Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

SFS nr
2007:855
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08

Uppgifter

1 § Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar utför de
uppgifter som följer av lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar.

4 § Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 § Ärenden avgörs av nämnden i plenum. Bestämmelser om
beslutförhet och omröstning till beslut finns i lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar.

6 § Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om särskilda
skäl inte föranleder att det hålls på annan ort.

7 § När ett ärende som berör en statlig myndighets eller
institutions verksamhetsområde föredras och prövas, får en
representant för myndigheten eller institutionen närvara och
delta i överläggningen.

8 § Nämnden ska snarast besluta om en uppfinning ska hållas
hemlig eller meddelat förordnande om hemlighållande ska
fortsätta att gälla.

9 § Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar ska
snarast meddelas den som beslutet rör.

Årlig redogörelse

10 § Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar ska senast den
1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen
om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt
kostnaderna för den. Vidare ska granskningsnämnden senast den 1
mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av
behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

11 § Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för
försvarsuppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för
försvarsuppfinningar:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete, och

29 § om ärendeförteckning.