Förordning (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk

SFS nr
2007:857
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1002
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

Övergripande ansvar

1 § Statens räddningsverk ansvarar för följande frågor, i den
mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet:

1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning, och

2. transporter på land av farligt gods.

Räddningsverket är också ansvarig myndighet för frågor om
brandfarliga och explosiva varor samt frågor om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.
Räddningsverket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

Verksamhetsuppgifter

2 § Räddningsverket ska bedriva arbete med olycks- och
skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv,
säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller
begränsa skador på egendom och miljö. I Räddningsverkets arbete
med frågor om brandfarliga och explosiva varor ska myndigheten
verka för en säker hantering och import av brandfarliga och
explosiva varor utan att motverka den tekniska utvecklingen
eller handeln med andra länder.

Räddningsverket ska verka för att förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och begränsa konsekvenserna av de som sker.
Vidare ska verket verka för att begränsa konsekvenserna av
oljeutsläpp till sjöss när utsläppen når strandnära
vattenområden och land. Räddningsverket ska även verka för att
miljöaspekter beaktas i samhällets arbete för skydd mot
olyckor.

3 § Räddningsverket ska bedriva utbildning som tillgodoser
behov av kompetens hos kommuner och statliga myndigheter för
att kunna utföra uppgifter som anges i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Räddningsverket ska därutöver kunna erbjuda

1. risk- och säkerhetsutbildningar som tillgodoser behov av
kompetens hos kommuner, landsting och statliga myndigheter samt
hos organisationer och företag för att kunna hantera störningar
i samhällsviktig verksamhet,

2. fortbildning inom räddningstjänstområdet, och

3. annan utbildning med anknytning till myndighetens uppgifter.

Räddningsverket ska anpassa sin utbildningsverksamhet till
samhällets behov.

4 § Utöver det som följer av 1-3 §§ ska Räddningsverket
särskilt

1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och
skadeförebyggande åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och inom räddningstjänsten samt verka för att
organisation, ledning och ledningsmetoder samt materiel
utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och
samverkar effektivt,

2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom
verksamhetsområdet samt på egen hand eller genom någon annan
bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet,

3. arbeta med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom
verksamhetsområdet, ansvara för att statistik tas fram inom
området skydd mot olyckor, samt i samverkan med berörda
myndigheter och organisationer tillhandahålla ett nationellt
centrum för lärande från olyckor, så att en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras som
tillgodoser nationella, regionala och lokala behov,

4. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer
utveckla och stödja lokalt förebyggande arbete för att motverka
olycksfall som leder till personskador,

5. samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det
gäller att motverka olycksfall som leder till personskador,

6. ansvara för utveckling av system för varning av befolkningen
under höjd beredskap och vid olyckor i fred och därvid särskilt
verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken,

7. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

8. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor och katastrofer
i Sverige och i andra länder,

9. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas,

10. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och
andra allvarliga olyckor,

11. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna
bistå regeringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga
olyckor med att inhämta expertbedömningar och annat underlag
från myndigheter och andra organ,

12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,

13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land
samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska
arbetet i internationella organ och transportmyndigheternas
arbete i övrigt inom området transport av farligt gods,

14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om
transporter av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till
de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land av
farligt gods och ansvara för tillsyn inom verksamhetsområdet i
övrigt,

15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för
räddningstjänst och sanering,

16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten
(Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det
gäller forskning och metod- och teknikutveckling avseende
minröjning, och

17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja
organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings-
och utvecklingsverksamhet sprida kunskap som syftar till att
enskilda genom egna åtgärder ska kunna bidra till att skyddet
mot olyckor stärks.

5 § Räddningsverket ska ha ett särskilt sektorsansvar för
miljömålsarbetet. Räddningsverket ska i fråga om sitt
miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

Beslut om ersättning

6 § Räddningsverket får besluta om annan ersättning än
skadestånd för skador på egendom som tillhör personal inom det
civila försvaret som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om
skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.
Räddningsverkets beslut får inte överklagas.

EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 § Räddningsverket ska hålla en beredskap för bistånd vid
katastrofer i utlandet och får delta i räddnings- och
katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar
omedelbara åtgärder. Räddningsverket ska även i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer förbereda så att
Räddningsverket, i en situation då många människor med hemvist
i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i
utlandet, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja
utlandsmyndigheter och de nödställda.

Räddningsverket ska inom sitt område medverka i Sveriges
internationella humanitära verksamhet. Räddningsverket ska ha
förmåga att stödja biståndsinsatser avseende humanitär
minhantering, stärkande av katastrofberedskap och
återuppbyggnad efter katastrofer.

Räddningsverket får endast besluta om insatser enligt första
och andra stycket under förutsättning att insatserna
finansieras av annan än Räddningsverket. Räddningsverket ska
före beslut om insats informera Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att
vidta. Vid insatser som rör bistånd ska Räddningsverket
dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

8 § Räddningsverket ska i förhållande till Europeiska
gemenskapernas kommission vara behörig myndighet och Sveriges
kontaktpunkt för tilllämpningen av rådets beslut 2001/792/EG,
Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en
gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete
vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten. Räddningsverket
ska ansvara för de uppgifter som åligger Sverige och ska
samordna det nationella arbetet med att bygga upp och
upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet.

I uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära
bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i
samarbetet inom ramen för rådets beslut. När det gäller
miljöräddningstjänst till sjöss ankommer det enligt 12 §
förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i
stället på Kustbevakningen att begära bistånd från och lämna
bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen.

Bistånd till sådant som inte är räddningstjänst får endast
begäras under förutsättning att biståndet finansieras av annan
än Räddningsverket. Bistånd får endast lämnas under
förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterat
Räddningsverket full kostnadstäckning för dess insatser.
Räddningsverket ska före beslut om att begära och lämna bistånd
informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de
åtgärder myndigheten avser att vidta.

9 § Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel
56.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga
om det yrke som regleras i 3 kap. 10-12 §§ förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor.

10 § Räddningsverket ska bidra till att utveckla samarbetet
mellan svensk räddningstjänst och motsvarande verksamheter i
andra länder i enlighet med internationella överenskommelser
som Sverige har ingått.

Ledning

11 § Räddningsverket leds av en myndighetschef.

12 § Vid Räddningsverket ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

Disciplinnämnden

13 § Inom Räddningsverket finns en nämnd som ska pröva de
frågor om disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i
förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som
berörs, en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna
samt chefsjuristen. De studerande har rätt att vara
representerade i nämnden med en ledamot. Den ledamot som
företräder lärarna ska utses och entledigas av den
arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till
antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten ska
utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande
ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför
när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Delegationer

14 § För att bistå Räddningsverket med de upplysningar och
synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och
beredningen av viktiga ärenden inom respektive sakområde är
fyra delegationer knutna till verket. Dessa är

– delegationen för samordning av räddningstjänst,

– delegationen för beredskap mot kärnenergiolyckor,

– delegationen för samordning av förebyggande verksamhet, och

– delegationen för hantering av farliga ämnen.

Varje delegation består av myndighetschefen som ordförande,
chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter
samt ersättare för dessa. Enligt beslut av myndighetschefen
inträder chefen för enheten som ordförande i en delegation.

Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning
till det eller när någon annan ledamot begär det.

Rådet för lärande från olyckor

15 § För arbetet med en samlad bedömning av olycksutvecklingen
och säkerhetsarbetet i Sverige ska ett råd för lärande från
olyckor vara knutet till Räddningsverket.

Rådet för lärande från olyckor består av myndighetschefen som
ordförande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv
andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är
verksamma inom områden som är av betydelse för verksamhetens
utveckling. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska
träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger
per år.

Rådet för barnsäkerhet

16 § För samordningen av arbetet för barns och ungas säkerhet
när det gäller att motverka olycksfall som leder till
personskador, ska ett råd för barnsäkerhet vara knutet till
Räddningsverket.

Rådet för barnsäkerhet består av myndighetschefen som
ordförande, chefen för den enhet som berörs samt högst femton
andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är
verksamma inom områden som är av betydelse för barns och ungas
säkerhet. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska
träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger
per år.

Rådet för transport av farligt gods

17 § För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter
på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det
svenska arbetet i internationella organ samt
transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport
av farligt gods, ska ett råd för transport av farligt gods vara
knutet till Räddningsverket.

Rådet för transport av farligt gods består av myndighetschefen
som ordförande samt högst två ledamöter från vardera
Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen.
Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska träda in som
ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner
anledning till det, dock minst två gånger per år.

Rådet för utbildning

18 § För att stödja Räddningsverkets utbildningsverksamhet ska
ett råd för utbildning vara knutet till myndigheten.

Rådet för utbildning består av myndighetschefen som ordförande,
chefen för den enhet som berörs samt högst åtta andra
ledamöter. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska
träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger om
året.

Anställningar och uppdrag

19 § Generaldirektören är myndighetschef.

20 § Vid Räddningsverket finns en överdirektör.

21 § Ledamöterna i de delegationer, råd och nämnder som följer
av

13-18 §§ utses av Räddningsverket för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

22 § Vid Räddningsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Räddningsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) och
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

24 § Räddningsverket får, om verksamheten har anknytning till
myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla

1. internat- och restaurangtjänster,

2. konferenslokaler, och

3. boende för studerande inom Räddningsverkets
utbildningsverksamhet.

Räddningsverket får ta ut avgifter för utbildningar enligt 3 §
andra stycket. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter
om avgifternas storlek.

Räddningsverket får på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde, om detta är förenligt med verkets uppgifter
i övrigt.