus gråtrut

– – x – Larus cachinnans kaspisk trut

S – J – Larus marinus havstrut

– B – – Sterna nilotica (Gelochelidon
nilotica) sandtärna

S B – – Sterna caspia skräntärna

S B – – Sterna sandvicensis kentsk tärna

– B – – Sterna dougallii rosentärna

S B – – Sterna hirundo fisktärna

S B – – Sterna paradisaea silvertärna

S B – – Sterna albifrons småtärna

– B – – Chlidonias hybridus skäggtärna

S B – – Chlidonias niger svarttärna

– B – – Uria aalge ibericus sillgrissla (underart
från Iberiska halvön)

– B – – Pterocles orientalis svartbukig flyghöna

– B – – Pterocles alchata vitbukig flyghöna

S – J – Columba livia klippduva, tamduva

S – x – Columba oenas skogsduva

S – J Ht Columba palumbus ringduva

– B – – Columba palumbus azorica ringduva (underart
från Azorerna)

– B – – Columba trocaz madeiraduva

– B – – Columba bollii kanarieduva

– B – – Columba junoniae lagerduva

S – x – Streptopelia decaocto turkduva

– – x – Streptopelia turtur turturduva

S B – – Bubo bubo berguv

S B – – Nyctea scandiaca fjälluggla

S B – – Surnia ulula hökuggla

S B – – Glaucidium passerinum sparvuggla

S B – – Strix uralensis slaguggla

S B – – Strix nebulosa lappuggla

S B – – Asio flammeus jorduggla

S B – – Aegolius funereus pärluggla

S B – – Caprimulgus europaeus nattskärra

– B – – Apus caffer kafferseglare

S B – – Alcedo atthis kungsfiskare

– B – – Coracias garrulus blåkråka

S B – – Picus canus gråspett

S B – – Dryocopus martius spillkråka

– B – – Dendrocopos major canariensis större hackspett
(underart från Teneriffa)

– B – – Dendrocopos major thanneri större hackspett (underart
från Gran Canaria)

– B – – Dendrocopos syriacus balkanspett

– B – – Dendrocopos medius mellanspett

S B – – Dendrocopos leucotos vitryggig hackspett

S B – – Picoides tridactylus tretåig hackspett

– B – – Chersophilus duponti dupontlärka

– B – – Melanocorypha calandra kalenderlärka

– B – – Calandrella brachydactyla korttålärka

– B – – Galerida theklae lagerlärka

S B – – Lullula arborea trädlärka

S – x – Alauda arvensis sånglärka

S B – – Anthus campestris fältpiplärka

– B – – Troglodytes troglodytes
fridariensis gärdsmyg (underart
från Isle)

S B – – Luscinia svecica blåhake

– B – – Saxicola dacotiae kanariebuskskvätta

– B – – Oenanthe cypriaca cypernstenskvätta

– B – – Oenanthe leucura svart stenskvätta

– B – – Oenanthe pleschanka nunnestenskvätta

S – J – Turdus merula koltrast

S – J – Turdus pilaris snöskata, björktrast

S – x – Turdus philomelos taltrast

S – x – Turdus iliacus rödvingetrast

S – x – Turdus viscivorus dubbeltrast

– B – – Acrocephalus melanopogon kaveldunsångare

– B – – Acrocephalus paludicola vattensångare

– B – – Hippolais olivetorum olivsångare

– B – – Sylvia sarda sardinsk sångare

– B – – Sylvia undata provencesångare

– B – – Sylvia melanothorax cypernsångare

– B – – Sylvia rueppelli svarthakad sångare

S B – – Sylvia nisoria höksångare

S B – – Ficedula parva mindre flugsnappare

– B – – Ficedula semitorquata balkanflugsnappare

S B – – Ficedula albicollis halsbandsflugsnappare

– B – – Sitta krueperi Krüpers nötväcka

– B – – Sitta whiteheadi korsikansk nötväcka

S B – – Lanius collurio törnskata

– B – – Lanius minor svartpannad törnskata

– B – – Lanius nubicus masktörnskata

S – J – Garrulus glandarius nötskrika

S – J – Pica pica skata

– B – – Pyrrhocorax pyrrhocorax alpkråka

S – J – Corvus monedula kaja

S – J – Corvus frugilegus råka

S – J – Corvus corone kråka

S – x – Sturnus vulgaris stare

– B – – Fringilla coelebs ombriosa bofink (underart från
Hierro)

– B – – Fringilla teydea blå bofink

– B – – Loxia scotica skotsk korsnäbb

– B – – Bucanetes githagineus ökentrumpetare

– B – – Pyrrhula pyrrhula murina domherre (underart
från Azorerna)

– B – – Emberiza cineracea gulgrå sparv

S B – – Emberiza hortulana ortolansparv

– B – – Emberiza caesia rostsparv

– B – – Parus ater cypriotes svartmes (cypriotisk
underart)

– B – – Certhia brachydactyla
dorotheae trädgårdsträdkrypare
(cypriotisk underart)

Däggdjur

INSECTIVORA

Erinaceidae

– – – N – Erinaceus algirus (Atelerix
algirus) spansk igelkott
(nordafrikansk igelkott)

Soricidae

– – – N – Crocidura canariensis kanarisk näbbmus
(kanarienäbbmus)

– – – N – Crocidura sicula siciliansk näbbmus

Talpidae

– B – N – Galemys pyrenaicus bisamnäbbmus

CHIROPTERA
MICROCHIROPTERA

Molossidae

– – – N – Tadarida teniotis europeisk
veckläppsfladdermus
(veckläppad fladdermus)

Rhinolophidae

– B – N – Rhinolophus blasii Blasius hästskonäsa

– B – N – Rhinolophus euryale mellanhästskonäsa

– B – N – Rhinolophus ferrumequinum stor hästskonäsa

– B – N – Rhinolophus hipposideros dvärghästskonäsa

– B – N – Rhinolophus mehelyi Mehelys hästskonäsa

Vespertilionidae

S B – N – Barbastella barbastellus barbastell

– – – N – Eptesicus bottae Bottas fladdermus

S – – N – Eptesicus nilssonii nordisk fladdermus

S – – N – Eptesicus serotinus sydfladdermus

– – – N – Hypsugo savii (Pipistrellus
savii) alpfladdermus

– B – N – Miniopterus schreibersii Schreibers fladdermus

– – – N – Myotis alcathoe nymffladdermus

S B – N – Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus

– B – N – Myotis blythii mindre musöra

S – – N – Myotis brandtii Brandts fladdermus

– B – N – Myotis capaccinii Capaccinis fladdermus

S B – N – Myotis dasycneme dammfladdermus

S – – N – Myotis daubentonii (inkl.
M. nathalinae) vattenfladdermus

– B – N – Myotis emarginatus Geoffroys fladdermus

– B – N – Myotis myotis större musöra

S – – N – Myotis mystacinus (inkl.
M. aurascens) mustaschfladdermus

S – – N – Myotis nattereri fransfladdermus

– – – N – Myotis oxygnathus (M.
blythii oxygnathus)

– – – N – Myotis punicus

– – – N – Nyctalus azoreum Azorernas fladdermus

– – – N – Nyctalus lasiopterus jättefladdermus

S – – N – Nyctalus leisleri Leislers fladdermus

S – – N – Nyctalus noctula stor fladdermus

– – – N – Pipistrellus kuhlii Kuhls fladdermus (Kuhls
pipistrell)

– – – N – Pipistrellus maderensis madeirapipistrell

S – – N – Pipistrellus nathusii trollfladdermus

S – – N – Pipistrellus pipistrellus pipistrell

S – – N – Pipistrellus pygmaeus dvärgfladdermus

– – – N – Plecotus macrobullaris
(inkl. P. microdontus och
P. alpinus)

S – – N – Plecotus auritus långörad fladdermus

S – – N – Plecotus austriacus grå långörad
fladdermus

– – – N – Plecotus kolombatovici

– – – N – Plectus sardus

– – – N – Plecotus teneriffae Kanariöarnas långörade
fladdermus

S – – N – Vespertilio murinus gråskimlig fladdermus

– – – N – samtliga övriga arter
Microchiroptera samtliga övriga arter
småfladdermöss

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

– B – N – Rousettus aegyptiacus egyptisk grottflyghund
(egyptisk flyghund,
nilflyghund)

RODENTIA

Castoridae

S – – – F Castor fiber (svenska,
finska, lettiska,
litauiska, estniska och
polska populationer) europeisk bäver

– B – N – Castor fiber (populationer
utanför Sverige, Finland,
Lettland, Litauen, Estland
och Polen)

Cricetidae

– – – N – Cricetus cricetus
(populationer utanför
Ungern) europeisk hamster

– – – – F Cricetus cricetus
(ungerska populationer)

Gliridae

S – – N – Muscardinus avellanarius hasselmus

– – – N – samtliga övriga arter
sovmöss utom Glis glis
och Eliomys quercinus samtliga övriga arter
sovmöss utom sjusovare
och trädgårdssovare

Hystricidae

– – – N – Hystrix cristata vanligt piggsvin

Microtidae

– B – N – Microtus cabrerae västlig medelhavssork
(spansk sork)

– B P N – Microtus oeconomus arenicola mellansork (underart från
Nederländerna)

– B P N – Microtus oeconomus mehelyi mellansork (underart från
Ungern etc.)

– B – N – Microtus tatricus tatragransork

Sciuridae

– B P N – Marmota marmota latirostris alpmurmeldjur (underart
från Höga Tatrabergen)

– B P N – Pteromys volans
(Sciuropterus russicus) eurasiatisk flygekorre

– B – N – Spermophilus citellus
(Citellus citellus) västlig sisel

– B P N – Spermophilus suslicus
(Citellus suslicus) pärlsisel

– – – N – Sciurus anomalus persisk ekorre
(kaukasisk ekorre)

Zapodidae

S – – N – Sicista betulina buskmus (björkmus)

– B – N – Sicista subtilis stäppmus (sydlig buskmus)

CARNIVORA

Canidae

S B P N – Alopex lagopus (Vulpes
lagopus) fjällräv

– – – – F Canis aureus schakal (guldschakal)

S B P – – Canis lupus (grekiska
populationer söder om 39:e
breddgraden; spanska
populationer söder om Duero;
alla populationer i övriga
medlemsstater utom Estland,
Lettland, Litauen och
Finland) varg

S – – N – Canis lupus (finska
populationer utanför
renskötselområden;
grekiska populationer söder
om 39:e breddgraden;
spanska populationer söder
om Duero; alla populationer
i övriga medlemsstater utom
Estland, Lettland, Litauen,
Polen och Slovakien)

– – – – F Canis lupus (finska
populationer inom
renskötselområden; grekiska
populationer norr om 39:e
breddgraden; spanska
populationer norr om Duero;
populationer i Estland,
Lettland, Litauen, Polen
och Slovakien)

Ursidae

S – – N – Ursus arctos brunbjörn

– B P – – Ursus arctos (populationer
utanför Sverige, Finland
och Estland)

Mustelidae

S B P n – Gulo gulo järv

S B – N – Lutra lutra utter

S – – – F Martes martes skogsmård

– B – N – Mustela eversmanii stäppiller

– B P N – Mustela lutreola flodiller

S – – – F Mustela putorius iller

Felidae

– – – N – Felis silvestris vildkatt

S B – – Lynx lynx (populationer
utanför Estland, Lettland
och Finland) lodjur (lo)

S – – N – Lynx lynx (populationer
utanför Estland)

– – – – F Lynx lynx (populationer
i Estland)

– B P N – Lynx pardinus spansk lo (panterlo)

Phocidae

S B – – F Halichoerus grypus gråsäl

– B P N – Monachus monachus munksäl (havsmunk)

S B – – F Phoca hispida bottnica
(Pusa hispida bottnica) bottnisk vikare

– B P N – Phoca hispida saimensis
(Pusa hispida saimensis) saimasäl

S B – – F Phoca vitulina knubbsäl

S – – – F övriga arter sälar

Viverridae

– – – – F Genetta genetta europeisk genett

– – – – F Herpestes ichneumon egyptisk mungo
(faraoråtta)

DUPLICIDENTATA

Leporidae

S – – – F Lepus timidus skogshare

ARTIODACTYLA

Cervidae

– B P N – Cervus elaphus corsicanus korsikansk kronhjort

– B – – – Rangifer tarandus fennicus skogsren

Bovidae

– B P N – Bison bonasus visent

– B – N – Capra aegagrus (C. hircus)
(naturliga populationer) besoarget (vildget)

– – – – F Capra ibex alpstenbock

– B P N – Capra pyrenaica pyrenaica pyreneisk stenbock

– – – – F Capra pyrenaica (övriga
underarter) iberisk stenbock

S – – n – Ovibos moschatus myskoxe

– B – N – Ovis gmelini musimon (O.
ammon musimon, O. aries
musimon, O. orientalis
musimon och O. musimon)
(naturliga populationer
på Korsika och Sardinien) europeisk mufflon

– B – N – Ovis gmelini ophion (O.
ammon ophion, O. aries
ophion och O. orientalis
ophion) cypriotisk mufflon

– B P N – Rupicapra pyrenaica ornata abruzzergems

– B – N – Rupicapra rupicapra
balcanica balkangems

– B P N – Rupicapra rupicapra tatrica tatragems

– – – – F Rupicapra rupicapra (övriga
underarter) gems

CETACEA

S B – N – Phocoena phocoena tumlare

– B – N – Tursiops truncatus flasknosdelfin
(öresvin)

– – – N – övriga arter valar

Reptiler

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

– B – N – Testudo graeca morisk sköldpadda

– B – N – Testudo hermanni grekisk sköldpadda

– B – N – Testudo marginata svart landsköldpadda

Cheloniidae

– B P N – Caretta caretta oäkta/falsk karettsköldpadda

– B P N – Chelonia mydas soppsköldpadda

– – – N – Lepidochelys kempii atlantisk
bastardsköldpadda

– – – N – Eretmochelys imbricata karettsköldpadda

Dermocelyidae

– – – N – Dermochelys coriacea havslädersköldpadda

Emydidae

– B – N – Emys orbicularis europeisk kärrsköldpadda

– B – N – Mauremys caspica kaspisk bäcksköldpadda

– B – N – Mauremys leprosa iberisk bäcksköldpadda

SAURIA

Lacertidae

– – – N – Algyroides fitzingeri dvärgkölödla

– – – N – Algyroides marchi spansk kölödla

– – – N – Algyroides moreoticus grekisk kölödla

– – – N – Algyroides nigropunctatus dalmatisk kölödla

– – – N – Gallotia atlantica atlantisk kanarieödla

– – – N – Gallotia galloti blåkindad kanarieödla

– B – N – Gallotia galloti
insulanagae

– B P N – Gallotia simonyi jättekanarieödla

– – – N – Gallotia stehlini

S – – N – Lacerta agilis sandödla

– – – N – Lacerta bedriagae tyrrensk bergsödla

– B – N – Lacerta bonnali (Lacerta
monticola) iberisk bergsödla

– – – N – Lacerta danfordi anatolisk bergsödla

– – – N – Lacerta dugesi madeiramurödla

– – – N – Lacerta graeca grekisk spetshuvudödla

– – – N – Lacerta horvathi kroatisk bergsödla

– B – N – Lacerta schreiberi iberisk smaragdödla

– – – N – Lacerta trilineata jättesmaragdödla

– – – N – Lacerta viridis smaragdödla

– – – N – Lacerta vivipara pannonica skogsödla

– – – N – Ophisops elegans ormögonödla

– – – N – Podarcis erhardii kykladisk ödla

– – – N – Podarcis filfolensis maltesisk murödla

– – – N – Podarcis hispanica atrata spansk murödla

– B – N – Podarcis lilfordi balearödla

– – – N – Podarcis melisellensis adriatisk ödla

– – – N – Podarcis milensis milosödla

– – – N – Podarcis muralis murödla

– – – N – Podarcis peloponnesiaca peloponnesisk ödla

– B – N – Podarcis pityusensis pityusisk murödla

– – -N – Podarcis sicula ruinödla

– – – N – Podarcis taurica taurisk ödla

– – – N – Podarcis tiliguerta tyrrensk murödla

– – – N – Podarcis wagleriana siciliansk murödla

Scincidae

– – – N – Ablepharus kitaibelli johannesödla, -skink

– – – N – Chalcides bedriagai spansk valsskink

– – – N – Chalcides occidentalis ögonvalsskink

– – – N – Chalcides ocellatus fläckig valsskink

– – – N – Chalcides sexlineatus sexlinjevalsskink

– B – – – Chalcides simonyi

– – – N – Chalcides viridianus kanarisk valsskink

– – – N – Ophiomorus punctatissimus ormskink

Gekkonidae

– – – N – Cyrtopodion kotschyi egeisk nakenfingergecko

– B – N – Phyllodactylus europaeus europeisk bladfingergecko

– – – N – Tarentola angustimentalis kanarisk murgecko

– – – N – Tarentola boettgeri Boettgers murgecko

– – – N – Tarentola delalandii teneriffamurgecko

– – – N – Tarentola gomerensis gomeromurgecko

Agamidae

– – – N – Stellio stellio taggsvansagam

Chamaeleontidae

– – – N – Chamaeleo chamaeleon vanlig kameleont

Anguidae

– – – N – Ophisaurus apodus scheltopusik

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

– – – N – Coluber caspius kaspisk bjälksnok

– B P N – Coluber cypriensis

– – – N – Coluber hippocrepis hästskosnok

– – – N – Coluber jugularis bjälksnok

– – – N – Coluber laurenti pilsnok

– – – N – Coluber najadum Dahls snok, dahlsnok

– – – N – Coluber nummifer asiatisk racer

– – – N – Coluber viridiflavus gulgrön pisksnok

S – – N – Coronella austriaca hasselsnok

– – – N – Eirenis modesta dvärgsnok

– – – N – Elaphe longissima eskulapsnok

– B – N – Elaphe quatuorlineata fyrlinjesnok

– B – N – Elaphe situla leopardsnok

– – – N – Natrix natrix cetti sardinsk snok

– – – N – Natrix natrix corsa korsikansk snok

– B P N – Natrix natrix cypriaca

– – – N – Natrix tessellata rutsnok

– – – N – Telescopus falax kattorm

Viperidae

– – – N – Vipera ammodytes sandhuggorm

– B P N – Macrovipera schweizeri
(Vipera lebetina
schweizeri) miloshuggorm

– – – N – Vipera seoanni (utom
spanska populationer) portugisisk huggorm

– B P N – Vipera ursinii rakosiensis

– B – N – Vipera ursinii (utom
Vipera ursiniirakosiensis) ängshuggorm

– – – N – Vipera xanthina kusthuggorm

Boidae

– – – N – Eryx jaculus europeisk sandboa

Groddjur

CAUDATA

Salamandridae

– B – N – Chioglossa lusitanica guldstrimlig salamander

– – – N – Euproctus asper pyreneisk bergsalamander

– – – N – Euproctus montanus korsikansk bergsalamander

– – – N – Euproctus platycephalus sardinsk bergsalamander

– – – N – Salamandra atra alpsalamander

– – – N – Salamandra aurorare gulbandad salamander

– B P – – Salamandra atra aurorare

– – – N – Salamandra lanzai Lanzas grottsalamander

– B – N – Salamandra luschani
(Mertensiella luschani) lykisk salamander

– B – N – Salamandrina terdigata glasögonsalamander

– B – N – Triturus carnifex alpin större
vattensalamander

S B – N – Triturus cristatus större vattensalamander

– B – – – Triturus dobrogicus

– – – N – Triturus italicus italiensk större
vattensalamander

– B – N – Triturus karelinii

– – – N – Triturus marmoratus marmorsalamander

– B – N – Triturus montandoni

Proteidae

– B P N – Proteus anguinus europeisk olm

Plethodontidae

– B – N – Speleomantes ambrosii emiliansk grottsalamander

– B – N – Speleomantes flavus olbisk grottsalamander

– B – N – Speleomantes genei sardinsk grottsalamander

– B – N – Speleomantes imperialis kejserlig grottsalamander

– – – N – Speleomantes italicus italiensk grottsalamander

– B – – – Speleomantes strinatii

– B – N – Speleomantes supramontes östlig grottsalamander

ANURA

Discoglossidae

– – – N – Alytes cisternasii iberisk barnmorskegroda

– B P N – Alytes muletensis balearisk barnmorskegroda

– – – N – Alytes obstetricans barnmorskegroda

S B – N – Bombina bombina klockgroda

– B – N – Bombina variegata gulbukig klockgroda

– B – N – Discoglossus galganoi portugisisk skivtungegroda

– B – N – Discoglossus jeanneae spansk skivtungegroda

– B – N – Discoglossus montalentii korsikansk skivtungegroda

– – – N – Discoglossus pictus skivtungegroda

– B – N – Discoglossus sardus tyrrensk skivtungegroda

Ranidae

S – – N – Rana arvalis åkergroda

S – – N – Rana dalmatina långbensgroda

S – – – F Rana esculenta ätlig groda

– – – N – Rana graeca grekisk groda

– – – N – Rana iberica iberisk groda

– – – N – Rana italica italiensk groda

– B – N – Rana latastei italiensk långbensgroda

S – – N – Rana lessonae gölgroda

– – – – F Rana perezi

– – – – F Rana ridibunda

S – – – F Rana temporaria vanlig groda

Pelobatidae

– – – N – Pelobates cultripes spansk lökgroda

S – – N – Pelobates fuscus lökgroda

– B P – – Pelobates fuscus insubricus

– – – N – Pelobates syriacus östlig lökgroda

Bufonidae

S – – N – Bufo calamita stinkpadda

S – – N – Bufo viridis grönfläckig padda

Hylidae

S – – N – Hyla arborea lövgroda

– – – N – Hyla meridionalis västlig lövgroda

– – – N – Hyla sarda sardinsk lövgroda

Fiskar

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

– B P N – Acipenser naccarii adriatisk stör

– B P N – Acipenser sturio stör

– – – – F samtliga övriga arter

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

– B – – – Alphanius fasciatus

– B – – – Alphanius iberus

Valenciidae

– B P N – Valencia hispanica valenciatandkarp

– B P – – Valencia letourneuxi

CLUPEIFORMES

Clupeidae

S B – – F Alosa alosa majsill

S B – – F Alosa fallax staksill

– B – – F Alosa (alla övriga arter)

CYPRINIFORMES

Cobitidae

– B – – – Cobitis elongata

S B – – – Cobitis taenia (ej finska
populationer) nissöga

– B – – – Cobitis triconica

– B – – – Misgurnus fossilis slampiskare

– B – – – Sabanejewia aurata

– B – – – Sabanejewia larvata
(Cobitis larvata och
Cobitis conspersa)

Cyprinidae

– B – – – Alburnus albidus (Alburnus
vulturius)

– B – N – Anaecypris hispanica

S B – – F Aspius aspius (ej finska
populationer) asp

– – – – F Aspius aspius (finska
populationer)

– B – – F Barbus comiza

– B – – F Barbus meridionalis

– B – – F Barbus plebejus

– – – – F Barbus (alla övriga
arter)

– B – – – Chalcalburnus chalcoides

– B – – – Chondrostoma genei

– B – – – Chondrostoma lusitanicum

– B – – – Chondrostoma polylepsis
(innehåller C. willkommi)

– B – – – Chondrostoma soetta

– B – – – Chondrostoma toxostoma

– B – – – Gobio albipinnatus

– B – – – Gobio Kessleri kesslersandkrypare

– B – – – Gobio uranoscopus stenkrypare

– B – – – Iberocypris palaciosi

– B P – – Ladigesocypris ghigii

– B – – – Leuciscus lucumonis

– B – – – Leuciscus souffia

– B – – F Pelecus cultratus skärkniv

– B – – – Phoxinellus (alla arter)

– B P N – Phoxinus percnurus sumpelritsa

– B – – – Rhodeus sericeus amarus

– B – – – Rutilus alburnidoes

– B – – – Rutilus arcasii

– – – – F Rutilus friesii
meidingeri

– B – – – Rutilus frisii meidingeri

– B – – – Rutilus lemmingii

– B – – – Rutilus macrolepidotus

– B – – F Rutilus pigus flickfisk

– B – – – Rutilus rubilio

– B – – – Sardinius graecus

PERCIFORMES

Gobiidae

– B – – – Knipowitschia
(Padogobius) panizzae

– B – – – Padogobius nigricans

– B – – – Pomatoschistus canestrini

Percidae

– B – N – Gymnocephalus baloni

– B – – F Gymnocephalus schraetzer

– B – – – Zingel (alla arter utom
Zingel asper och Zingel
zingel)

– – – N – Zingel asper

– – – – F Zingel zingel

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

– B – – – Eudontomyzon (alla arter)

S – – – F Lampetra fluviatilis flodnejonöga

– B – – F Lampetra fluviatilis (ej
svenska och finska
populationer) flodnejonöga

– B – – – Lampetra planeri (ej
svenska, finska och
estniska populationer) bäcknejonöga

– B – – F Lethenteron zanandreai

– B – – – Petromyzon marinus (ej
svenska popoulationer) havsnejonöga

SALMONIFORMES

Coregonidae

– B P – – Coregonus oxyrhynchus
(anadroma populationer i
vissa delar av Nordsjön) nordsjösik

– – – N – Coregonus oxyrhynchus
(ej finska populationer) nordsjösik

S – – – F Coregonus (övriga arter) sikar, siklöjor

Salmonidae

– B – – F Hucho hucho (naturliga
poulationer) huchen (donaulax)

– B – – – Salmo macrostigma

– B – – – Salmo marmoratus

S B – – F Salmo salar (endast i
sötvatten, ej finska
populationer) lax

– – – – F Salmo salar (endast i
sötvatten, finska
populationer)

S – – – F Thymallus thymallus harr

Umbridae

– B – – – Umbra krameri ungersk hundfisk

SCORPAENIFORMES

Cottidae

S B – – – Cottus gobio (ej finska
populationer) stensimpa

– B – – – Cottus petiti

SILURIFORMES

Siluridae

– B – – F Silurus aristotelis aristotelesmal

Ryggradslösa djur

Leddjur

ARACHNIDA

Araneae

– – – N – Macrothele calpeiana

Pseudoscorpiones

S B – – – Anthrenochernes stellae hålträdsklokrypare

CRUSTACEA

Astacidae / Decapoda

S – – – F Astacus astacus flodkräfta

– B – – F Austropotamobius pallipes

– B P – F Austropotamobius torrentium

Isopoda

– B P N – Armadillidium ghardalamensis

Scyllaridae

– – – – F Scyllarides latus

INSECTA

Coleoptera

S B – – – Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge

– B – N – Bolbelasmus unicornis

S B – – – Boros schneideri smal skuggbagge

– B – N – Buprestis splendens glanspraktbagge

– B – N – Carabus hampei

– B – N – Carabus hungaricus

– B P – – Carabus menetriesi pacholei

– B P N – Carabus olympiae

– B – N – Carabus variolosus

– B – N – Carabus zawadszkii

S B – N – Cerambyx cerdo större ekbock

S B – – – Corticaria planula brandmögelbagge

S B – N – Cucujus cinnaberinus cinnoberbagge

– B – N – Dorcadion fulvum cervae

– B – N – Duvalius gebhardti

– B – N – Duvalius hungaricus

S B – N – Dytiscus latissimus bred gulbrämad
dykare

S B – N – Graphoderus bilineatus bred paljettdykare

– B – N – Leptodirus hochenwarti

– B – – – Limoniscus violaceus

S B – – – Lucanus cervus ekoxe

– B – – – Macroplea pubipennis

– B – – – Mesosa myops skäckbock

– B – – – Morimus funerus

S B P N – Osmoderma eremita läderbagge

– B – – – Oxyporus mannerheimii

– B – N – Pilemia tigrina

S B P N – Phryganophilus ruficollis rödhalsad brunbagge

– B – N – Probaticus subrugosus

– B – N – Propomacrus cypriacus

– B P N – Pseudogaurotina excellens

– B – N – Pseudoseriscius cameroni

S B – N – Pytho kolwensis större barkplattbagge

S B – – – Rhysodes sulcatus hakbagge

– B P N – Rosalia alpina alpbock

S B – – – Stephanopachys linearis slät tallkapuschongbagge

S B – – – Stephanopachys substriatus grov tallkapuschongbagge

S B – – – Xyletinus tremulicola aspbarkgnagare

Hemiptera (Heteroptera)

S B – – – Aradus angularis spetshörnad barkskinnbagge

Lepidoptera

S B – – – Agriades glandon aquilo högnordisk blåvinge

– – – N – Apatura metis

– B – N – Arytrura musculus

– B P – – Callimorpha (Euplagia,
Panaxia) quadripunctaria

– B – N – Catopta thrips

– B – N – Chondrosoma fiduciaria

S B – – – Clossiana improba dvärgpärlemorfjäril

S – – N – Coenonympha hero brun gräsfjäril

– B – N – Coenonympha oedippus falsk luktgräsfjäril

– B – N – Colias myrmidone

– B – N – Cucullia mixta

– B – N – Ortosias (Dioszeghyana)
schmidtii

– B – N – Erannis ankeraria

– B – N – Erebia calcaria dyster gråvingad
svartgräsfjäril

– B – N – Erebia Christi schweizisk svartgräsfjäril

– B – – – Erebia medusa polaris högnordisk gräsfjäril

– – – N – Erebia sudetica schlesisk svartgräsfjäril

– B – N – Eriogaster catax

S B – – – Euphydryas (Eurodryas,
Hypodryas) aurinia väddnätfjäril

– B – N – Glyphipterix loricatella

– B – N – Gortyna borelii lunata

– – – N – Fabriciana elisa korsikansk pärlemorfjäril

– B – – F Graellsia isabellae

S B – – – Hesperia comma catena fjällsilversmygare

S B – N – Hypodryas maturna asknätfjäril

– B – N – Leptidea morsei stor skogsvitvinge

– B – N – Lignyoptera fumidaria

– – – N – Hyles hippophaes

S – – N – Lopinga achine dårgräsfjäril

– B – N – Lycaena dispar stor guldvinge

S B – N – Lycaena helle violett guldvinge

S – – N – Maculinea arion svartfläckig blåvinge

– B – N – Maculinea nausithous mörk blodtoppblåvinge

– B – N – Maculinea teleius blodtoppblåvinge

– B – N – Melanargia arge italienskt schackbräde

– B P N – Nymphalis vaualbum aspfuks

– – – N – Papilio alexanor alexanorfjäril

– B – N – Papilio hospiton korsikansk makaonfjäril

S – – N – Parnassius apollo apollofjäril

S – – N – Parnassius mnemosyne mnemosynefjäril

– B – N – Phyllometra culminaria

– B – N – Plebicula golgus nevadablåvinge

– B – N – Polymixis rufocincta
isolata

– B – N – Polyommatus eroides stor erosblåvinge

– – – N – Proserpinus proserpina

S B – – – Xestia borealis nordiskt jordfly

– B – – – Xestia brunneopicta bruntecknat fjällfly

– B P N – Xylomoia strix

– – – N – Zerynthia polyxena sydlig hålrotsfjäril

Mantodea

– B – N – Apteromantis aptera

Odonata

S – – N – Aeshna viridis grön mosaiktrollslända

– B – – – Coenagrion hylas

– B – – – Coenagrion mercuriale

– B – – – Coenagrion ornatum

– B – N – Cordulegaster heros

– B – N – Cordulegaster trinacriae

– B – N – Gomphus graslinii spansk flodtrollslända

S – – N – Leucorrhina albifrons pudrad kärrtrollslända

S – – N – Leucorrhina caudalis bred kärrtrollslända

S B – N – Leucorrhina pectoralis citronfläckad
kärrtrollslända

– B – N – Lindenia tetraphylla

– B – N – Macromia splendens

S B – N – Ophiogomphus cecilia grön flodtrollslända

– B – N – Oxygastra curtisii

– – – N – Stylurus flavipes

– – – N – Sympecma braueri

Orthoptera

– B – N – Baetica ustulata

– B – N – Brachytrupes megacephalus

– B – N – Isophya costata

– B – N – Isophya stysi

– B – N – Myrmecophilus baronii

– B – N – Odontopodisma rubripes

– B – N – Paracaloptenus caloptenoides

– B – N – Pholidoptera transsylvanica

– – – N – Saga pedo

– B – N – Stenobothrus
(Stenobothrodes) eurasius

Blötdjur

BIVALVIA

Anisomyaria

– – – N – Lithophaga lithophaga

– – – N – Pinna nobilis

Unionoida

– – – N – Margaritifera auricularia

– B – – F Margaritifera durrovensis
(Margaritifera
margaritifera)

S B – – F Margaritifera margaritifera flodpärlmussla

– – – – F Microcondylaea compressa

S B – N – Unio crassus tjockskalig målarmussla

– – – – F Unio elongatulus

Dreissenidae

– B – N – Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

– – – N – Centrostephanus longispinus

GASTROPODA

Prosobranchia

– – – N – Patella feruginea

– – – N – Theodoxus prevostianus

Stylommatophora

S B – N – Anisus vorticulus sirlig skivsnäcka

– B – N – Caseolus calculus

– B – N – Caseolus commixta

– B – N – Caseolus sphaerula

– B – N – Chilostoma banaticum

– B – N – Discula leacockiana

– B – N – Discula tabellata

– – – N – Discula testudinalis

– – – N – Discula turricula

– – – N – Discus defloratus

– B – N – Discus guerinianus

– B – N – Elona quimperiana

– B – N – Geomalacus maculosus

– B – N – Geomitra moniziana

– B – N – Gibbula nivosa

– B P – – Helicopsis striata
austriaca

S – – – F Helix pomatia vinbergssnäcka

– B – N – Hygromia kovacsi

– B – N – Idiomela (Helix)
subplicata

– B – N – Lampedusa imitatrix

– B P N – Lampedusa melitensis

– B – N – Leiostyla abbreviata

– B – N – Leiostyla cassida

– B – N – Leiostyla corneocostata

– B – N – Leiostyla gibba

– B – N – Leiostyla lamellosa

– B P N – Paladilhia hungarica

– B – N – Sadleriana pannonica

– B – N – Theodoxus transversalis

S B – – – Vertigo angustior smalgrynsnäcka

S B – – – Vertigo genesii otandad grynsnäcka

S B – – – Vertigo geyeri kalkkärrgrynsnäcka

S B – – – Vertigo moulinsiana större grynsnäcka

Coelenterata

CNIDARIA

– – – – F Corallium rubrum

Annelida

HIRUDINOIDEA –
ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

S – – – F Hirudo medicinalis blodigel

VÄXTER

Alger

Corallinaceae

– – – – F – Lithothamnium coralloides.
Crouan frat.

– – – – F – Phymatholithon calcareum
(Poll.) Adey & McKibbin

Lavar

Cladoniaceae

S – – – F – Cladonia L. subgenus
Cladina (Nyl.) Vain renlavar

Mossor

– B – – – – Bruchia vogesiaca
Schwaegr.

S B – – – – Bryhnia novae-angliae
(Sull & Lesq.) Grout brynia

– B P – – – Bryoerythrophyllium
campylocarpum (C. Müll.)
Crum. (Bryoerythrophyllium
machadoanum (Sergio) M.O.
Hill

S B – – – – Buxbaumia viridis (Moug.)
Moug. & Nestl. grön sköldmossa

S B – – – – Cephalozia macounii
(Aust.) Aust. vedtrådmossa

S B – – – – Cynodontium suecicum (H.
Arn. & C. Jens.) I. Hag. nordisk klipptuss

S B – – – – Dichelyma capillaceum
(Dicks) Myr. hårklomossa

S B – – – – Dicranum viride (Sull. &
Lesq.) Lindb. stamkvastmossa

– B – – – – Distichophyllum carinatum
Dix. & Nich.

S B – – – – Drepanocladus
(Hamatocaulis) vernicosus
(Mitt.) Warnst. käppkrokmossa

– B P – – M Echinodium spinosum
(Mitt.) Jur.

S B – – – – Encalypta mutica (I.
Hagen) trubbklockmossa

S B – – – – Hamatocaulis lapponicus
(Norrl.) Hedenäs taigakrokmossa

S B – – – – Herzogiella turfacea
(Lindb.) I. Wats. platt spretmossa

S B – – – – Hygrohypnum montanum
(Lindb.) Broth. späd bäckmossa

– B – – – – Jungermannia handelii
(Schiffn.) Amak.

– – – – F – Leucobryum glaucum
(Hedw.) Ångstr.

– B – – – – Mannia triandra
(Scop.) Grolle

– B P – – – Marsupella profunda
Lindb.

S B – – – – Meesia longiseta Hedw. långskaftad svanmossa

– B – – – – Nothothylas orbicularis
(Schwein.) Sull.

– B – – – – Ochyraea tatrensis Vana

S B – – – – Orthothecium lapponicum
(Schimp.) C. Hartm. lappglansmossa

S B – – – – Orthotrichum rogeri Brid. gotländsk hättemossa

– B – – – – Petalophyllum ralfsii
(Wils.) Nees & Gott.

– B – – – – Plagiomnium drummondii
(Bruch & Schimp.) T. Kop.

– B – – – – Riccia breidleri Jur.

– B – – – – Riella helicophylla
(Bory & Mont.) Mont.

S B – – – – Scapania massalongi
(K. Müll.) K. Müll. mikroskapania

S – – – F – Sphagnum L (alla arter
utom Sphagnum pylaisii
Brid.) vitmossor

– B – – – – Sphagnum pylaisii Brid.

– B – – – – Tayloria rudolphiana
(Garov) B. & S.

– B P – – M Thamnobryum fernandesii
Sergio

S B – – – – Tortella rigens (N.
Alberts) styv kalkmossa

Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

Aspleniaceae

– – – N – – Asplenium hemionitis L.

– B – N – – Asplenium jahandiezii
(Litard.) Rouy

S B – N – – Rouy Asplenium
adulterinum Milde brunbräken

Blechnaceae

– B – N – – Woodwardia radicans
(L.) Sm.

Dicksoniaceae

– B – N – – Culcita macrocarpa C.
Presl

Dryopteridaceae

S B – N – – Diplazium sibiricum
(Turcz. ex Kunze) Kurata ryssbräken

– B P N – – Dryopteris corleyi
Fraser-Jenk.

– B – N – – Dryopteris fragans (L.)
Schott

– B P N – M Polystichum drepanum
(Sw.) C. Presl.

Hymenophyllaceae

– B – N – M Hymenophyllum maderensis
Gibby & Lovis

– B – N – – Trichomanes speciosum
Willd.

Isoetaceae

– B – N – M Isoetes azorica Durieu &
Paiva ex Milde

– B – N – – Isoetes boryana Durieu

– B – N – – Isoetes malinverniana
Ces. & De Not.

Lycopodiaceae

S – – – F – Lycopodium (alla arter) lumrar

Marsileaceae

– B P N – M Marsilea azorica Launert
& Paiva

– B – N – – Marsilea batardae Launert

– B – N – – Marsilea quadrifolia L.

– B – N – – Marsilea strigosa Willd.

Ophioglossaceae

S B – N – – Botrychium simplex Hitchc. dvärgblåsbräken

– B – N – – Ophioglossum polyphyllum
A. Braun

Barrväxter (gymnospermer)

Pinaceae

– B P N – – Abies nebrodensis
(Lojac.) Mattei

Blomväxter (angiospermer)

Agavaceae

– – – N – – Dracaena draco (L.) L.

Alismataceae

S B P N – – Alisma wahlenbergii
(Holmberg) Juz. småsvalting

– B – N – – Caldesia parnassifolia
(L) Parl.

S B – N – – Luronium natans (L) Raf. flytsvalting

Amaryllidaceae

– – – – F – Galanthus nivalis L.

– B – N – – Leucojum nicaeense Ard.

– B – N – – Narcissus asturiensis
(Jordan) Pugsley

– – – – F – Narcissus bulbocodium L.

– B – N – – Narcissus calcicola
Mendonça

– B – N – – Narcissus cyclamineus
DC.

– B – N – – Narcissus fernandesii G.
Pedro

– B – N – – Narcissus humilis (Cav.)
Traub

– – – – F – Narcissus juncifolius
Lagasca

– – – N – – Narcissus longispathus
Pugsley

– B P N – – Narcissus nevadensis
Pugsley

– B – N – – Narcissus pseudonarcissus
L. subsp. Nobilis (Haw.)
A. Fernandes

– B – N – – Narcissus scaberulus
Henriq.

– – – N – – Narcissus triandrus L.

– B – N – – Narcissus triandrus L.
subsp. Capax (Salisb.)
D. A. Webb.

– B – N – – Narcissus viridiflorus
Schousboe

Apiaceae / Umbelliferae

– B – N – M Ammi trifoliatum (H. C.
Watson) Trelease

– B P N – – Angelica heterocarpa
Lloyd

– B – N – – Angelica palustris
(Besser) Hoffm.

– B P N – – Apium bermejoi Llorens

– B – N – – Apium repens (Jacq.) Lag.

– B – N – – Athamanta cortiana
Ferrarini

– – – N – – Bunium brevifolium Lowe

– B P N – – Bupleurum capillare
Boiss. & Heldr.

– B – N – M Bupleurum handiense
(Bolle) Kunkel

– B P N – – Bupleurum kakiskalae
Greuter

– B – N – M Chaerophyllum azoricum
Trelease

– B – N – – Eryngium alpinum L.

– B P N – – Eryngium viviparum Gay

– B P N – – Ferula sadleriana Lebed.

– B – N – M Ferula latipinna Santos

– B – N – – Hladnikia pastinacifolia
Reichenb.

– B P N – – Laserpitium longiradium
Boiss.

– B – N – M Melanoselinum decipiens
(Schrader & Wendl.) Hoffm.

– B – N – M Monizia edulis Lowe

– B P N – – Naufraga balearica
Constans & Cannon

– B P N – – Oenanthe conioides Lange

– B – N – M Oenanthe divaricata (R.
Br.) Mabb.

– B – N – – Petagnia saniculifolia
Guss.

– B – N – – Rouya polygama (Desf.)
Coincy

– B – N – M Sanicula azorica Guthnick
ex Seub.

– B P N – – Seseli intricatum Boiss.

– B – N – – Seseli leucospermum Waldst.
et Kit

– B – N – – Thorella verticillatinundata
(Thore) Briq.

Araceceae / Palmae

– B – N – – Phoenix theophrasti Greuter

Asclepiadaceae

– B – N – M Caralluma burchardii N. E.
Brown

– B P N – M Ceropegia chrysantha Svent.

– B – N – – Vincetoxicum pannonicum
(Borhidi) Holub

Asteraceae / Compositae

– B – N – M Andryala crithmifolia Ait.

– B P N – – Anthemis glaberrima
(Rech. f.) Greuter

– B P N – M Argyranthemum lidii
Humphries

– – – N – – Argyranthemum pinnatifidum
(L. f.) Lowe subsp.
succulentum C.J. Humphries

– B – N – M Argyranthemum
thalassophylum (Svent.)
Hump.

– B – N – M Argyranthemum winterii
(Svent.) Humphries

S – – – F – Arnica montana L. slåttergubbe

S B – N – – Artemisia campestris L.
subsp. bottnica A.N.
Lundström ex Kindb. bottenviksmalört

– – – – F – Artemisia eriantha Ten

– – – – F – Artemisia genipi Weber

– B P N – – Artemisia granatensis
Boiss.

– B P N – – Artemisia laciniata
Willd.

S B – N – – Artemisia oelandica
(Besser) Komaror alvarmalört

– B P N – – Artemisia pancicii
(Janka) Ronn.

– B P N – – Aster pyrenaeus Desf.
ex DC.

– B P N – – Aster sorrentinii (Tod)
Lojac.

– B P N – M Atractylis arbuscula
Svent. & Michaelis

– B – N – M Atractylis preauxiana
Schultz.

– B – N – M Calendula maderensis DC.

– B – N – – Carlina onopordifolia
Besser

– B P N – – Carduus myriacanthus
Salzm. ex DC.

– B P N – – Centaurea alba L. subsp.
heldreichii (Halacsy)
Dostal

– B P N – – Centaurea alba L. subsp.
princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler

– B P N – – Centaurea akamantis
T.Georgiadis &
G.Chatzikyriakou

– B P N – – Centaurea attica Nyman
subsp. megarensis (Halacsy
& Hayek) Dostal

– B P N – – Centaurea balearica J.D.
Rodriguez

– B P N – – Centaurea borjae
Valdes-Berm. & Rivas Goday

– B P N – – Centaurea citricolor Font
Quer

– B – N – – Centaurea corymbosa Pourret

– B – N – – Centaurea gadorensis
G.Blanca

– B P N – – Centaurea horrida Badaro

– B P N – – Centaurea kalambakensis
Freyn & Sint

– B – N – – Centaurea kartschiana
Scop.

– B P N – – Centaurea lactiflora
Halacsy

– B – N – – Centaurea micrantha
Hoffmans. & Link subsp.
herminii (Rouy) Dostál

– B P N – – Centaurea niederi Heldr.

– B P N – – Centaurea peucedanifolia
Boiss. & Orph.

– B P N – – Centaurea pinnata Pau

– B – N – – Centaurea pulvinata
(G.Blanca) G.Blanca

– B – N – – Centaurea rothmalerana
(Arènes) Dostál

– B – N – – Centaurea vicentina Mariz

– B – N – M Cheirolophus duranii
(Burchard) Holub

– B – N – M Cheirolophus ghomerytus
(Svent.) Holub

– B – N – M Cheirolophus junonianus
(Svent.) Holub

– B – N – M Cheirolophus massonianus
(Lowe) Hansen & Sund.

– B – N – – Cirsium brachycephalum
Juratzka

– B – N – M Cirsium latifolium Lowe

– B P N – – Crepis crocifolia Boiss.
& Heldr.

– B – N – – Crepis granatensis
(Willk.) B.Blanca & M.
Cueto

– B – N – – Crepsis pusilla (Sommier)
Merxmüller

– B – N – – Crepis tectorum L. subsp.
nigrescens

– – – – F – Doronicum plantagineum L.
subsp. tournefortii (Rouy)
P. Cout.

– B – N – – Erigeron frigidus Boiss.
ex DC.

– B – N – M Helichrysum gossypinum
Webb

– B – N – M Helichrysum monogynum
Burtt & Sund.

– – – N – – Helichrysum sibthorpii
Rouy

– B P N – – Helichrysum melitense
(Pignatti) Brullo et al

– B – N – – Hymenostemma pseudanthemis
(Kunze) Willd.

– B – N – – Hyoseris frutescens Brullo
et Pavone

– B – N – M Hypochoeris oligocephala
(Svent. & Bramw.) Lack

– B P N – – Jurinea cyanoides (L.)
Reichenb.

– B P N – – Jurinea fontqueri Cuatrec.

– B P N – M Lactuca watsoniana Trel.

– B P N – – Lamyropsis microcephala
(Moris) Dittrich & Greuter

– B – N – – Leontodon microcephalus
(Boiss. ex DC.) Boiss.

– B – N – – Leontodon boryi Boiss.

– B P N – – Leontodon siculus (Guss.)
Finch & Sell

– B – N – – Leuzea longifolia
Hoffmanns. & Link

– – – – F – Leuzea rhaponticoides
Graells

– B – N – – Ligularia sibirica (L.)
Cass.

– B P N – M Onopordum nogalesii Svent.

– B P N – M Onorpordum carduelinum
Bolle

– B P N – – Palaeocyanus crassifolius
(Bertoloni) Dostal

– B P N – M Pericallis hadrosoma
(Svent.) B. Nord

– B – N – M Phagnalon benettii Lowe

– – – N – – Picris willkommii (Schultz
Bip.) Nyman

– – – N – – Santolina elegans Boiss.
ex DC.

– B – N – – Santolina impressa
Hoffmanns. & Link

– B – N – – Santolina semidentata
Hoffmans. & Link

– B – N – – Saussurea alpina subsp.
esthonica (Baer ex Rupr)
Kupffer

– – – N – – Senecio caespitosus Brot.

– B P N – – Senecio elodes Boiss. ex
DC.

S B – N – – Senecio jacobaea L. subsp.
gotlandicus (Neuman)
Sterner alvarstånds

– – – N – – Senecio lagascanus DC.
subsp. lusitanicus (P.
Cout.) Pinto da Silva

– B – N – – Senecio nevadensis
Boiss. & Reuter

– B P N – – Serratula lycopifolia
(Vill.) A.Kern

– B – N – M Stemmacantha cynaroides
(Chr. Son. in Buch) Ditt

– B – N – M Sventenia bupleuroides
Font Quer

– B P N – M Tanacetum ptarmiciflorum
Webb & Berth

– B – N – – Tephroseris longifolia
(Jacq.) Griseb et Schenk
subsp. moravica

– – – N – – Wagenitzia lancifolia
(Sieber ex Sprengel)
Dostál

Berberidaceae

– – – N – – Berberis madarensis Lowe

Boraginaceae

– B P N – – Anchusa crispa Viv.

– B – N – M Echium candicans L. fil.

– B P N – M Echium gentianoides Webb
& Coincy

– B – N – – Echium russicum
J.F.Gemlin rysk snokört

– B P N – – Lithodora nitida (H.
Ern) R. Fernandes

– B – N – M Myosotis azorica H. C.
Watson

– B – N – – Myosotis lusitanica
Schuster

– B – N – M Myosotis maritima
Hochst. in Seub.

– B – N – – Myosotis rehsteineri
Wartm.

– B – N – – Myosotis retusifolia
R. Afonso

– B – N – – Omphalodes kuzinskyanae
Willk.

– B P N – – Omphalodes littoralis
Lehm

– B P N – – Onosma tornensis Javorka

– B – N – – Solenanthus albanicus
(Degen & al.) Degen &
Baldacci

– B P N – – Symphytum cycladense
Pawl.

Brassicaceae / Cruciferae

– – – – F – Alyssum pintadasilvae
Dudley.

– B – N – – Alyssum pyrenaicum
Lapeyr.

– B P N – – Arabis kennedyae Meikle

– B – N – – Arabis sadina (Samp.) P.
Cout.

– B – N – – Arabis scopoliana Boiss

– B P N – – Biscutella neustriaca
Bonnet

– B – N – – Biscutella vincentina
(Samp.) Rothm.

– B – N – – Boleum asperum (Pers.)
Desvaux

– B – N – – Brassica glabrescens
Poldini

– B – N – – Brassica hilarionis Post

– B – N – – Brassica insularis Moris

– B P N – – Brassica macrocarpa Guss.

S B – N – – Braya linearis Rouy fjällkrassing

– B P N – – Cochlearia polonica
E.Fröhlich

– B P N – – Cochlearia tatrae Borbas

– B P N – – Coincya rupestris Rouy

– B P N – – Coronopus navasii Pau

– B – N – – Crambe tataria Sebeok

– B P N – M Crambe arborea Webb ex
Christ

– B – N – M Crambe laevigata DC.
ex Christ

– B P N – M Crambe sventenii R.
Petters ex Bramwell &
Sund.

– B – N – – Diplotaxis ibicensis
(Paul) Gomez-Campo

– B P N – – Diplotaxis siettiana
Maire

– B – N – – Diplotaxis vicentina (P.
Cout.) Rothm.

S B – N – – Draba cacuminum Elis
Ekman blockhavsdraba

– B – N – – Draba cinerea Adams

– B – N – – Erucastrum palustre
(Pirona) Vis.

– B P N – – Erysimum pieninicum
(Zapal.) Pawl.

– B P N – – Iberis arbuscula
Runemark

– B – N – – Iberis procumbens Lange
subsp. microcarpa Franco
& Pinto da Silva

– B P N – – Jonopsidium acaule
(Desf.) Reichenb.

– B – N – – Jonopsidium savianum
(Caruel) Ball ex Arcang.

– – – – F – Malcolmia lacera (L.)
DC. subsp. graccilima
(Samp.) Franco

– – – – F – Murbeckellia pinnatifida
(Lam.) Rothm. subsp.
herminii (Rivas-Martinez)
Greuter & Burdet

– – – N – – Murbeckiella sousae
Rothm.

– B P N – M Parolinia schizogynoides
Svent.

– B – N – – Rhynchosinapis
erucastrum (L.) Dandy ex
Clapham subsp. cintrana
(Coutinho) Franco & P.
Silva [Coincya cintrana
(P. Cout.) Pinto da
Silva]

– B – N – M Sinapidendron rupestre
(Ait.) Lowe

– B – N – – Sisymbrium
cavanillesianum Valdes &
Castroviejo

S B – N – – Sisymbrium supinum L. kalkkrassing

– B – N – – Thlaspi jankae A.Kern.

Campanulaceae

– B – N – – Adenophora lilifolia
(L.) Ledeb. kragklocka

– B – N – – Asyneuma giganteum
(Boiss.) Bornm.

– B P N – M Azorina vidalii (H. C.
Watson) Feer

– B P N – – Campanula bohemica
Hruby

– B P N – – Campanula gelida
Kovanda

– – – N – – Campanula morettiana
Reichenb.

– B P N – – Campanula sabatia De
Not.

– B P N – – Campanula serrata (Kit.)
Hendrych

– B – N – – Campanula zoysii Wulfen

– B – N – – Jasione crispa (Pourret)
Samp. subsp. serpentinica
Pinto da Silva

– B – N – – Jasione lusitanica A. DC.

– B – N – M Musschia aurea (L. f.)
DC.

– B P N – M Musschia wollastonii
Lowe

– – – N – – Physoplexis comosa (L.)
Schur.

Caprifoliaceae

– B P N – M Sambucus palmensis Link

Caryophyllaceae

– B – N – – Arenaria ciliata L. ssp.
pseudofrigida Ostenf. &
O.C. Dahl

S B – N – – Arenaria humifusa
Wahlenberg grusnarv

– B P N – – Arenaria nevadensis
Boiss. & Reuter

– B – N – – Arenaria provincialis
Chater & Halliday

– B P N – – Cerastium alsinifolium
Tausch

– B – N – – Cerastium dinaricum
G.Back & Szysz.

S B – N – – Dianthus arenarius L.
subsp. arenarius sandnejlika

– B P N – – Dianthus arenarius
subsp. bohemicus (Novak)
O.Schwarz

– B – N – – Dianthus cintranus
Boiss. & Reuter subsp.
cintranus Boiss. & Reuter

– B P N – – Dianthus diutinus Kit.

– B P N – – Dianthus lumnitzeri
Wiesb.

– B – N – – Dianthus marizii (Samp.)
Samp.

– B P N – – Dianthus moravicus
Kovanda

– B P N – – Dianthus nitidus Waldst.
et Kit

– B – N – – Dianthus plumarius
subsp. regis-stephani
(Rapcs.) Baksay

– B – N – – Dianthus rupicola Biv.

– B P N – – Gypsophila papillosa P.
Porta

– B – N – – Herniaria algarvica
Chaudhri

– B P N – – Herniaria latifolia
Lapeyr. subsp.
litardierei Gamis

– B – N – – Herniaria lusitanica
(Chaudhri) subsp.
berlengiana Chaudhri

– B – N – – Herniaria maritima Link

– B P N – – Minuartia smejkalii
Dvorakova

– – – N – – Moehringia fontqueri Pau

S B – N – – Moehringia lateriflora
(L.) Fenzl. ryssnarv

– B – N – – Moehringia tommasinii
Marches.

– B – N – – Moehringia villosa
(Wulfen) Fenzl.

– B – N – – Petrocoptis grandiflora
Rothm.

– B – N – – Petrocoptis montsicciana
O. Bolos & Rivas Mart.

– B – N – – Petrocoptis pseudoviscosa
Fernandez Casas

S B – N – – Silene furcata Rafin.
subsp. angustiflora
(Rupr.) Walters polarblära

– B P N – – Silene hicesiae Brullo &
Signorello

– B – N – – Silene hifacensis Rouy
ex Willk.

– B P N – – Silene holzmanii Heldr.
ex Boiss.

– B – N – – Silene longicilia
(Brot.) Otth.

– B – N – – Silene mariana Pau

– B P N – – Silene orphanidis Boiss.

– B P N – – Silene rothmaleri Pinto
da Silva

– B P N – – Silene velutina Pourret
ex Loisel.

– B – N – M Spergularia azorica
(Kindb.) Lebel

Celastraceae

– B – N – M Maytenus umbellata (R.
Br.) Mabb.

Chenopodiaceae

– B P N – – Bassia (Kochia) saxicola
(Guss.) A.J.Scott

– B – N – M Beta patula Ait.

– B P N – – Cremnophyton lanfrancoi
Brullo et Pavone

– B P N – – Salicornia veneta
Pignatti & Lausi

Cistaceae

– B – N – M Cistus chinamadensis
Banares & Romero

– B – N – – Cistus palhinhae Ingram

– B – N – – Halimium verticillatum
(Brot.) Sennen

– B – N – – Helianthemum alypoides
Losa & Rivas Goday

– B P N – M Helianthemum
bystropogophyllum Svent.

– B – N – – Helianthemum caput-felis
Boiss.

– B P N – – Tuberaria major (Willk.)
Pinto da Silva & Rozeira

Convolvulaceae

– B P N – – Convolvolus argyrothamnus
Greuter

– B P N – M Convolvolus caput-medusae
Lowe

– B P N – – Convolvolus fernandesii
Pinto da Silva & Teles

– B P N – M Convolvolus lopez-socasii
Svent.

– B P N – M Convolvolus massinii A.
Dietr.

Crassulaceae

– B – N – M Aeonium gomeraense
Praeger

– B – N – M Aeonium saundersii Bolle

– B – N – M Aichryson dumosum (Lowe)
Praeg.

– B – N – M Monanthes wildpretii
Banares & Scholz

– B – N – M Sedum brissemoretii
Raymond-Hamet

Cyperaceae

S B – N – – Carex holostoma Drejer kolstarr

– B – N – M Carex malato-belizii
Raymond

– B P N – – Carex panormitana Guss.

– B – N – – Eleocharis carniolica
Koch

Dioscoreaceae

– B P N – – Bordera chouardii
(Gaussen) Heslot

Dipsacaceae

– B – N – M Scabiosa nitens Roemer
& J. A. Schultes

Droseraceae

– B – N – – Aldrovanda vesiculosa L.

Elatinaceae

– B – N – – Elatine gussonei
(Sommier) Brullo et al

Ericaceae

– B – N – M Erica scoparia L. subsp.
azorica (Hochst.) D. A.
Webb

– B – N – – Rhododendron luteum Sweet

Euphorbiaceae

– B P N – M Euphorbia handiensis
Burchard

– B – N – M Euphorbia lambii Svent.

– B P N – – Euphorbia margalidiana
Kuhbier & Lewejohann

– – – N – – Euphorbia nevadensis
Boiss. & Reuter

– B – N – M Euphorbia stygiana H. C.
Watson

– B – N – – Euphorbia transtagana
Boiss.

Fabaceae / Leguminosae

– B P N – M Anagyris latifolia
Brouss. ex Willd.

– B – N – – Anthyllis hystrix
Cardona, Contandr. & E.
Sierra

– B – N – M Anthyllis lemanniana Lowe

– – – – F – Anthyllis lusitanica
Cullen & Pinto da Silva

– B P N – – Astragalus algarbiensis
Coss. ex Bunge

– B P N – – Astragalus aquilanus
Anzalone

– B – N – – Astragalus centralpinus
Braun-Blanquet

– B P N – – Astragalus macrocarpus
DC. subsp. lefkarensis

– B P N – – Astragalus maritimus
Moris

– B – N – – Astragalus tremolsianus
Pau

– B P N – – Astragalus verrucosus
Moris

– B P N – – Cytisus aeolicus Guss.
ex Lindl.

– – – – F – Dorycnium pentaphyllum
Scop. subsp. transmontana
Franco

– B P N – M Dorycnium spectabile
Webb & Berthel

– B – N – – Genista dorycnifolia
Font Quer

– B – N – – Genista holopetala
(Fleischm. ex Koch)
Baldacci

– B P N – M Lotus azoricus P. W. Ball

– B – N – M Lotus callis-viridis D.
Bramwell & D.H. Davis

– B P N – M Lotus kunkelii (E. Chueca)
D. Bramwell & al.

– B – N – – Meliotus segetalis (Brot.)
Ser. subsp. fallax Franco

– B P N – – Ononis hackelii Lange

– B P N – M Teline rosmarinifolia Webb
& Berthel

– B P N – M Teline salsoloides Arco &
Acebes.

– B – N – – Trifolium saxatile All.

– – – – F – Uvex densus Welw. ex Webb.

– B P N – – Vicia bifoliolata J.D.
Rodriguez

– B – N – M Vicia dennesiana H. C.
Watson

Gentianaceae

– B P N – – Centaurium rigualii Esteve

– B P N – – Centaurium somedanum Lainz

– B – N – – Gentiana ligustica R. de
Vilm. & Chopinet

– – – – F – Gentiana lutea L.

– B – N – – Gentianella anglica
(Pugsley) E.F. Warburg

– B P N – – Gentianella bohemica
Skalicky

Geraniaceae

– B P N – – Erodium astragaloides
Boiss. & Reuter

– B – N – – Erodium paularense
Fernandez-Gonzalez & Izco

– B P N – – Erodium rupicola Boiss.

– B P N – M Geranium maderense P. F.
Yeo

Gesneriaceae

– – – N – – Jankaea heldreichii
(Boiss.) Boiss.

– – – N – – Ramonda serbica Pancic

Globulariaceae

– B P N – M Globularia ascanii D.
Bramwell & Kunkel

– B P N – M Globularia sarcophylla
Svent.

– B P N – – Globularia stygia Orph. ex
Boiss.

Gramineae

– B – N – M Deschampsia maderensis
(Haeck. & Born.) Buschm.

– B – N – M Phalaris maderensis
(Menezes) Menezes

Grossulariaceae

– B P N – – Ribes sardoum Martelli

Hippuridaceae

S B – N – – Hippuris tetraphylla L.
Fil. ishavshästsvans

Hypericaceae

– B P N – – Hypericum aciferum
(Greuter) N.K.B. Robson

Iridaceae

– B – N – – Crocus cyprius Boiss. et
Kotschy

– – – N – – Crocus etruscus Parl.

– B – N – – Crocus hartmannianus
Holmboe

– B – N – – Gladiolus palustris Gaud. kärrsabellilja

– B – N – – Iris aphylla L. subsp.
hungarica Hegi

– – – N – – Iris boissieri Henriq.

– B – N – – Iris humilis Georgi. subsp.
arenaria (Waldst. et Kit)
A.et D.Löve

– – – – F – Iris lusitanica Ker-Gawler

– – – N – – Iris marisca Ricci &
Colasante

Juncaceae

– B – N – – Juncus valvatus Link

S B – N – – Luzula arctica Blytt snöfryle

Lamiaceae / Labiatae

– B – N – – Dracocephalum austriacum
L.

– B P N – – Micromeria taygetea P. H.
Davis

– B – N – – Nepeta dirphya (Boiss.)
Heldr. ex Halacsy

– B P N – – Nepeta sphaciotica P. H.
Davis

– B – N – – Origanum dictamnus L.

– B – N – – Phlomis brevibracteata
Turril

– B – N – – Phlomis cypria Post

– B – N – – Salvia veneris Hedge

– – – N – – Rosmarinus tomentosus
Huber-Morath & Maire

– B – N – – Sideritis cypria Post

– B P N – M Sideritis cystosiphon
Svent.

– B P N – M Sideritis discolor (Webb
ex de Noe) Bolle

– B – N – – Sideritis incana subsp.
glauca (Cav.) Malagarriga

– B – N – M Sideritis infernalis Bolle

– B – N – – Sideritis javalambrensis
Pau

– B – N – M Sideritis marmorea Bolle

– B – N – – Sideritis serrata Cav. ex
Lag.

– B – N – M Teucrium abutiloides L’Hér.

– B – N – M Teucrium betonicum L’Hér.

– – – N – – Teucrium charidemi Sandwith

– B – N – – Teucrium lepicephalum Pau

– – – – F – Teucrium salviastrum
Schreber subsp. salviastrum
Schreber

– B – N – – Teucrium turredanum Losa &
Rivas Goday

– B P N – – Thymus camphoratus
Hoffmans. & Link

– – – N – – Thymus capitellatus
Hoffmans. & Link

– B – N – – Thymus carnosus Boiss.

– B P N – – Thymus lotocephalus G.
López & R. Morales
(Thymus cephalotos L.)

– – – N – – Thymus villosus L. subsp.
villosus L.

Lentibulariaceae

– B P N – – Pinguicula crystalline Sm.

– B – N – – Pinguicula nevadensis
(Lindb.) Casper

Liliaceae

– B – N – – Allium grosii Font Quer

– – – N – – Androcymbium europeum
(Lange) K. Richter

– B P N – M Androcymbium psammophilum
Svent.

– B P N – – Androcymbium rechingeri
Greuter

– B P N – – Asphodelus bento-rainhae
P. Silva

– – – N – – Bellavalia hackelli Freyn

– B P N – – Chionodoxa lochiae Meikle
in Kew Bull.

– B – N – – Colchicum arenarium Waldst.
et Kit.

– – – N – – Colchicum corsicum Baker

– – – N – – Colchicum cousturieri
Greuter

– – – N – – Fritillaria conica Rix

– – – N – – Fritillaria drenovskiii
Dogen & Stoy

– – – N – – Fritillaria gussichiae
(Degen & Doerfler) Rix

– – – N – – Fritillaria obliqua
Ker-Gawl.

– – – N – – Fritillaria rhodocanakis
Orph. ex Baker

– B – N – – Hyacinthoides vicentina
(Hoffmans. & Link) Rothm.

– – – – F – Lilium rubrum Lmk

– B P N – – Muscari gussonei (Parl.)
Tod.

– B – N – – Scilla litardierei Breist.

– B P N – – Scilla morrisii Meikle

– B – N – – Tulipa cypria Stapf

– – – N – – Ornithogalum reverchonii
Degen & Herv.-Bass

– – – – F – Ruscus aculeatus L.

– – – N – – Scilla beirana Samp.

– B – N – M Scilla maderensis Menezes

– – – N – – Scilla odorata Link

– B – N – M Semele maderensis Costa

Linaceae

– B P N – – Linum dolomiticum Borbas

– B P N – – Linum muelleri Moris
(Linum maritimum muelleri)

Loranthaceae

– B – N – M Arceuthobium azoricum
Wiens & Hawksw.

Lythraceae

– B P N – – Lythrum flexuosum Lag.

Malvaceae

– B – N – – Kosteletzkya pentacarpos
(L.) Ledeb.

Myriaceae

– B P N – M Myrica rivas-martinezii
Santos.

Najadaceae

S B – N – – Najas flexilis (Willd.)
Rostk. & W.L. Schmidt sjönajas

– B – N – – Najas tenuissima (A.
Braun) Magnus

Oleaceae

– B – N – M Jasminum azoricum L.

– B – N – M Picconia azorica (Tutin)
Knobl.

Orchidaceae

– B – N – – Anacamptis urvilleana
Sommier et Caruana Gatto

S B – N – – Calypso bulbosa L. norna

– B P N – – Cephalanthera cucullata
Boiss. & Heldr.

S B – N – – Cypripedium calceolus L. guckusko

– B – N – M Goodyera macrophylla Lowe

S B – N – – Gymnigritella runei
Teppner & Klein brudkulla

– B – N – – Himantoglossum adriaticum
Baumann

– B – N – – Himantoglossum caprinum
(Bieb.) V.Koch

S B – N – – Liparis loeselii (L.)
Rich. gulyxne

– – – N – – Ophrys argolica Fleischm.

– B P N – – Ophrys kotschyi
H.Fleischm. et Soo

– B P N – – Ophrys lunulata Parl.

– B – N – – Ophrys melitensis
(Salkowski) J et P
Devillers-Terschuren

– – – N – – Orchis scopulorum
Simsmerh.

S B – N – – Platanthera obtusata
(Pursh) subsp. oligantha
(Turez.) Hulten lappfela

– – – N – – Spiranthes aestivalis
(Poiret) L.C.M. Richard

Orobanchaceae

– B – N – – Orobanche densiflora
Salzmann ex Reuter in DC.

Paeoniaceae

– B – N – – Paeonia cambessedesii
(Willk.) Willk.

– B – N – – Paeonia clusii F.C. Stern
subsp. rhodia (Stearn)
Tzanoudakis

– B – N – – Paeonia officinalis L.
subsp. banatica (Rachel)
Soo

– B – N – – Paeonia parnassica
Tzanoudakis

Papaveraceae

S B – N – – Corydalis gotlandica Lidén gotländsk nunneört

S B – N – – Papaver laestadianum
(Nordh.) Nordh. pältsavallmo

S B – N – – Papaver radicatum Rottb.
subsp. hyperboreum Nordh. lappvallmo

Pittosporaceae

– B P N – M Pittosporum coriaceum
Dryand. ex Ait.

Plantaginaceae

– B – N – – Plantago algarbiensis
Sampaio (Plantago
bracteosa (Willk.) G.
Sampaio)

– B – N – – Plantago almogravensis
Franco

– B – N – M Plantago malato-belizii
Lawalree

Plumbaginaceae

– B – N – – Armeria berlengensis
Daveau

– B P N – – Armeria helodes Martini &
Pold

– B – N – – Armeria neglecta Girard

– B – N – – Armeria pseudarmeria
(Murray) Mansfeld

– B P N – – Armeria rouyana Daveau

– – – – F – Armeria sampaio (Bernis)
Nieto Feliner

– B – N – – Armeria soleirolii (Duby)
Godron

– B – N – – Armeria velutina Welw. ex
Boiss. & Reuter

– B P N – M Limonium arborescens
(Brouss.) Kuntze

– B – N – M Limonium dendroides
Svent.

– B – N – – Limonium dodartii
(Girard) O. Kuntze subsp.
lusitanicum (Daveau)
Franco

– B P N – – Limonium insulare (Beg. &
Landi) Arrig. & Diana

– B – N – – Limonium lanceolatum
(Hoffmans. & Link) Franco

– B – N – – Limonium multiflorum Erben

– B P N – – Limonium pseudolaetum
Arrig. & Diana

– B P N – M Limonium spectabile
(Svent.) Kunkel & Sunding

– B P N – – Limonium strictissimum
(Salzmann) Arrig.

– B P N – M Limonium sventenii Santos
& Fernandez Galvan

Poaceae / Gramineae

– B – N – – Arctagrostis latifolia (R.
Br.) Griseb.

S B – N – – Arctophila fulva (Trin.)
N. J. Anderson hänggräs

– B – N – – Avenula hackelii
(Henriq.) Holub

– B – N – – Bomus grossus Desf. ex
DC.

S B – N – – Calamagrostis chalybaea
(Laest.) Fries skogsrör

S B – N – – Cinna latifolia (Trev.)
Griseb. sötgräs

– B – N – – Coleanthus subtilis
(Tratt.) Seidl

– B – N – – Festuca brigantina
(Markgr.-Dannenb.)
Markgr.-Dannenb.

– B – N – – Festuca duriotagana
Franco & R. Afonso

– B – N – – Festuca elegans Boiss.

– B – N – – Festuca henriquesii Hack.

– B – N – – Festuca summilusitanica
Franco & R. Afonso

– B – N – – Gaudinia hispanica Stace
& Tutin

– B – N – – Holcus setiglumis Boiss.
& Reuter subsp. duriensis
Pinto da Silva

– B – N – – Micropyropsis tuberosa
Romero – Zarco & Cabezudo

– B P N – – Poa riphaea (Ascher et
Graebner) Fritsch

– B – N – – Pseudarrhenatherum pallens
(Link) J. Holub

– B – N – – Puccinellia phryganodes
(Trin.) Scribner + Merr

– B – N – – Puccinellia pungens (Pau)
Paunero

– B P N – – Stipa austroitalica
Martinovsky

– B P N – – Stipa bavarica Martinovsky
& H. Scholz

– B P N – – Stipa styriaca Martinovsky

– B P N – – Stipa veneta Moraldo

– B P N – – Stipa zalesskii Wilensky

S B – N – – Trisetum subalpestre
(Hartman) Neuman venhavre

Polygonaceae

S B – N – – Persicaria foliosa (H.
Lindb.) Kitag. ävjepilört

– B – N – – Polygonum praelongum Coode
& Cullen

– B – N – M Rumex azoricus Rech. fil.

– B – N – – Rumex rupestris Le Gall

Primulaceae

– – – N – – Androsace cylindrica DC.

– B – N – – Androsace mathildae Levier

– B – N – – Androsace pyrenaica Lam.

– B P N – – Primula apennina Widmer

– B – N – – Primula carniolica Jacq.

S B – N – – Primula nutans Georgi strandviva

– – – N – – Primula glaucescens
Moretti

– B – N – – Primula palinuri
Petagna

S B – N – – Primula scandinavica
Bruun fjällviva

– – – N – – Primula spectabilis
Tratt.

– B – N – – Soldanella villosa
Darracq.

Ranunculaceae

– B P N – – Aconitum corsicum Gayer
(Aconitum napellus subsp.
corsicum)

– B – N – – Aconitum Firmum
(Reichenb.) Neilr subsp.
moravicum Skalicky

– B – N – – Adonis distorta Ten.

– – – N – – Aquilegia alpina L.

– B – N – – Aquilegia bertolonii
Schott

– B – N – – Aquilegia kitaibelii
Schott

– B P N – – Aquilegia pyrenaica D.C.
subsp. cazorlensis
(Heywood) Galiano

– B P N – – Consolida samia P.H. Davis

– B P N – – Delphinium caseyi
B.L.Burtt

– B – N – – Pulsatilla grandis
Wenderoth

S B – N – – Pulsatilla patens (L.)
Miller nipsippa

– B P N – – Pulsatilla pratensis (L.)
Miller subsp. hungarica
Soo

– B P N – – Pulsatilla slavica G.Reuss

– B P N – – Pulsatilla subslavica
Futak ex Goliasova

S B – N – – Pulsatilla vulgaris Hill.
subsp. gotlandica
(Johanss.) Zaemelis &
Paegle gotlandssippa

– B – N – – Ranunculus kykkoensis
Meikle

S B – N – – Ranunculus lapponicus L. lappranunkel

– B P N – – Ranunculus weyleri Mares

Resedaceae

– B P N – – Reseda decursiva Forssk.

Rhamnaceae

– B – N – M Frangula azorica Tutin

Rosaceae

– B – N – – Agrimonia pilosa Ledebour

– B P N – M Bencomia brachystachya
Svent.

– B – N – M Bencomia sphaerocarpa
Svent.

– B P N – M Chamaemeles coriacea
Lindl.

– B – N – M Dendriopoterium pulidoi
Svent.

– B – N – M Marcetella maderensis
(Born.) Svent.

– B – N – – Potentilla delphinensis
Gren. & Godron

– B – N – M Prunus lusitanica L.
subsp. azorica (Mouillef.)
Franco

– B P N – – Pyrus magyarica Terpo

– – – – F – Rubus genevieri Boreau
subsp. herminii (Samp.) P.
Cout.

– B – N – M Sorbus maderensis (Lowe)
Dode

S B – N – – Sorbus teodori Liljefors avarönn

Rubiaceae

– B – N – – Galium cracoviense Ehrend.

– B P N – – Galium litorale Guss.

– B P N – – Galium sudeticum Tausch

– B P N – – Galium viridiflorum Boiss.
& Reuter

Salicaceae

– B – N – – Salix salviflora Brot.
subsp. australis Franco

Santalaceae

– B – N – M Kunkeliella subsucculenta
Kammer

– B – N – – Thesium ebracteatum Hayne

Sapotaceae

– – – N – – Sideroxylon marmulano
Banks ex Lowe

Saxifragaceae

– B – N – – Saxifraga berica
(Beguinot) D.A. Webb

– – – N – – Saxifraga cintrana
Kuzinsky ex Willk.

– B – N – – Saxifraga florulenta
Moretti

S B – N – – Saxifraga hirculus L. myrbräcka

S B – N – – Saxifraga osloënsis
Knaben hällebräcka

– – – N – – Saxifraga portosanctana
Boiss.

– – – N – – Saxifraga presolanensis
Engl.

– B – N – – Saxifraga tombeanensis
Boiss. ex Engl.

– – – N – – Saxifraga valdensis DC.

– – – N – – Saxifraga vayredana Luizet

Scrophulariaceae

– – – – F – Anarrhinum longipedicelatum
R. Fernandes

– B – N – – Anthirrhinum charidemi
Lange

– – – N – – Anthirrhinum lopesianum
Rothm.

– B – N – – Chaenorrhinum
serpyllifolium (Lange)
Lange subsp. Lusitanicum
R. Fernandes

– B P N – M Euphrasia azorica H. C.
Watson

– B P N – – Euphrasia genargentea
(Feoli) Diana

– B – N – M Euphrasia grandiflora
Hochst. in Seub.

– B – N – – Euphrasia marchesettii
Wettst. ex Marches.

– – – – F – Euphrasia mendonçae
Samp.

– B P N – M Isoplexis chalcantha
Svent. & O’Shanahan

– B – N – M Isoplexis isabelliana
(Webb & Berthel.)
Masferrer

– B – N – – Linaria algarviana Chav.

– B – N – – Linaria coutinhoi Valdés

– B – N – – Linaria loeselii
Schweigger dynsporre

– B P N – – Linaria ficalhoana Rouy

– B – N – – Linaria flava (Poiret)
Desf.

– B P N – – Linaria hellenica Turrill

– B – N – – Linaria pseudolaxiflora
Lojacono

– B P N – – Linaria ricardoi Cout.

– B P N – – Linaria tursica B. Valdes
& Cabezudo

– B – N – – Linaria tonzigii Lona

– – – N – – Lindernia procumbens
(Krocker) Philcox

– B – N – – Odontites granatensis
Boiss.

– B – N – M Odontites holliana (Lowe)
Benth.

– B P N – – Pedicularis sudetica
Willd.

– B – N – – Rhinanthus oesilensis
(Ronninger & Saarsoo)
Vassilcz

– – – – F – Scrophularia berminii
Hoffmanns & Link

– – – – F – Scrophularia grandiflora
DC. subsp. grandiflora DC.

– – – – F – Scrophularia sublyrata
Brot.

– B – N – M Sibthorpia peregrina L.

– B – N – – Tozzia carpathica Wol.

– B – N – – Verbascum litigiosum Samp.

– B – N – – Veronica micrantha
Hoffmanns. & Link

– B P N – – Veronica oetaea L.-A.
Gustavsson

Solanaceae

– B P N – – Atropa baetica Willk.

– – – N – – Mandragora officinarum L.

– B P N – M Solanum lidii Sunding

Thymelaeaceae

– B P N – – Daphne arbuscula Celak dvärgtibast

– B – N – – Daphne petraea Leybold

– B P N – – Daphne rodriguezii Texidor

– – – N – – Thymelaea broterana P.
Cout.

Ulmaceae

– B – N – – Zelkova abelicea (Lam.)
Boiss.

Valerianaceae

– B – N – – Centranthus trinervis
(Viv.) Beguinot

Violaceae

– – – N – – Viola athois W. Becker

– – – N – – Viola cazorlensis Gandoger

– – – N – – Viola delphinantha Boiss.

– B P N – – Viola hispida Lam.

– B – N – – Viola jaubertiana Mares &
Vigineix

– B – N – M Viola paradoxa Lowe

S B – N – – Viola rupestris F.W.
Schmidt subsp. relicta
Jalas lappviol
Förordning (2010:1199).

Bilaga 2

Fridlysning enligt 6, 8 och 9 §§

Detta är en förteckning över de arter som omfattas av
fridlysning enligt någon av bestämmelserna i 6, 8 och 9 §§. För
varje art anges den fridlysning som gäller och det geografiska
område som fridlysningen gäller i.

Kräldjur: Gotlandssnok (Natrix natrix ssp. gotlandica) är
fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Huggorm (Vipera berus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Kopparödla (Anguis fragilis) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Skogsödla (Lacerta vivipara) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Snok (Natrix natrix) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Groddjur: Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) är
fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Vanlig groda (Rana temporaria) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Vanlig padda (Bufo bufo) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ätlig groda (Rana esculenta) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Ryggradslösa djur: Bokskogslöpare (Carabus intricatus) är
fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ekfjällknäppare (Lacon querceus) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Ekhjärtknäppare (Cardiophorus gramineus) är fridlyst enligt 6 §
i hela landet.

Ekoxe (Lucanus cervus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Eksavknäppare (Brachygonus dubius) är fridlyst enligt 6 § i
hela landet.

Hårig dolkstekel (Scolia hirta) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

Nordlig blombock (Leptura nigripes) är fridlyst enligt 6 § i
Uppsala och Västmanlands län.

Nyckelpigespindel (Eresus cinnaberinus) är fridlyst enligt 6 §
i hela landet.

Skimlig fjällknäppare (Lacon lepidopterus) är fridlyst enligt
6 § i hela landet.

Väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) är fridlyst enligt 6 § i
hela landet.

Kärlväxter: Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae
och Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta
enligt 8 § i hela landet.

Ag (Cladium mariscus) är fridlyst enligt 8 § i Örebro län.

Alpklöver (Trifolium alpestre) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Backsippa (Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Baggsöta (Gentiana purpurea) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Bergviol (Viola collina) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Blekgentiana (Gentianella aurea) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst dels enligt 8 § i
Hallands, Skåne, Stockholms och Västerbottens län, i Göteborgs,
Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums och
Uddevalla kommuner i Västra Götalands län samt på fastigheterna
Håcksnäs 3:1 och Torpa 3:1 i Tranemo kommun i Västra Götalands
län, dels enligt 9 § i hela landet.

Bohusfetknopp (Sedum anglicum) är fridlyst enligt 8 § i
Hallands län.

Bohusmarrisp (Limonium humile) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Bohusranunkel (Ranunculus cymbalaria) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Brun ögontröst (Euphrasia salisburgensis var. schoenicola) är
fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Buskvicker (Vicia dumetorum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Bågstarr (Carex maritima) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Bäckfräne (Rorippa microphylla) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Cypresslummer (Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus) är
fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Dansk iris (Iris spuria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Drakblomma (Dracocephalum ruyschiana) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Dvärgjohannesört (Hypericum humifusum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Fin tofsäxing (Koeleria macrantha) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Finnklint (Centaurea phrygia) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Finnros (Rosa acicularis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnstarr (Carex atherodes) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Finnstjärnblomma (Stellaria fennica) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Fjädergräs (Stipa pennata) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Fjällbrud (Saxifraga cotyledon) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Fjällskära (Saussurea alpina) är fridlyst enligt 8 § i Västra
Götalands län.

Fjälltrift (Armeria maritima ssp. sibirica) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Fjällvallmo (Papaver radicatum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Flikstånds (Senecio erucifolius) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Flockarun (Centaurium erythraea var. erythraea) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Fältgentiana (Gentianella campestris) är fridlyst enligt 8 § i
Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.

Fältnarv (Sagina ciliata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fältnocka (Tephroseris integrifolia) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Fältsippa (Anemone pratensis) är fridlyst enligt 8 § i
Hallands, Skåne, Södermanlands och Uppsala län.

Gaffelglim (Silene dichotoma) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Gatmålla (Chenopodium murale) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Glansbräken (Asplenium adiantum-nigrum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Glimmerört (broskbägare) (Illecebrum verticillatum) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Gotlandsranunkel (Ranunculus ophioglossifolius) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Gotlandstrav (Arabis planisiliqua) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Gotländsk haverrot (Tragopogon crocifolius) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Gul svärdslilja (Iris pseudacorus) är fridlyst enligt 8 § i
Västernorrlands län.

Gulkronill (Hippocrepis emerus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Gullviva (Primula veris) är fridlyst dels enligt 8 § i
Hallands, Skåne och Örebro län, dels enligt 9 § i hela
landet.

Gulsippa (Anemone ranunculoides) är fridlyst dels enligt 8 § i
Blekinge, Jämtlands och Västernorrlands län, dels enligt 9 § i
Södermanlands och Västra Götalands län.

Hedblomster (Helichrysum arenarium) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Hedjohannesört (Hypericum pulchrum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Humlesuga (Stachys officinalis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Huvudarun (Centaurium erythraea var. capitatum) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Höstlåsbräken (Botrychium multifidum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Idegran (Taxus baccata) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge,
Gävleborgs, Hallands, Skåne, Södermanlands, Uppsala, Västra
Götalands och Örebro län.

Jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Jättefräken (Equisetum telmateia) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Jättemöja (Ranunculus fluitans) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kalkdån (Galeopsis angustifolia) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kalvnos (Misopates orontium) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kambräken (Blechnum spicant) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge
län.

Kamomillkulla (Anthemis cotula) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Karlsösallat (Mulgedium quercina) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kattmynta (Nepeta cataria) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Klibbig fetknopp (Sedum villosum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Klintsnyltrot (Orobanche elatior) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Klipplök (Allium lineare) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Klockljung (Erica tetralix) är fridlyst enligt 8 § i Örebro
län.

Klotullört (Filago vulgaris) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Klådris (Myricaria germanica) är fridlyst enligt 8 § i
Västernorrlands län.

Klöversnyltrot (Orobanche minor) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Knippnejlika (Dianthus armeria) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Knölnate (Potamogeton trichoides) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Knölvial (Lathyrus tuberosus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kransborre (Marrubium vulgare) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kransrams (Polygonatum verticillatum) är fridlyst enligt 8 § i
Hallands län.

Kritsuga (Ajuga genevensis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Krusbräken (Cryptogramma crispa) är fridlyst enligt 8 § i
Västra Götalands län.

Krypfloka (Apium inundatum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) är fridlyst
enligt 8 § i Västmanlands och Västra Götalands län.

Kustarun/topparun (Centaurium littorale) är fridlyst enligt 8 §
i Västra Götalands län.

Kustgentiana (Gentianella baltica) är fridlyst enligt 8 § i
Västra Götalands län.

Kustgullpudra (Chrysosplenium oppositifolium) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Kärrnocka (Tephroseris palustris) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Kärrnäva (Geranium palustre) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 § på
Öland i Kalmar län, Kronobergs, Stockholms och Södermanlands
län.

Liten sandlilja (Anthericum ramosum) är fridlyst enligt 8 § i
Skåne län.

Luddvedel (Oxytropis pilosa) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Luddvårlök (Gagea villosa) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är fridlysta
enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av familjen
Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet.

Lundviva (Primula elatior) är fridlyst enligt 8 § i Skåne län.

Majviva (Primula farinosa) är fridlyst enligt 8 § i
Västmanlands län.

Marrisp (Limonium vulgare) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Martorn (Eryngium maritimum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Mistel (Viscum album) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mjältbräken (Asplenium ceterach) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Mosippa (Anemone vernalis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Murgröna (Hedera helix) är fridlyst enligt 8 § i Jönköpings,
Kronobergs, Stockholms, Södermanlands och Västra Götalands län.

Murgrönsmöja (Ranunculus hederaceus) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Myrlilja (Narthecium ossifragum) är fridlyst enligt 8 § i
Blekinge län.

Mångfingerört (Potentilla multifida) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Norskoxel (Sorbus norvegica) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Nålginst (Genista anglica) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Nålkörvel (Scandix pecten-veneris) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Näbbtrampört (Polygonum oxyspermum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Näckrosor med röda eller rödlätta blommor (Nymphaea alba f.
rosea x candida) är fridlysta enligt 8 § i Askersunds, Hammars
och Tiveds socknar, Västra och Stora Kroksjön, Lilla Laxtjärn
och Skyttasjön i Örebro län.

Näckrosor med vita blommor (Nymphaea spp.) är fridlysta enligt
8 § i Skyttasjön (Tiveds socken) samt Västra och Stora Kroksjön
(Tiveds och Hammars socknar) i Örebro län.

Ostronört (Mertensia maritima) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Parksmörblomma (Ranunculus acris ssp. friesianus) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Piploka (Pleurospermum austriacum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Pipstäkra (Oenanthe fistulosa) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Polarsmörblomma (Ranunculus sulphureus) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Polarstjärnblomma (Stellaria longipes) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Portlakmålla (Atriplex portulacoides) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Praktbrunört (Prunella grandiflora) är fridlyst enligt 8 § i
Västra Götalands län.

Praktnejlika (Dianthus superbus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Puktörne (Ononis spinosa ssp. maritima) är fridlyst enligt 8 §
i Västra Götalands län.

Raggarv (Cerastium brachypetalum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Raggdraba (Draba subcapitata) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Raggfingerört (Potentilla robbinsiana) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Ramslök (Allium ursinum) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län.

Revsvalting (Baldellia repens) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Rosenlök (Allium carinatum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Rosenrot (Rhodiola rosea) är fridlyst enligt 8 § i Västra
Götalands län.

Rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Rysk drakblomma (Dracocephalum thymiflorum) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Röllikesnyltrot (Orobanche purpurea) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Safsa (Osmunda regalis) är fridlyst enligt 8 § i Gävleborgs,
Jönköpings, Kronobergs och Västra Götalands län.

Sandlusern (Medicago minima) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Sandmålla (Atriplex laciniata) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Sandnörel (Minuartia viscosa) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Sandvedel (Astragalus arenarius) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Silverviol (Viola alba) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Skogsklocka (Campanula cervicaria) är fridlyst enligt 8 § i
Jämtlands och Västra Götalands län.

Skuggbräken (Polystichum braunii) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Skäggklocka (Campanula barbata) är fridlyst enligt 8 § i
Jämtlands län.

Smalbladig lungört (Pulmonaria angustifolia) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Smalstäkra (Oenanthe lachenalii) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Smultronfingerört (Potentilla sterilis) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Småfrossört (Scutellaria minor) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Smällvedel (Astragalus penduliflorus) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Smörboll (Trollius europaeus) är fridlyst dels enligt 8 § i
Blekinge län, på Öland i Kalmar län samt i Skåne,
Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, dels enligt 9 § i
Jönköpings, Kronobergs, Värmlands och Västra Götalands län.

Spetsfingerört (Schistophyllum bifurcum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Spetsnate (Potamogeton acutifolius) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Spjutsporre (Kickxia elatine) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Stinkmålla (Chenopodium vulvaria) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Stor haverrot (Tragopogon dubius) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Stor låsbräken (Botrychium virginianum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Stor sandlilja (Anthericum liliago) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Stor tofsäxing (Koeleria grandis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana) är
fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Storfryle (Luzula sylvatica) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Storrams (Polygonatum multiflorum) är fridlyst enligt 9 § i
Värmlands län.

Storviol (Viola elatior) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strandbräsma (Cardamine parviflora) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Strandkål (Crambe maritima) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge
och Gotlands län.

Strandsötväppling (Melilotus dentatus) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Strandvallmo (Glaucium flavum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Strandvedel (Astragalus danicus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Strimfibbla (Leontodon saxatilis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) är fridlyst enligt 8 §
i Blekinge län.

Styvnate (Potamogeton rutilus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Sumpgentiana (Gentianella uliginosa) är fridlyst enligt 8 § i
Västra Götalands län.

Svarttåg (Juncus anceps) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Svensk ögontröst (Euphrasia stricta var. suecica) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Svärdkrissla (Inula ensifolia) är fridlyst enligt 8 § i
Gotlands län.

Svärdkrissla x krissla (hybriden Inula ensifolia x salicina) är
fridlyst enligt 8 § i Gotlands län.

Sydmaskros (Taraxacum austrinum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Sätergentiana (Gentianella campestris var. islandica) är
fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Tagginst (Genista germanica) är fridlyst enligt 8 § i Halland
län.

Tibast (Daphne mezereum) är fridlyst dels enligt 8 § i
Södermanlands och Örebro län, dels enligt 9 § i Värmlands och
Västra Götalands län.

Timjansnyltrot (Orobanche alba) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Tistelsnyltrot (Orobanche reticulata) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Topplåsbräken (Botrychium lanceolatum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Tovsippa (Anemone sylvestris) är fridlyst enligt 8 § på Öland i
Kalmar län.

Tuvbräcka (Saxifraga cespitosa) är fridlyst enligt 8 § i
Västernorrlands län.

Tysk ginst (Genista germanica) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Uddbräken (Polystichum aculeatum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Våradonis (Adonis vernalis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Vårvial (Lathyrus sphaericus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Västkustros (Rosa elliptica ssp. inodora) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Åkerros (Rosa agrestis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängsgentiana (Gentianella uliginosa) är fridlyst enligt 8 § i
Värmlands och Västra Götalands län.

Ängskorn (Hordeum secalinum) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Ängslosta (Bromus racemosus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Ängssalvia (Salvia pratensis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Ängssilja (Silaum silaus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängsskära (Serratula tinctoria) är fridlyst enligt 8 § i Västra
Götalands län.

Ärtvicker (Vicia pisiformis) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Ölandskungsljus (Verbascum densiflorum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Mossor: Barkkvastmossa (Dicranum viride) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Gotländsk hättemossa (Orthotrichum rogeri) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Långskaftad svanmossa (Meesia longiseta) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Mikroskapania (Scapania massalongi) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Pyramidmossa (Pyramidula tetragona) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Skirmossa (Hookeria lucens) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Vattenfickmossa (Fissidens julianus) är fridlyst enligt 8 § vid
holmen Sihaansaari utanför Kääntölahti i sjön Vettasjärvi i
Gällivare kommun i Norrbottens län samt på nordsidan av den
mycket långa och smala sandudden i norra delen av sjön
Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län.

Vedtrådmossa (Cephalozia macounii) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Lavar: Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) är fridlyst enligt
8 § i hela landet.

Getlav (Flavoparmelia caperata) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Hårig skrovellav (Lobaria hallii) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Jättesköldlav (Cetrelia olivetorum) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Långskägg (Usnea longissima) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Stiftärrlav (Sticta fuliginosa) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Varglav (Letharia vulpina) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Ärrlav (Sticta sylvatica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Svampar: Bombmurkla (Sarcosoma globosum) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Igelkottstaggsvamp (Hericium erinaceus) är fridlyst enligt 8 §
i hela landet.

Doftticka (Haploporus odorus) är fridlyst enligt 8 § i hela
landet.

Saffransticka (Aurantioporus croceus) är fridlyst enligt 8 § i
hela landet.

Storporig brandticka (Pycnoporellus alboluteus) är fridlyst
enligt 8 § i hela landet.

Alger: Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) är fridlyst enligt
8 § vid holmen Sihaansaari utanför Kääntölahti i sjön
Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län samt på
nordsidan av den mycket långa och smala sandudden i norra delen
av sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län.
Förordning (2009:325).