Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

SFS nr
2007:852
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:969
Upphävd
2009-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:926

Uppgifter

1 § Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att
kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de
myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.

2 § Nämnden ska särskilt

1. följa hur lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i
enlighet med den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad
inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. kontrollera efterlevnaden av lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och därvid
särskilt fortlöpande granska användningen av sökbegrepp,
förstöring av uppgifter och rapportering,

5. granska övriga medel och metoder för inhämtning av
underrättelser som används, och

6. granska principer för rekrytering och utbildning av
personal. Förordning (2008:926).

2 a § Nämnden ska fatta sådana beslut som anges i 10 § andra
stycket lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926).

3 § Nämnden ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen
(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet.

4 § Nämnden ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra
undersökningar.

Nämnden ska lämna de myndigheter som avses i 1 § de synpunkter
och de förslag till åtgärder som föranleds av
kontrollverksamheten. Om det behövs, ska nämnden också lämna
dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen.

Nämnden ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en
rapport över föregående års granskningsverksamhet.

5 § Nämnden ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
vid utformningen av regeringens inriktning av
försvarsunderrättelseverksamheten.

6 § Nämnden har rätt att av andra myndigheter få de
upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en nämnd.

8 § Nämnden ska bestå av sju ledamöter. Två av ledamöterna ska
vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

9 § Vid nämnden finns ett kansli.

Särskilda organ

9 a § Inom nämnden finns ett särskilt beslutsorgan,
Signalspaningskontrolldelegationen, som har till uppgift att
fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaningskontrolldelegationen består av ordförande, vice
ordförande och högst tre övriga ledamöter. Närmare bestämmelser
om delegationens sammansättning finns i 10 § tredje stycket
lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926).

9 b § Signalspaningskontrolldelegationen är beslutför när
ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga
ledamöterna är närvarande. Förordning (2008:926).

9 c § Nämnden ansvarar inför regeringen för att
Signalspaningskontrolldelegationen tilldelas medel och resurser
i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt. Förordning (2008:926).

Ärendenas handläggning

10 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden
ska sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden ska dessutom
sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som
bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det.

Signalspaningskontrolldelegationen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Förordning (2008:926).

Anställningar och uppdrag

11 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Nämnden ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515) om ärendeförteckning.