Förordning (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

SFS nr
2007:856
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1002
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Krisberedskapsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för
frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och
civilt försvar. Med krishantering avses i detta sammanhang
åtgärder vid sådana situationer som beskrivs i 9 § förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten ska
i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska
samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets
krishanteringsförmåga inom detta område.

Krisberedskapsmyndigheten ska

1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner,
landsting, länsstyrelser och andra myndigheter,

2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer
och näringsliv, och

3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer.

2 § Krisberedskapsmyndigheten ska inom sitt område

1. bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser,

2. initiera forskning och studier samt ta del av, analysera och
förmedla forskningsresultat, och

3. sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra
övergripande analyser av dessa.

3 § Krisberedskapsmyndigheten ska samordna planeringen av
åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering
och civilt försvar genom att särskilt

1. utarbeta planeringsinriktning,

2. till regeringen ge in planeringsunderlag i fråga om bl.a.
förslag till fördelning av de medel som regeringen har anvisat,

3. mot bakgrund av regeringens beslutade
planeringsförutsättningar betala ut belopp, i mån av tillgång
på medel, inom de samverkansområden som framgår av bilagan till
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,

4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,

5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av
genomförda beredskapsåtgärder,

6. verka för ökad samverkan och samordning mellan
samverkansområden då det gäller beredskapen mot nukleära,
biologiska och kemiska stridsmedel,

7. samordna planeringen för det civila försvaret med
motsvarande planering för det militära försvaret, och

8. företräda det civila försvaret på nationell nivå i frågor
som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära
behov av samhällets resurser om inte något annat följer av
särskilda föreskrifter m.m.

4 § Krisberedskapsmyndigheten ska sprida kunskap om och stärka
samhällets krishanteringsförmåga genom att särskilt

1. samordna kompetensutveckling samt informera och utbilda inom
områdena samhällets sårbarhet, krishantering, säkerhetspolitik
och totalförsvar,

2. initiera, planera och genomföra utbildning och övningar,

3. samordna personal- och kompetensförsörjningen för det civila
försvaret,

4. utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering,

5. verka för att de frivilliga försvarsorganisationernas
kunskaper och förmåga uppmärksammas och tas till vara, och

6. efter överenskommelse med trossamfunden leda och samordna
deras medverkan på området.

5 § Krisberedskapsmyndigheten ska ha ett sammanhållande
myndighetsansvar för samhällets informationssäkerhet.
Myndigheten ska i detta arbete

1. analysera omvärldsutvecklingen inom området mot bakgrund av
erhållet underrättelseunderlag och årligen lämna en samlad
bedömning till regeringen,

2. utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv,
och

3. arbeta förebyggande med utbildning och information i dessa
frågor.

6 § Krisberedskapsmyndigheten ska utveckla och förvalta
tekniskt stöd för ledning och beslutsfattande. Myndigheten ska
även samordna signalskyddsverksamheten inom sitt
verksamhetsområde.

Särskilda uppgifter

7 § Krisberedskapsmyndigheten ska införa, förvalta och utveckla
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-
systemet). Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med
företrädare för användarna av systemet.
Krisberedskapsmyndigheten ska verka för en så stor anslutning
som möjligt till systemet. Systemet ska tillhandahållas mot
avgift. Krisberedskapsmyndigheten beslutar eller meddelar
föreskrifter om avgiftens storlek för kommuner, landsting och
kommersiella aktörer. För statliga myndigheter fastställs
avgiften av regeringen.

8 § Krisberedskapsmyndigheten ska ha förmåga att vid sådana
krissituationer som avses i 1 §, kunna bistå Regeringskansliet
med främst områdesvisa lägesbeskrivningar.

9 § Krisberedskapsmyndigheten ska ha förmåga att kunna samordna
civil verksamhet inom sitt verksamhetsområde i samband med
internationella övningar och ansvara för sådana övningar. När
svenska myndigheter som bedriver civil verksamhet deltar i
Partnerskap för fred ska Krisberedskapsmyndigheten samordna
deltagandet.

10 § Krisberedskapsmyndigheten ska i beredskapsplaneringen och
under höjd beredskap stödja Försvarsmakten med beslutsunderlag
och information om beredskapsläget inom det civila försvaret.

11 § Krisberedskapsmyndigheten ska tillhandahålla underlag för
tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10) avseende civilt försvar.

Ledning

12 § Krisberedskapsmyndigheten leds av en myndighetschef.

13 § Vid Krisberedskapsmyndigheten ska det finnas ett insynsråd
som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

14 § Till Krisberedskapsmyndigheten är ett råd för
näringslivssamverkan knutet. Myndighetschefen är ordförande i
rådet.

Rådet ska bistå myndigheten och arbeta fram förslag till hur
offentliga organ och näringslivet gemensamt kan arbeta med att
minska sårbarheten i samhället. Arbetet ska ske på en
övergripande nivå.

15 § Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en delegation för
Rakel-systemet. Delegationen ska bistå myndigheten i dess
uppgift enligt 7 § genom att lämna förslag till beslut i
strategiska frågor som rör utvecklingen av systemet och om
användaravgifter. Delegationen består av myndighetschefen eller
den som myndighetschefen utser i sitt ställe och högst tio
andra ledamöter samt ersättare för dessa. Representanter för
användarna av systemet ska ingå i delegationen.
Myndighetschefen eller den som myndighetschefen utser är
delegationens ordförande.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en överdirektör.

18 § Ledamöterna i det råd som anges i 14 § och ledamöterna och
ersättarna i den delegation som anges i 15 § utses av
Krisberedskapsmyndigheten för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

19 § Vid Krisberedskapsmyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Krisberedskapsmyndigheten.

Avgifter

21 § Krisberedskapsmyndigheten får åta sig att mot avgift
utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt
åt kommuner och landsting. Myndigheten beslutar eller meddelar
föreskrifter om avgifternas storlek.

Överklagande

22 § Krisberedskapsmyndighetens beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:856

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2002:518) med instruktion för
Krisberedskapsmyndigheten ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari
2008.