Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna

SFS nr
2007:858
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08

Uppgifter

1 § Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter
finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen
(1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558).

Ledning

2 § Myndigheterna leds av nämnder.

Organisation

3 § Bestämmelser om nämndernas sammansättning samt om hur
nämndernas ledamöter och ersättare utses finns i 25 och 26 §§
förfogandelagen (1978:262) och 20 § förfogandeförordningen
(1978:558).

4 § Vid varje nämnd finns en sekreterare som utses av
länsstyrelsen.

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut
finns i 27 § förfogandelagen (1978:262).

Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör
administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 §
anställningsförordningen (1994:373).

6 § Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller
ordförandens bestämmande.

7 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262),
ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen
(1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning.
Andra ärenden avgörs efter föredragning.

Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter
eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som är av
administrativ karaktär eller som rör utlämnande av handlingar
och överklagande av nämndens beslut inte behöver föredras.

8 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid
muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens
sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för
förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid
förhandlingen. I protokollet ska det också antecknas vad som
förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av
sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av
sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas
av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan
som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt, gör
ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av
dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och
andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i
tillämpliga delar.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på de lokala
värderingsnämnderna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna:

4 § 3 om verksamhetsplan,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete, och

29 § om ärendeförteckning.