Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

SFS nr
2007:854
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:943

Uppgifter

1 § Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten
vidmakthålla, destruera och kassera varor samt upphandla
byggentreprenader, varor och tjänster.

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten
tillhandhålla logistik i form av service-, förråds- och
verkstadstjänster. Materielverket ska i denna verksamhet ta
hänsyn till de särskilt brådskande förhållanden som kan
uppkomma med anledning av Försvarsmaktens uppgifter enligt
förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid
kränkningar av Sveriges territorium under fred och
neutralitet, m.m. (IKFN-förordning).

Försvarets materielverk ska biträda Försvarsmakten i
materielförsörjnings- och logistikförsörjningsplanering samt
med materielsystemkunskap. Förordning (2012:898).

2 § Försvarets materielverk ska vara patentorgan för de
myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och handlägger
ärenden som rör immaterialrättsliga frågor.

3 § Försvarets materielverk ska på uppdrag av
Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet
inom försvarssektorn. Förordning (2010:655).

3 a § Försvarets materielverk får bedriva tjänsteexport som är
direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som
ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller
någon annan förordning. Förordning (2010:1469).

3 b § Försvarets materielverk ska bedriva militär luftfart i
sin prov- och testverksamhet. Förordning (2013:943).

4 § Försvarets materielverk ska ansvara för kontakterna med
andra stater när det gäller frågor om utländska exportlicenser
när svenska staten är köpare samt i de fall frågor uppkommer om
vidareexport av materiel som helt eller delvis omfattas av
svenska statens slutanvändaråtaganden gentemot annan stat. Om
särskilda arbetsgrupper upprättas för ändamålet ska kontakterna
ske genom dessa.

5 § Vid Försvarets materielverk finns ett certifieringsorgan
som ska upprätta och driva en certifieringsordning för säkerhet
i IT-produkter och system. Försvarets materielverk ska verka
för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för
utfärdade certifikat.

6 § Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde
även tillhandahålla tjänster åt andra än Försvarsmakten.

Ledning

7 § Försvarets materielverk leds av en styrelse.

8 § Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

11 § I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en
officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Försvarets materielverk ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 § Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin
verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om
avgifternas storlek.